REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaThe Warsaw Institute FoundationPrzemyt broni na granicy amerykańsko-meksykańskiej

Przemyt broni na granicy amerykańsko-meksykańskiej

-

Przepisy dotyczące możliwości zakupu broni palnej w USA różnią się w zależności od konkretnego stanu. Najmniejsza liczba wymagań potrzebnych do spełnienia w celu kupna broni występuje w amerykańskich stanach graniczących z Meksykiem. Są to: Arizona, Nowy Meksyk i Teksas. Po drugiej stronie granicy, meksykańska konstytucja znacząco ogranicza możliwość uzyskania broni palnej dla kogokolwiek poza przedstawicielstwem władzy. Surowe kary za posiadanie broni bez zezwolenia zawarte są w art. 162 federalnego kodeksu karnego. Rząd meksykański dokładnie opisuje modele i kalibry broni, które mogą posiadać obywatele. Pomimo tych ograniczeń, Meksyk posiada podaż nielegalnej broni palnej ponad pięciokrotnie przewyższającą podaż broni posiadanej legalnie. W 2010 r. Meksyk miał również jeden z najwyższych wskaźników przemocy z użyciem broni na świecie, gdzie 10 na 100 000 osób ginęło w wyniku zabójstw przy użyciu broni. Szacuje się, że 253 000 sztuk broni kupowanych rocznie w USA jest przemycanych do Meksyku.

Rozróżnić można dwa główne wątki, które łączą się w tej sprawie. Począwszy od oceny wpływu rządu meksykańskiego na wewnętrzną przestępczość zorganizowaną, konieczne jest spojrzenie na wskaźnik dokonywanych tam zabójstw. Wzrósł on z 10 452 w 2006 r. do 27 213 przypadków w 2011 r. Było to spowodowane zdecydowaną polityką byłego prezydenta Felipe Calderona wobec organizacji zajmujących się handlem narkotykami, takich jak Sinaloa, Gulf czy Guadalajara. W wyniku wojny z przestępczością zorganizowaną pojawiły się nowe kartele, takie jak Zetas i La Familia, które przejęły szlaki przemytu narkotyków i broni między Meksykiem a Stanami Zjednoczonymi.

REKLAMA

Miejscem zbrojenia nowych, meksykańskich organizacji przestępczych są w większości amerykańskie stany graniczne. Rząd USA wraz z organizacjami takimi jak ATF (Biuro ds. Alkoholu, Tytoniu, Broni Palnej i Materiałów Wybuchowych) był świadomy roli „nominowanych kupców” w dostarczaniu broni kartelom w Meksyku. Z tego powodu częściowa odpowiedzialność za tę sprawę powinna być skierowana na prawodawstwo stanów granicznych. Przestępcy i kartele narkotykowe wykorzystują nieprecyzyjne przepisy, aby zdobyć znaczną liczbę broni palnej i przemycić ją do Meksyku. Jedną z powszechnie stosowanych metod zakupu broni przez członków karteli meksykańskich w USA jest wykorzystywanie braku przepisów dotyczących sprzedaży na rynku wtórnym i uzyskiwanie jej z tzw. „drugiej ręki”. Rynek broni palnej wydaje się być otwarty i wolny dla wszystkich. W Teksasie do zakupu broni palnej wystarczy dowód osobisty i wypełnienie formularza. To otwiera kolejną drogę przestępcom do zdobycia zbrojeń, używając lub zmuszając lokalnych obywateli do wykonywania zakupów w ich imieniu. To właśnie takie osoby nazywa się „nominalnymi kupcami”. Tylko na podstawie śledztw przeprowadzanych przez amerykańskie organy ścigania, w 2009 roku zakupiono 4976 sztuk broni palnej z zamiarem przetransportowania jej do Meksyku.

Na granicy amerykańsko-meksykańskiej nielegalny przepływ broni odbywa się za pośrednictwem pojazdów. Przemycane uzbrojenie jest zwykle ukryte w kontenerach magazynowych ciężarówek i w samochodach osobowych jadących do Meksyku. Służby graniczne są często przekupywane lub zastraszane przez meksykańskich kryminalistów. Amerykańskie służby są często nieskuteczne w tej dziedzinie, gdyż koncentrują się bardziej na przemycie narkotyków niż na nielegalnym przepływie broni. W latach 2006-2010, meksykańskie organy ścigania odzyskały 78 571 sztuk broni i poddały je śledztwu. Tylko 20 828 z nich udało się namierzyć w oryginalnym punkcie sprzedaży w Stanach Zjednoczonych. Amerykańska polityka przeciwko przemytowi broni palnej rozpoczęła się wraz z administracją prezydenta George’a W. Busha. ATF wydało nakaz, który upoważnił agentów federalnych do badania sprawy potencjalnych „nominalnych kupców” – osób podejrzanych o nielegalne kupno broni palnej dla nabywców z Meksyku. Działania służb oparto głównie na przesłuchiwaniu podejrzanych w miejscu ich zamieszkania. Pod rządami prezydenta Obamy funkcjonariusze ATF kontynuowali pracę dochodzeniową i rozszerzyli ją o zwalczanie handlu transgranicznego w programie nazwanym „Project Gunrunner”. Była to inicjatywa, która ujawniła przypadek George’a Iknadosiana, który jako licencjonowany sprzedawca broni z Phoenix w Arizonie sprzedał ponad siedemset sztuk broni meksykańskim kartelom. Ówczesny prokurator generalny Arizony zarządził roczne śledztwo, które zakończyło się potwierdzeniem tego zarzutu. Jednak nieprecyzyjne przepisy stanu dotyczące warunków sprzedaży broni palnej uniemożliwiły skazanie Iknadosiana. Prawo Arizony nie zawierało bowiem odpowiedniej definicji zakazującej określonego sposobu handlu bronią. Z tego powodu nie było kary, którą można nałożyć na nieuczciwych sprzedawców broni.

W odpowiedzi na wyrok w Arizonie, osiemnaście stanów wprowadziło ograniczenia dla nabywców broni palnej. Sześć stanów wprowadziło kompleksowe wymogi dotyczące egzekwowania prawa do posiadania broni, a co najmniej cztery stany przyjęły przepisy wprowadzające „zasadę zakupu jednej sztuki broni na miesiąc.” Spośród czterech stanów granicznych, tylko Kalifornia uchwaliła skuteczne przepisy. Są to stanowe środki służące do kontroli zakupu broni: ograniczanie sprzedaży wielokrotnej, wymaganie sprawdzenia przeszłości kupującego pod kątem wtórnych transferów broni palnej, ściganie „nominalnych kupców” i ograniczanie sprzedaży broni szturmowej. Stosowanie wszystkich przepisów dotyczących kontroli sprzedaży broni palnej przekłada się na zmniejszenie wskaźnika eksportu broni do Meksyku w porównaniu ze stanami, w których nie obowiązują żadne z tych przepisów. W takich miejscach wskaźnik nielegalnego eksportu broni jest o 655% wyższy niż w stanach, w których obowiązywały wszystkie cztery wymienione przepisy. Można zauważyć zależność mówiącą, że im bliżej granicy znajduje się stan sprzedaży broni, tym mniejsze ryzyko zatrzymania. Z tego powodu nielegalny handel bronią ma miejsce głównie w Arizonie, Nowym Meksyku i Teksasie.

Aby skutecznie walczyć z problemem wewnętrznej przestępczości zorganizowanej w Meksyku, należy przyjrzeć się stanom granicznym w USA. Przykład stanu Kalifornia, który przestrzega czterech dodatkowych zasad dotyczących sprzedaży broni i wymaga od nabywcy dodatkowego wysiłku, aby udowodnić swoje prawo do posiadania broni palnej, jest najlepszym sposobem ograniczenia napływu nielegalnej broni do Meksyku. Amerykańskie prawo federalne lub stanowe nie powinno ograniczać ani zakazywać prawa do zakupu i posiadania broni palnej przestrzegającym prawa obywatelom amerykańskim. Jednocześnie należy wprowadzić korekty w prawodawstwie stanów przygranicznych. Zmiany powinny obejmować zwalczanie możliwości nielegalnego zakupu broni, jednak kompetencja w zakresie porządku publicznego w Meksyku należy do ich lokalnych władz. Polityka wojny z kartelami i przestępcami, zapoczątkowana stanowczą deklaracją prezydenta Calderona, musi być prowadzona odpowiedzialnie. Zintensyfikowana polityka wewnętrzna Meksyku, wzmocnienie lokalnych służb porządkowych oraz wzmocnienie stosunków dyplomatycznych ze Stanami Zjednoczonymi jest konieczne, aby skutecznie ograniczyć zorganizowaną przestępczość i nielegalny obrót bronią na granicy.

Jan Hernik

Dziennikarz i publicysta, który zdobywał doświadczenie w polskich niezależnych mediach internetowych. W swojej karierze brał udział w tworzeniu projektów związanych z polityką krajową i geopolityką. Hernik ma doświadczenie w pracy jako prezenter telewizyjny i redaktor portalu informacyjnego. W Warsaw Institute jest redaktorem naczelnym strony internetowej i ekspertem w dziedzinie Stanów Zjednoczonych.Absolwent Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w teorii wpływu religii, rasy i pochodzenia etnicznego na wybór polityczny w amerykańskich wyborach prezydenckich. Jego zainteresowania badawcze obejmują także erę kolonialną Stanów Zjednoczonych, prawo do posiadania broni oraz amerykańską myśl wolnościową.


Niniejszy artykuł powstał w ramach działalności społeczno-misyjnej polskiego think tanku Warsaw Institute. Jeśli cenicie Państwo przygotowane przez naszych ekspertów treści, apelujemy o wsparcie finansowe naszej działalności realizowanej na zasadzie non-profit. Do regularnych darczyńców przysyłamy bezpłatnie anglojęzyczny kwartalnik The Warsaw Institute Review.
Więcej informacji: www.warsawinstitute.org/support/
Darowizny można dokonać bezpośrednio na konta bankowe:
USD: PL 82 1020 4900 0000 8502 3060 4017
EUR: PL 85 1020 4900 0000 8902 3063 7814
GBP: PL 18 1020 4900 0000 8302 3069 6641
PLN : PL 41 1020 1097 0000 7202 0268 6152
SWIFT: BPKOPLPW
Dziękujemy!

Warsaw Institute to polski think tank zajmujący się geopolityką. Główne obszary badawcze to stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo energetyczne oraz obronność. Warsaw Institute wspiera Inicjatywę Trójmorza oraz stosunki transatlantyckie.

Warsaw Institute is a Polish think tank focusing on geopolitics. The main research areas are international relations, energy security and defense. The Warsaw Institute supports the Three Seas Initiative and transatlantic relations.


Illegal firearms flow on the U.S-Mexican border

The Law regulations on purchase of firearms in the U.S. differs depends on state. The smallest number of requirements needed to meet in order to get a gun are present in U.S-Mexico borderline states like Arizona, New Mexico and Texas. On the other side of the border, Mexican Constitution strongly restricts possibilities to obtain any kind of firearms for anyone, but the authorities. Strict penalties for keeping firearms without authorization are included in Article 162 of the federal criminal code. Mexican government precisely describes models and calibers of guns allowed to get by citizens. In spite of gun ownership limitations, Mexico has a supply of illegal firearms that is more than five times the size of its supply of legal firearms. In 2010, Mexico also had one of the highest rates of gun violence in the world, with 10 out of 100,000 people dying from gun homicides. Moreover, it is estimated that 253,000 guns purchased annually in the U.S is trafficked to Mexico.

Two major threads which come together in this case. Starting with Mexican government’s influence on the internal organized crime, a brief look at the homicide rate in Mexico is necessary. The rate increased from 10,452 in 2006 to 27,213 cases in 2011. It was caused by President Felipe Calderón’s aggressive politics towards drug trafficking organizations like Sinaloa, Gulf or Guadalajara. New cartels such as the Zetas and La Familia emerged and took over the drug smuggling routes between Mexico and the United States.

Another thread leads to the other side of the border. The place for arming new criminal organizations are American borderline states. American government with organizations such as ATF (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives) has been aware of the role of “straw purchasers” in the United States in providing guns to the cartels in Mexico. Therefore, partial responsibility for this case should be directed to the law of the borderline states. Mostly, slack regulations are being used by criminals and drug cartels to obtain substantial numbers of firearms to smuggle them to Mexico. One of the commonly used methods to purchase guns by members of the cartel is using a lack of regulations regarding aftermarket sales and getting it from a “second hand.” Such way of obtaining firearms is called a “kitchen table” sale. The firearm market seems to be open and free to all. In Texas, only the ID and filling the form of gun purchase is necessary to buy any kind of a firearm. That opens another way for criminals to get weapons, by using or forcing local citizens to buy guns on their behalf. That’s what is called to be a “straw purchase”. Based on the US prosecutions alone, 4976 firearms were bought with the intention to traffic them to Mexico in FY 2009.”

The flow happens on the borderlands through vehicles. The smuggled weapons are usually hidden in storage containers in trucks and passenger vehicles traveling to Mexico. Border authorities are often bribed or threatened by criminals. American forces are also ineffective in this area, being focused more on drug smuggling than illegal weapon flow. Throughout the years of 2006-2010, 78,571 total crime guns were recovered by Mexican law enforcement and submitted for tracing. Only 20,828 of these guns were successfully traced back to an original point of sale in the United States. American policy against firearm smuggle started with President George W. Bush administration. ATF issued a warrant which authorized its agents to investigate possible “straw buyers”, including those suspected of obtaining firearms for purchasers from Mexico. It was mostly focused on questioning possible straw buyers at their residences.

Under President Obama’s administration, the ATF officers continued their investigative work and expanded it to battle cross-border trafficking in a program called “Project Gunrunner.” It was a successful initiative, which revealed the case of George Iknadosian, who as a licensed gun dealer from Phoenix, Arizona sold more than seven hundred guns to Mexican gun cartels. The Arizona Attorney General ordered a one-year-long investigation, which finished with confirmation of this statement. Again, inaccurate American gun regulations prevented Iknadosian from being sentenced. Arizona state law did not contain a statue defining and prohibiting gun trafficking, therefore there was no penalty that could be put against deceitful gun dealers and straw purchasers.

In response to that, eighteen states introduced restrictions for firearms purchasers. Six states have enacted comprehensive tracing requirements for law enforcement, and at least four states have adopted one-gun-a-month-laws. Of the four borderline states, only California has enacted significant regulations. Those are gun control measures: limiting multiple sales, requiring background checks for secondary transfers, prosecuting straw purchasers, and restricting the sale of assault weapons. Applying all gun control regulations reflects itself in -1,88 reduction in a state’s crime gun export rate to Mexico compared with states with none of these laws, which have a crime export rate 655% greater than states that had all four mentioned regulations. It is firmly visible that American crime firearms are tended to flow into Mexico from the states not following extra gun regulations.The closer to the border the gun selling state is located, the lower risk of detention, therefore illegal gun trafficking happens mostly in the states of Arizona, New Mexico and Texas.

To successfully battle the issue of Mexican internal organized crime, it is crucial to look at the U.S borderline states. The example of the state of California, which follows the four extra rules regarding gun sales and requires additional effort from the buyer to prove one’s legal right to obtain firearms, is the best picture of reduction of the illegal crime gun flow into Mexico. The American federal or state law should not impede or forbid the right to purchase and bear firearms for the law-abiding American citizens. The same time, corrections in the law of the borderline states covering possibilities of illegal gun purchase have to be introduced. The same competency for Mexican public order is on its local government. The policy of war on cartels and criminals started with President Calderon’s firm declaration has to be pursed responsibly. Intensified Mexican internal policy, enhancement of the local military authorities, and reinforcement of diplomatic relations between Mexico and the United States is necessary to successfully restrict organized crime and illegal traffic of weapons on the border.

Jan Hernik

Jan Hernik is a journalist and publicist who gained experience in Polish independent Internet media broadcasts. In his career, he participated in the creation of projects related to domestic policy and geopolitics. Hernik has an experience in working as a TV presenter and editor of a news portal. At the Warsaw Institute, he is the editor-in-chief and expert in the field of the United States.

Hernik is a graduate of the American Studies Center at the University of Warsaw. He specializes in the theory of religion, race and ethnicity for political choice in the U.S presidential elections. His research interests also include the colonial era of the United States, the right to bear arms and the American liberal thought.

REKLAMA

2109296469 views

REKLAMA

2109296701 views

REKLAMA

REKLAMA

2111093092 views

REKLAMA

2109296842 views

REKLAMA

2109296941 views

REKLAMA

2109297049 views