0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaThe Warsaw Institute FoundationUSA wspierają Ukrainę 125 mln dol. i potępiają Rosję

USA wspierają Ukrainę 125 mln dol. i potępiają Rosję

-

Od 2014 r. Stany Zjednoczone przeznaczyły ponad 2 mld dol. na pomoc w zakresie bezpieczeństwa dla Ukrainy. W kontekście napiętych globalnie relacji z Rosją administracja prezydenta Bidena kontynuuje wsparcie dla władz w Kijowie, aby realizować euroatlantyckie aspiracje tego kraju.

Dlaczego Biden wsparł Ukrainę 125 mln dol.?

REKLAMA

USA zatwierdziły pierwszy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy pod rządami prezydenta Bidena, jak poinformowali w marcu 2021 r. przedstawiciele amerykańskiego resortu obrony, Pentagonu. Wsparcie w wysokości 125 mln dol. zaplanowano w ramach inicjatywy USAI (the Ukraine Security Assistance Initiative). Plan zakłada m.in. szkolenia, wsparcie w zakresie zdjęć satelitarnych oraz uzbrojone łodzie patrolowe Mark VI. Do tej pory Stany Zjednoczone zapewniły łącznie osiem tych łodzi, które są produkowane przez firmę SAFE Boats International z siedzibą w USA. 

Pozostałe 150 mln USD z przyznanych przez Kongres środków programu USAI zostanie przekazane, gdy Departament Obrony, w porozumieniu z Departamentem Stanu, potwierdzi, że Ukraina poczyniła wystarczające postępy w zakresie kluczowych reform obronnych. Departament zachęcił Ukrainę do kontynuowania reform, które wzmacniają cywilną kontrolę nad wojskiem, promują większą przejrzystość i odpowiedzialność w przemyśle zbrojeniowym i zaopatrzeniu. Ważna w tym zakresie pozostaje modernizacja sektora obronnego w innych kluczowych obszarach, zgodnie z zasadami i standardami NATO.

Prezydent Biden obiecuje ukaranie Rosji

Prezydent Biden obiecał pociągnąć Rosję do odpowiedzialności za swoją agresję w oświadczeniu wydanym w związku z 7. rocznicą inwazji na Krym w 2014 r. „Stany Zjednoczone nadal stoją po stronie Ukrainy oraz jej sojuszników i partnerów […]. W tę ponurą rocznicę potwierdzamy prostą prawdę: Krym to Ukraina” – powiedział Biden. Dodał, że USA nigdy nie uznają rzekomej aneksji półwyspu.

Biden odbył swój pierwszy telefon z prezydentem Władimirem Putinem już w styczniu 2021 r., wykorzystując tę rozmowę jako okazję do nacisku na przywódcę Rosji w sprawie aresztowania lidera opozycji Nawalnego oraz wiązanego z działaniami Rosji włamania do agencji rządowych USA.

Kwestia rodzaju uzbrojenia i generalnie charakteru amerykańskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy była wrażliwym tematem od czasu aneksji Krymu przez Rosję w 2014 r. Administracja prezydenta Obamy wahała się przed wysłaniem broni pomimo nacisków ze strony członków Kongresu. Administracja Trumpa zgodziła się później na sprzedaż dla Kijowa tej broni służącej do zwalczania czołgów (przeciwpancerne pociski kierowane Javelin i ich wyrzutnie).

Broń atomowa na Krymie i walki w Donbasie

Wojna hybrydowa przeciwko Ukrainie, w tym dezinformacja i cyberataki, stanowi kluczowy element „Białej Księgi” – ponad 70-stronicowego raportu ukraińskiej służby wywiadu i kontrwywiadu cywilnego SBU, o którym poinformowano w lutym 2021. Strona rosyjska, jak wynika z przekazanych informacji, rozlokowała na zaanektowanym Krymie ponad 30 tys. żołnierzy, a nawet tworzy warunki do zainstalowania na okupowanym terytorium Krymu broni jądrowej. 

W Donbasie z kolei sytuacja na linii frontu w ostatnich tygodniach pogarsza się. 26 marca 2021 r. w ostrzale prorosyjskich rebeliantów zginęło czterech ukraińskich wojskowych, a dwóch zostało rannych. Ostrzał przeprowadzono z zabronionych przez porozumienia mińskie moździerzy kalibru 82 mm, a także granatników automatycznych i wielkokalibrowych karabinów maszynowych. To największe jednorazowe straty od początku rozejmu, który wszedł w życie pod koniec lipca 2020 r. Rozejm z lipca 2020 r. jest więc faktycznie porozumieniem wyłącznie na papierze. W najbliższym czasie należy się liczyć z jeszcze poważniejszą eskalacją działań wojennych w Donbasie.

Wynegocjowane przez przywódców Rosji, Ukrainy, Niemiec i Francji porozumienie Mińsk II z lutego 2015 r. pozostawiło Donbas podzielony terytorialnie. Władze ukraińskie w Kijowie kontrolują zachodnią część Donbasu, a separatystyczne podmioty dominują we wschodniej części, w tym w dużych miastach, takich jak Donieck i Ługańsk. Wojna przyniosła zniszczenia i podziały. W samym tylko Donbasie zginęło około 14 000 ludzi. Ponad 2 miliony uciekło z regionu.

Rosja, Ukraina i reszta świata

Ostre słowa Bidena o polityce Kremla i 125 mln USD dla Ukrainy wskazują na ofensywne podejście Waszyngtonu do polityki względem Rosji. To też zmiana wobec strategii poprzednich prezydentów USA, którzy generalnie unikali bezpośredniej konfrontacji z Kremlem. Biden natomiast już w czasie kampanii wyborczej sklasyfikował Rosję jako „przeciwnika” i „największe zagrożenie” dla bezpieczeństwa i sojuszy USA.

Natomiast władze w Kijowie starają się cały czas apelować za granicą o dalsze wsparcie i poszukiwać sojuszników celem poprawy swojej pozycji międzynarodowej naruszonej przez oderwanie Krymu (przykład współczesnego zastosowania taktyki wojny hybrydowej). Stany Zjednoczone, co podkreśla okresowo resort spraw zagranicznych Ukrainy, mogą zrobić więcej, aby zakończyć wojnę w Donbasie, a także położyć kres okupacji Krymu przez Rosję. 

Długofalowa trajektoria Ukrainy w kierunku integracji ze strukturami zachodnimi jest jasna, ale krótkoterminowe perspektywy w tym zakresie pozostają mniej pewne. Na poziomie strategicznym, zdaniem pochodzącego z Kalifornii Briana Mefforda – dyrektora firmy konsultingowej Wooden Horse Strategies z siedzibą w Kijowie – cele Rosji wobec Ukrainy pozostaną niezmienne i zakładają niedopuszczenie do europejskiego i euroatlantyckiego rozwoju tego państwa. Geopolityczny wymiar bezpieczeństwa Ukrainy, oraz szerzej – bezpieczeństwa na Starym Kontynencie, jest oczywiście związany także z rozwojem wydarzeń na świecie, a także w regionie, w tym dynamiki protestów społecznych na Białorusi oraz w Federacji Rosyjskiej.

Tomasz Kijewski
Prezes i Dyrektor Wykonawczy, Warsaw Institute 

Stypendysta m.in. Centrum Studiów Transatlantyckich w Maastricht i Centrum im. gen. Marshalla (Garmisch-Partenkirchen/Washington DC). Pełniąc przez szereg lat obowiązki dyplomatyczne, działał aktywnie na rzecz promocji pozytywnego wizerunku Polski i Polonii w Ameryce Północnej. Ukończył kurs w Międzynarodowej Agencji ds. Energii (IEA) w Paryżu oraz odbył staż poświęcony sektorowi naftowo-gazowemu w Calgary (Kanada). Przygotowuje rozprawę doktorską w obszarze bezpieczeństwa narodowego.

Niniejszy artykuł powstał w ramach działalności społeczno-misyjnej polskiego think tanku Warsaw Institute. Jeśli cenicie Państwo przygotowane przez naszych ekspertów treści, apelujemy o wsparcie finansowe naszej działalności realizowanej na zasadzie non-profit. Do regularnych darczyńców przysyłamy bezpłatnie anglojęzyczny kwartalnik The Warsaw Institute Review.
Więcej informacji: www.warsawinstitute.org/support/
Darowizny można dokonać bezpośrednio na konta bankowe:
USD: PL 82 1020 4900 0000 8502 3060 4017
EUR: PL 85 1020 4900 0000 8902 3063 7814
GBP: PL 18 1020 4900 0000 8302 3069 6641
PLN : PL 41 1020 1097 0000 7202 0268 6152
SWIFT: BPKOPLPW
Dziękujemy!

Warsaw Institute to polski think tank zajmujący się geopolityką. Główne obszary badawcze to stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo energetyczne oraz obronność. Warsaw Institute wspiera Inicjatywę Trójmorza oraz stosunki transatlantyckie.
Warsaw Institute is a Polish think tank focusing on geopolitics. The main research areas are international relations, energy security and defense. The Warsaw Institute supports the Three Seas Initiative and transatlantic relations.

US Announces $125 Million Aid Package for Ukraine, Condemns Russia

Since 2014, the United States has allocated over $2 billion in security assistance to Ukraine. In the context of globally strained relations with Russia, the Biden administration continues to support the authorities in Kyiv to advance its Euro-Atlantic aspirations.

Why did Biden provide Ukraine with $125 million?

In March 2021, the US approved the first military aid package to Ukraine under President Biden’s administration, Pentagon officials announced. The $125 million support is funded through the Ukraine Security Assistance Initiative (USAI). The plan includes training, satellite imagery support and armed Mark VI patrol boats, among others. To date, the United States has committed a total of eight of these boats manufactured by the US-based company SAFE Boats International.

The remaining $150 million USAI funds, granted by the US Congress, will be allocated when the US Department of Defense (DoD), in agreement with the US Department of State, confirms that Ukraine has made sufficient progress on crucial defense reforms. The DoD has encouraged Ukraine to continue reforms that strengthen civilian control of the military, promote greater transparency and accountability in terms of the arms industry as well as procurement. The modernization of the defense sector in other key areas, consistent with NATO principles and standards, remains vital in this regard.

President Biden makes a promise to punish Russia

In a statement published on the 7th anniversary of the 2014 invasion of Crimea, President Biden promised to hold Russia accountable for its aggression. “The United States continues to stand with Ukraine and its allies and partners (…). On this somber anniversary, we reaffirm a simple truth: Crimea is Ukraine,” he said. Biden added that the US will never recognize the alleged annexation of the peninsula.

Biden had his first phone call with President Vladimir Putin back in January 2021. He used the conversation to put pressure on the Russian leader in terms of the arrest of opposition leader Navalny and the hack of US government agencies, which Russia is suspected of conducting.

The matter of armament and the overall nature of US military aid to Ukraine has been a sensitive issue since Russia’s annexation of Crimea in 2014. The Obama administration has been hesitant to send weapons, despite pressure from members of Congress. Later, the Trump administration agreed to sell Javelin anti-tank missiles and launch units to Kyiv.

Nuclear weapons in Crimea and fights in Donbass

Hybrid warfare against Ukraine, including disinformation and cyberattacks, is a key element of “The White Paper,” a more than 70-page report published by the Foreign Intelligence Service of Ukraine (FISU) in February 2021. According to the provided information, Russia has deployed more than 30,000 troops in annexed Crimea and is even creating the conditions to deploy nuclear weapons in occupied Crimea.

On the other hand, the situation in Donbass, the front line, has been deteriorating in recent weeks. On March 26, 2021, four Ukrainian soldiers died and two were wounded in an attack of the pro-Russian rebels. The shelling was carried out with 82 mm caliber mortars, the use of which is prohibited by the Minsk agreements, as well as automatic grenade launchers and heavy machine guns. This was the worst incident since the beginning of the ceasefire, which came into force in late July 2020. Thus, this truce exists only on paper. A further escalation of hostilities in Donbas should be expected in the near future.

The Minsk II agreement negotiated by the leaders of Russia, Ukraine, Germany and France, signed in February 2015, left the Donbas territorially divided. Ukrainian authorities in Kyiv control the western part of Donbas, while separatist entities dominate the eastern part, including major cities such as Donetsk and Luhansk. The war has brought destruction and division. Around 14,000 people have died in Donbas alone. More than 2 million have fled the region.

Russia, Ukraine and the rest of the world

Biden’s harsh words about the Kremlin’s policy and the $125 million package for Ukraine indicate Washington’s offensive approach against Russia. This is also different from the strategy of former American presidents, who usually avoided open confrontation with the Kremlin. Already during the election campaign, Biden labelled Russia as an “enemy” and “the biggest threat” to US security and alliances.

On the other hand, the government in Kyiv is continuously calling foreign countries for further support and seeking allies to improve its international position, which has been damaged by the loss of Crimea (a contemporary example of using hybrid warfare tactics). The United States, as the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine periodically emphasizes, can do more to end the war in Donbas and Russia’s occupation of Crimea.

Ukraine’s long-term trajectory toward integration into Western structures is clear, but short-term prospects in this matter remain less certain. According to California-based Brian Mefford, Director of Wooden Horse Strategies, a consulting firm located in Kyiv, at the strategic level Russia’s goals in Ukraine will remain unchanged and include the prevention of its European and Euro-Atlantic development. The geopolitical dimension of Ukraine’s security, and, more broadly, security of the whole continent, is certainly connected with developments in the world, including Central and Eastern Europe. Much will depend on the dynamics of public protests in Belarus and the Russian Federation.

Tomasz Kijewski
President and Executive Director, Warsaw Institute

Fellow at the Maastricht Center for Transatlantic Studies and the Marshall Center (Garmisch-Partenkirchen/Washington D.C.), among others. While performing diplomatic duties for a number of years, he was actively promoting a positive image of Poland and the Polish community in North America. He completed a course at the International Energy Agency (IEA) in Paris and an internship dedicated to the oil and gas sector in Calgary (Canada). He is preparing a doctoral thesis on national security.

REKLAMA

2126812366 views

REKLAMA

REKLAMA

2126812383 views

REKLAMA

REKLAMA

2128608703 views

REKLAMA

2126812393 views

REKLAMA

2126812397 views

REKLAMA

2126812401 views