PE przyjął rezolucję o Polsce: paraliż TK zagraża demokracji

fot.Patrick Seeger/EPA

fot.Patrick Seeger/EPA

Parlament Europejski przyjął w środę rezolucję o sytuacji w Polsce. Oświadczył w niej, że jest poważnie zaniepokojony tym, iż faktyczny paraliż Trybunału Konstytucyjnego w Polsce zagraża demokracji, prawom człowieka i praworządności.

Eurodeputowani wezwali polski rząd do „przestrzegania, opublikowania i pełnego oraz bezzwłocznego wykonania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego” z 9 marca 2016 r., które dotyczyło zgodności z konstytucją nowelizacji ustawy o Trybunale, a także wezwali do wykonania orzeczeń TK z grudnia 2015 r.

„Parlament Europejski wzywa polski rząd do zrealizowania w pełni zaleceń Komisji Weneckiej; podziela opinię Komisji Weneckiej, że polska Konstytucja oraz normy i standardy europejskie i międzynarodowe wymagają, aby orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego były przestrzegane” – oświadczył Parlament Europejski.

Wyraził też poparcie dla decyzji Komisji Europejskiej o rozpoczęciu z Polską formalnego dialogu w ramach procedury ochrony praworządności, aby ustalić, czy istnieją „systemowe zagrożenia” dla demokracji w Polsce. Eurodeputowani wezwali KE, „aby – o ile polski rząd nie wdroży zaleceń Komisji Weneckiej w ramach zorganizowanego dialogu – uruchomiła drugi etap procedury oceny państwa prawnego, polegający na wydaniu +zalecenia w sprawie praworządności+ i zaoferowaniu Polsce wsparcia w opracowaniu rozwiązań wzmacniających praworządność”.

Rezolucję poparła zdecydowana większość, bo 513 europosłów; została poparta przez pięć frakcji politycznych: chadeków, socjalistów, liberałów, Zielonych i lewicę. Przeciwko głosowało 142 posłów, a 30 wstrzymało się od głosu. Głosowało 685 posłów europarlamentu, w którym jest 751 deputowanych.

PE odrzucił poprawki do rezolucji złożone przez eurodeputowanych frakcji Zjednoczonej Lewicy Europejskiej/Nordyckiej Zielonej Lewicy, która chciała dodać do dokumentu zapisy o innych kwestiach budzących jej zaniepokojenie, w tym o propozycjach zaostrzenia przepisów o aborcji, ustawie o radiofonii i telewizji, ustawach o prokuraturze i o policji, a także decyzji o zwiększeniu pozyskania drewna w Puszczy Białowieskiej.

Rezolucja jedynie ogólnie nawiązuje do innych problemów. W jednym z punktów wskazuje, że „oprócz kryzysu konstytucyjnego także inne kwestie powodują poważne zaniepokojenie Parlamentu Europejskiego, o ile mogą stanowić naruszenie prawa europejskiego i praw podstawowych, w tym praw kobiet”. Zdaniem eurodeputowanych „takie posunięcia polskiego rządu muszą być bacznie obserwowane przez instytucje europejskie”.

Tuż przed środowym głosowaniem frakcja Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, do której należy PiS, zgłosiła wniosek o jego odroczenie.

Szef tej frakcji Brytyjczyk Syed Kamall uzasadniał wniosek tym, że w ubiegłym tygodniu wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans złożył wizytę w Polsce i – jak dodał – wszystko wskazuje na to, iż dialog prowadzony z polskim rządem przez KE jest „bardzo konstruktywny”. Timmermans zamierza ponownie udać się do Polski w przyszłym tygodniu. „Proponuję, aby przełożyć głosowanie na czas po tych spotkaniach. Przecież wiemy, że w tej sytuacji potrzeba przede wszystkim dialogu, a nie należy sobie ubliżać. Chcemy, aby ta sprawa została rozwiązana w sposób przyjazny i by kontynuowano rozmowy” – powiedział Kamall.

„Jeśli to nie jest rezolucja motywowana politycznie, to myślę, że należy przyjąć ten wniosek (o przełożenie głosowania)” – powiedział Kamall.

Europosłanka PiS Jadwiga Wiśniewska wskazała z kolei, że Komisja Europejska nie udzieliła odpowiedzi na pytanie o podstawę traktatową wszczęcia procedury ochrony praworządności wobec Polski. „Komisja nie potrafi wskazać podstaw traktatowych tej ingerencji, bo tych podstaw nie ma. Ingerencja w wewnętrzne sprawy państw członkowskich jest sprzeczna z zasadami traktatowymi Unii” – powiedziała Wiśniewska, apelując o odroczenie głosowania nad rezolucją europarlamentu.

„Chcecie naprawiać prawo w Polsce, a sami łamiecie europejskie prawo. Szkodząc Polsce, szkodzicie Europie” – dodała.

Na te wnioski odpowiedział szef frakcji Socjalistów i Demokratów w europarlamencie Włoch Gianni Pittella. „Chciałbym przypomnieć wszystkim, że każdy kraj ma wolny wybór w sprawie przystąpienia do UE. Nikt nikogo nie zmusza. Decyzję podejmują obywatele. W chwili, kiedy kraj staje się członkiem UE, musi trzymać się zasad i decyzji UE. Tu nie chodzi zatem o żadną ingerencję. Chodzi o uzasadnione zainteresowanie instytucji europejskich tym, by obserwować, co się dzieje w rodzinie europejskiej. Polska jest częścią tej rodziny i my jesteśmy bardzo zainteresowani losem Polaków” – powiedział Pittella.

Wniosek o przełożenie głosowania został odrzucony.

EKR złożyła odrębny projekt rezolucji o sytuacji w Polsce. Swoje projekty zgłosiły też małe eurosceptyczne frakcje: Europa Narodów i Wolności, której trzon stanowi francuski Front Narodowy Marine Le Pen, oraz Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej, skupiona wokół brytyjskiej Partii Niepodległości Zjednoczonego Królestwa (UKIP) i włoskiego Ruchu 5 Gwiazd; autorem tego ostatniego projektu był europoseł partii KORWIN Robert Jarosław Iwaszkiewicz.

Ponieważ jednak PE przyjął rezolucję popieraną przez większość frakcji, nad którą głosowano w pierwszej kolejności, pozostałe trzy projekty w ogóle nie zostały rozpatrzone.

Ze Strasburga Anna Widzyk (PAP)

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce (2015/3031(RSP)

Parlament Europejski,

– uwzględniając Traktaty Unii Europejskiej, a zwłaszcza art. 2, 3, 4 i 6 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 19 marca 2014 r. pt. „Nowe ramy UE na rzecz umocnienia praworządności” (COM(2014)0158),

– uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej,

– uwzględniając europejską konwencję praw człowieka (EKPC),

– uwzględniając debatę plenarną, która miała miejsce w Parlamencie w dniu 19 stycznia 2016 r., w sprawie sytuacji w Polsce,

– uwzględniając opinię Komisji Weneckiej z dnia 12 marca 2016 r. dotyczącą przyjętej w dniu 22 grudnia 2015 r. nowelizacji polskiej Ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym,

– uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że poszanowanie praworządności, demokracji, praw człowieka, podstawowych swobód i wartości oraz zasad zapisanych w Traktatach UE i w międzynarodowych instrumentach w dziedzinie praw człowieka stanowi zobowiązanie spoczywające na Unii i jej państwach członkowskich, którego należy przestrzegać;

B. mając na uwadze, że – w rozumieniu art. 2 TUE – UE opiera się na poszanowaniu godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego i praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości, wartości wspólnych dla wszystkich państw członkowskich, których musi przestrzegać UE, jak i każde państwo członkowskie we wszystkich podejmowanych działaniach;

C. mając na uwadze, że – zgodnie z art. 4 ust. 2 TUE – UE musi szanować równość państw członkowskich wobec Traktatów, jak również tożsamość narodową tych państw;

D. mając na uwadze, że zgodnie z art. 4 ust. 3 TUE i zgodnie z zasadą lojalnej współpracy Unia i państwa członkowskie wzajemnie się szanują i udzielają sobie wzajemnego wsparcia w wykonywaniu zadań wynikających z Traktatów;

E. mając na uwadze, że zgodnie z art. 17 TUE Komisja musi czuwać, aby Traktaty te były przestrzegane;

F. mając na uwadze, że praworządność jest podstawą demokracji i jedną z fundamentalnych zasad UE, funkcjonującą na zasadzie domniemania wzajemnego zaufania, że państwa członkowskie przestrzegają zasad demokracji, rządów prawa i praw podstawowych zapisanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej i EKPC;

G. mając na uwadze, że skuteczny, niezależny i bezstronny system sądowy ma zasadnicze znaczenie dla praworządności i zapewnienia obywatelom Europy ochrony praw podstawowych i wolności obywatelskich;

H. mając na uwadze, że Trybunał Konstytucyjny został powołany jako jeden z kluczowych elementów systemu kontroli i równowagi demokracji konstytucyjnej i rządów prawa w Polsce;

I. mając na uwadze, że niedawne wydarzenia w Polsce, szczególnie spór polityczny i prawny dotyczący składu Trybunału Konstytucyjnego i nowych zasad jego funkcjonowania (który dotyczy między innymi kwestii rozpatrywania spraw i ich kolejności, podniesienia kworum i większości niezbędnej do podejmowania przez Trybunał decyzji) wzbudziły obawy co do zdolności Trybunału Konstytucyjnego do pełnienia przypisanej mu roli strażnika konstytucji i gwarantowania poszanowania praworządności;

J. mając na uwadze, że Komisja Wenecka wyraźnie stwierdziła, iż Trybunał Konstytucyjny nie może pełnić swej roli gwaranta prymatu Konstytucji w Polsce z uwagi na fakt, że wyrok Trybunału z dnia 9 marca 2016 r. nie został opublikowany i nie może w związku z tym wejść w życie, co podważa praworządność; mając na uwadze, że Komisja Wenecka ostrzegła, iż paraliż Trybunału zagrozi demokracji, prawom człowieka i praworządności;

K. mając na uwadze, że działania polskiego rządu i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wobec Trybunału Konstytucyjnego stanowią zagrożenie dla demokracji konstytucyjnej;

L. mając na uwadze, że po debacie orientacyjnej z dnia 13 stycznia 2016 r. Komisja postanowiła rozpocząć zorganizowany dialog w zakresie ramowej procedury oceny państwa prawnego i wysłała pismo do polskiego rządu w celu uzyskania wyjaśnienia odnośnie do sytuacji panującej w Polsce;

M. mając na uwadze, że Komisja, jako strażniczka Traktatów, zbierze teraz i zbada wszystkie istotne informacje oraz oceni, czy są wyraźne przesłanki istnienia systemowego zagrożenia praworządności;

N. mając na uwadze, że ramowa procedura oceny państwa prawnego ma na celu przeciwdziałanie zagrożeniom dla praworządności, które mają charakter systemowy, zwłaszcza w sytuacjach, których nie można skutecznie rozwiązać za pomocą postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, oraz w przypadku gdy gwarancje praworządności istniejące na poziomie krajowym nie są już w stanie skutecznie neutralizować tych zagrożeń;

O. mając na uwadze, że obowiązująca obecnie Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, przyjęta w 1997 r., gwarantuje rozdział władz, pluralizm polityczny, wolność prasy i słowa oraz prawo do informacji;

P. mając na uwadze, że oprócz kryzysu konstytucyjnego także inne kwestie powodują poważne zaniepokojenie Parlamentu Europejskiego, o ile mogą stanowić naruszenie prawa europejskiego i praw podstawowych, w tym praw kobiet; mając na uwadze, że takie posunięcia polskiego rządu muszą być bacznie obserwowane przez instytucje europejskie;

1. uważa, że kluczowe znaczenie ma zapewnienie pełnego poszanowania wspólnych wartości europejskich zapisanych w art. 2 TUE;

2. uważa, że wszystkie państwa członkowskie muszą w pełni przestrzegać prawa UE w praktyce legislacyjnej i administracyjnej oraz że wszelkie ustawodawstwo, w tym prawo pierwotne wszystkich państw członkowskich i kandydatów do członkostwa, musi odzwierciedlać podstawowe wartości europejskie, w szczególności zasady demokracji, praworządność oraz prawa podstawowe, i być z nimi zgodne;

3. jest poważnie zaniepokojony, że faktyczny paraliż Trybunału Konstytucyjnego w Polsce zagraża demokracji, prawom człowieka i praworządności;

4. wzywa polski rząd do przestrzegania, opublikowania i pełnego oraz bezzwłocznego wykonania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 r. oraz do wykonania orzeczeń z dnia 3 i z dnia 9 grudnia 2015 r.;

5. wzywa polski rząd do zrealizowania w pełni zaleceń Komisji Weneckiej; podziela opinię Komisji Weneckiej, że polska Konstytucja oraz normy i standardy europejskie i międzynarodowe wymagają, aby orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego były przestrzegane;

6. z zadowoleniem przyjmuje niedawną wizytę w Polsce wiceprzewodniczącego Komisji F. Timmermansa oraz jego oświadczenie wygłoszone na posiedzeniu Komisji w dniu 6 kwietnia 2016 r. w sprawie rozpoczęcia dialogu, aby znaleźć wyjście z obecnej sytuacji, w oparciu o pełne poszanowanie ram konstytucyjnych, co oznacza publikację i wykonanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego; podziela obawy wiceprzewodniczącego Komisji dotyczące możliwości pojawienia się dwóch równoległych systemów prawnych, co doprowadziłoby do stanu niepewności prawa;

7. popiera decyzję Komisji w sprawie rozpoczęcia zorganizowanego dialogu w zakresie ramowej procedury oceny państwa prawnego, który powinien wyjaśnić, czy w Polsce istnieje systemowe zagrożenie dla wartości demokratycznych i praworządności; z zadowoleniem przyjmuje zapewnienie Komisji, że dialog z polskimi władzami będzie prowadzony w sposób bezstronny, w oparciu o fakty i w duchu współpracy, oraz wzywa Komisję, aby – o ile polski rząd nie wdroży zaleceń Komisji Weneckiej w ramach zorganizowanego dialogu – uruchomiła drugi etap procedury oceny państwa prawnego, polegający na wydaniu „zalecenia w sprawie praworządności” i zaoferowaniu Polsce wsparcia w opracowaniu rozwiązań wzmacniających praworządność;

8. podkreśla niemniej jednak, że przy podejmowaniu wszelkich kroków konieczne jest respektowanie uprawnień UE i jej państw członkowskich, określonych w Traktatach i wynikających z zasady pomocniczości;

9. wzywa Komisję do regularnego i dokładnego informowania Parlamentu o jej ocenach, dokonanych postępach i podjętych działaniach;

10. wyraża nadzieję, że zorganizowany dialog między polskim rządem i Komisją sprawi, że polski rząd zmieni także inne podjęte przez siebie decyzje, które wzbudziły obawy co do ich prawomocności i potencjalnego wpływu na podstawowe prawa;

11. oczekuje, że Komisja będzie jednakowo monitorować wszystkie państwa członkowskie pod kątem przestrzegania zasad demokracji, praworządności i praw podstawowych, a zatem unikać podwójnych standardów, oraz że będzie składać sprawozdania Parlamentowi;

12. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. (PAP)

 

Zamieszczone na stronach internetowych portalu www.DziennikZwiazkowy.com materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Codziennego Serwisu Informacyjnego PAP, będącego bazą danych, którego producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Alliance Printers and Publishers na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione.

Categories: Na bieżąco
Tags: EU, Europa, KE, PE, polska, rezolucja, UE

Comments

 1. ADALBERT
  ADALBERT 13 kwietnia, 2016, 11:40

  D i a l o g ! to bardzo kluczowe slowo . Pozostaje w przekonaniu,ze wszyscy rozumiemy pelne znaczenie tego slowa i ewentualny drugi etap procedury oceny panstwa prawa moze nastapic dopiero po pelnym wyczerpaniu mozliwosci dialogu pomiedzy wszystkimi stronami. Ze swej strony przypomnialem bezposrednio Komisji Europejskiej e-mailem, ze 14 kwietnia 2016 obchodzimy uroczystosci 1050 lecia chrztu Polski,czyli takze bytu panstwowego Polski oraz nieprzerwanego bytu istnienia Narodu Polskiego ( z duzych liter dla podkreslenia znaczenia tych slow) zalaczajac : http://chrzest966.pl oraz https://youtu.be/yY4teowch9c z uprzejma prosba o odpowiedzialne slowa do Polski i Polakow z tej okazji . Sluchajmy wiec cierpliwie i wnikliwie ,czytajmy tez dokladnie i wnikliwie , bo moze jednak zostana do nas – Polakow na calym swiecie – skierowane wlasciwe i odpowiedzialne slowa z okazji tej rocznicy.

  Reply this comment
 2. ADALBERT
  ADALBERT 13 kwietnia, 2016, 11:44

  Napisalem odpowiedzialnie! wiec oczekuje odpowiedzialnego umieszczenia mego tekstu w sprawie rezolucji PE!!!

  Reply this comment
 3. ADALBERT
  ADALBERT 13 kwietnia, 2016, 11:55

  D i a l o g – to slowo wlasciwie przez kazda ze stron zainteresowanych w tej sprawie rozumiane – pozwoli na rozwiazanie problemu , bo : „DIALOG” to wlasnie „DEMOKRACJA” . Wierzmy,ze wszyscy rozumiemy pelny sens tego slowa i trzymajmy sie w pelni zasadom dialogu. Ja ze swej strony przypomnialem PE , ze 14 kwietnia 2016 roku rozpoczynaja sie uroczystosci obchodu 1050 rocznicy chrztu Polski ( internet:chrzest966.pl), czyli faktycznego bytu panstwowego naszej Ojczyzny-Polski oraz nieprzerwanego trwania bytu narodowego Polakow, dumniej:Narod Polski,z nadzieja,ze otrzymamy ze strony PE godne slowa na pomyslnosc Polski i Polakow z okazji tej rocznicy (internet:https://youtu.be/yY4teowch9c) . Sluchajmy wiec wnikliwie wszelkich srodkow przekazu,czytajmy dokladnie wydawnictwa prasowe, bo moze jednak Swiat zauwazy, ze mamy tytul do szczerej radosci i radosc z tytulu 1050 rocznicy CHRZTU POLSKI dzielimy odpowiedzialnie miedzy soba.

  Reply this comment
  • Normals
   Normals 13 kwietnia, 2016, 19:55

   Jaki Dialog? Z kim? Z kims kto non stop klamie? Z kims kto podjudza do nienawisci? Z kims kto nie szanuje prawa ani konstytucji? Z kims kto nie szanuje dobra narodowego jak stadnina w Janowie czy Puszcza Bialowieska niszczac je? Z kims kto zabiera pieniadze na oczyszczenie smogu nad Krakowem i daje je Rydzykowi na spa ? Z kims kto kobietom pod grozba wiezienia kaze rodzic dzieci z gwaltow czy powaznie zdefermowane bez szans na przezycie ?Zadam Ci pytanie .Powiedz mi jezeli do twojego domu przyjdzie bandyta nie szanujacy prawa ,najpierw skloci Cie z sasiadami a potem zaczyna Cie obrazac ,demolowac mieszkanie ,psuc wszystko w nim ,i grozacy tobie i twojej kobiecie to ty siadasz z nim do dialogu czy dzwonisz po Policje ?

   Reply this comment
 4. zza kałuży
  zza kałuży 13 kwietnia, 2016, 15:01

  Śmieszny zamaszyście staruszek wystukuje słowo DEMOKRACJA. Aby było śmieszniej robi to w tekście o jakimś kościelnym obrzędzie. Nie przychodzi śmiesznemu staruszkowi do głowy, że nikt nigdy nie zapytał się kogo chce on mieć za proboszcza?
  Kogo chce mieć za biskupa?
  *
  Jak to jest, że Kościół katolicki sam u siebie wszelkie demokracje ma w doopie? Biskupi i kardynałowie strasznie dużo wrzeszczą i pouczają o demokracji tylko sami jej zasad do swojej organizacji nie stosują.
  *
  Jakże to typowa dla katolików hipokryzja!

  Reply this comment
 5. zza kałuży
  zza kałuży 13 kwietnia, 2016, 15:05

  Śmieszny staruszek zamaszyście wystukuje słowo DEMOKRACJA. Aby było śmieszniej robi to w tekście o jakimś kościelnym obrzędzie. Nie przychodzi śmiesznemu staruszkowi do głowy, że nikt nigdy nie zapytał się kogo on chce mieć za proboszcza?
  Kogo chce mieć za biskupa?
  *
  Jak to jest, że Kościół katolicki sam u siebie wszelkie demokracje ma w doopie? Biskupi i kardynałowie strasznie dużo wrzeszczą i pouczają o demokracji tylko sami jej zasad do swojej organizacji nie stosują.
  *
  Jakże to typowa dla katolików hipokryzja!

  Reply this comment
 6. Yankes
  Yankes 14 kwietnia, 2016, 00:49

  Zaloga – Normals (sprawny inaczej), zza kaluzy( scierwo wodne), Rysiu( Pulicer) jestescie czolowka kabaretu Dziennika Zwiazkowego .Jestescie cudowni Mam nadzieje ze kiedys zostaniecie moimi pacjetami .Pozdrawiam Rodakow

  Reply this comment
  • Normals
   Normals 14 kwietnia, 2016, 12:37

   Nadzieja to matka glupich Yankes ,zyj wiec dalej ta swoja plomienna nadzieja bo inteligentni ludzie maja wiedze ,glupcy wiare.

   Reply this comment
 7. Yankes
  Yankes 14 kwietnia, 2016, 23:21

  Do Normals – Twija subiektywna ocena wlasnej osobowosci ( normalna, inteligentna) jest twoim najwiekszym bledem (reszty Zalogi tez) W opini bardzo wielu a szczegolnie mojej wlasnej jestes bufonem ,narcyzem i smieciem ktory dzieki anonimowosci funkcjonuje w tej cyber spolecznosci Prawdziwe zycie – ludzkie jest dla Ciebie bardzo trudne, dlatego tutaj chcez byc Normalnie Bogiem A On juz jest w niebie .Pozdrawiam Rodakow

  Reply this comment
  • Rysiu
   Rysiu 14 kwietnia, 2016, 23:52

   Ja rozumiem, ze aNormals to idiota, to widac za kazdym razem, jak ten polglowek cos napisze.
   Ale do kurwy nedzy, co to znaczy „Pulicer”, czy to przezwisko zony (kozy) aNormals?
   I gdzie jest niebo i ten twoj bug?

   Reply this comment
   • Normals
    Normals 16 kwietnia, 2016, 15:48

    Rysiu ,Rysiu znowu pyskowka i gowniazerja w wykonania naczelnego blazna Rysia.A ponoc wszystkie Ryski to fajne chlopaki ,tym razem Sanislaw Tym sie pomylil.Myslisz ,ze te twoje zarty o kozach robia na mnie jakies wrazenie ? Razem z zona smiejemy sie z takich polonijnych polglowkow ,ktorzy mysla ze sa wielcy .Ja nie potrzebuje nikomu nic udowadniac ,jestem bardzo swiadomy siebie i swiata a twoje karczemne zarty na poziomie zula spod budki z piwem splywaja po mnie bo jestem jak bohater jednej z moich ulubionych piosenek -taki Normals ,ktory troche sie spinal ale gdy szedl przez swiat smrod sie go nie imal.Ty jestes wlasnie takim smrodem w gaciach Rysiu.Ten komentarz jest tez do Yankes.Obydwaj jestescie siebie warci.Dumb and dumber.

    Reply this comment
    • Rysiu
     Rysiu 16 kwietnia, 2016, 16:37

     LOL.
     Tak aNormals, ty i twoja koza sie smiejecie i po was splywa, tylko dlaczego zajmuje ci pol strony na riposte? Poza tym, pisze sie Stanislaw, ach te mlotkowe kciuki….

     Reply this comment
  • Normals
   Normals 16 kwietnia, 2016, 15:55

   Odsylam Cie do mojej odpowiedzi dla Rysia ,bo jest ona rowniez skierowana do Ciebie .I wytlumacz wreszcie temu idiocie Rysiowi co to jest Pulitzer.On ma problemy z kojarzeniem ,ale co sie dziwic chyba zaszyl sie w jakiejs wiosce bo caly czas o kozach pisze chociaz w jego przypadku raczej powinien pisac o baranach – to zdecydowanie jego poziom.

   Reply this comment
   • Rysiu
    Rysiu 16 kwietnia, 2016, 16:40

    No wlasnie PACANIE, co to znaczy „kojarzyc”? Najwyrazniej z twoich wpisow to cos, co tylko wylacznie o tym ty wiesz, nikt wiecej. Twoja koza i baran to ten sam poziom, go figured out.

    Reply this comment
    • Normals
     Normals 16 kwietnia, 2016, 17:22

     Moge sie tylko pochylic nad twoja glupota Rysiu jak nad tredowatym.Bo glupota to tez choroba a kazda twoja wypowiedz potwierdza diagnoze ,ze chociaz mozg ludzki jest uzywany przez ludzi w 20% to ty nawet 10% nie wykorzystujesz.Tak wiec ciesz sie jak Ci sie uda zlapac mnie na literowce i klaszcz w swoje tluste lapki jak przedszkolak – tyle Ci zostalo .Pozdrow swoje kozy i barany wsrod ktorych sie obracasz i tak chetnie o nich pisujesz.Doskonale pasuje tutaj kredo mojej znajomej ,sa to slowa Paolo Coehlo -nie walcz z idiotami sa w przewadze liczebnej. Wyjezdzam zaraz na wakacje z rodzina i odpoczne od polemiki z takim plebsem jak ty Rysiu.

     Reply this comment
 8. Yankes
  Yankes 15 kwietnia, 2016, 00:36

  Rysiu idz w strone Swiatla …Chodz wlasciwie dzisiaj nie idz ta droga – dzisiaj wszystko co dotyczy kozy bylo dobre A Pulicer – to zagadka dla twoich fanow BOG juz spi

  Reply this comment
  • Rysiu
   Rysiu 16 kwietnia, 2016, 16:41

   „Bog spi”? po cholere? I jak spi to inne bogi mu na zlosc robia? WTF?

   Reply this comment
 9. Yankes
  Yankes 17 kwietnia, 2016, 01:10

  Normals – chopie strac sie a dychnymy wszystkie .Rysiu Bog jest jeden ale w roznych krajach ma rozne imiona Dla mnie jest kumplem ktorego bardzo lubie czego i tobie zycze (mysle ze jeszcze szybciej wtedy dostaniesz Pulicera – po prostu bedziesz lepszym cziowiekiem)A po za tym bylem na koncercie DZEMU i bylo super Amen

  Reply this comment

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*