REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaThe Warsaw Institute FoundationStany Zjednoczone zapowiadają ćwiczenia wojskowe na południowym Pacyfiku

Stany Zjednoczone zapowiadają ćwiczenia wojskowe na południowym Pacyfiku

-

Dowództwo armii amerykańskiej zdecydowanie odpowiada na narastające napięcia w regionie południowego Pacyfiku. Wojsko Stanów Zjednoczonych potwierdza, że jeszcze w tym roku planowane jest przeprowadzenie manewrów w bazie wojskowej RAAF w północnej części Australii Zachodniej.

Zagrożenie dla interesów Stanów Zjednoczonych oraz ich sojuszników w regionie Indo-Pacyfiku wzrasta wraz z postępującą współpracą położonych niecałe 2 tysiące kilometrów od wybrzeży Australii Wysp Salomona z Chińską Republiką Ludową. Umowa zawarta między tymi stronami nie wyklucza ingerencji militarnej chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej w bezpośrednim sąsiedztwie kluczowego sojusznika Stanów Zjednoczonych.

REKLAMA

Stanowisko administracji Joe Bidena wyraził zastępca sekretarza stanu USA ds. Azji Wschodniej i Pacyfiku Daniel Kritenbrink, który stwierdził, że umowa między Pekinem a Honiarą niesie za sobą “potencjalne implikacje dla bezpieczeństwa regionalnego” USA i innych sojuszników. Pod koniec kwietnia Biały Dom zapowiadał również podjęcie odpowiednich działań w celu odpowiedzi na działania Chin. Również Kurt Campbell, koordynator ds. polityki Indo-Pacyfiku w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, dodał, że Stany Zjednoczone zdają sobie sprawę, że najpilniejsze wyzwania dla kraju i reszty świata leżą właśnie w regionie Indo-Pacyfiku.
Reakcja przyszła błyskawicznie, gdyż już na początku maja dowództwo Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych zapowiedziało manewry wojskowe w bazie Królewskich Australijskich Sił Powietrznych (RAAF) w Curtin, WA. Curtin to jedna z trzech „pustych baz” Królewskich Australijskich Sił Powietrznych, co oznacza, że może być używana do ćwiczeń i operacji szkoleniowych. Reakcję tą można dostrzec również obserwując zmiany w położeniu amerykańskich lotniskowców, które w coraz większej liczbie umiejscawiane są w regionie środkowego Indo-Pacyfiku.
Wstępne ćwiczenia w bazie Curtin z udziałem amerykańskich i australijskich wojskowych zaplanowano na lipiec. Jak podaje australijski portal ABC, weźmie w nich udział ponad 2200 członków amerykańskiego personelu wojskowego stacjonującego na Terytorium Północnym, Queensland i Australii Zachodniej. Kapitan Korpusu amerykańskiej Piechoty Morskiej z siedzibą w Darwin, Joseph DiPietro, powiedział, że minęło trochę czasu, odkąd w bazie odbywały się wspólne ćwiczenia szkoleniowe. Nadchodzące manewry mają trwać 20 dni.

Dodatkowo, australijski Departament Obrony ujawnił niedawno plany wydania 244 milionów dolarów na modernizację kluczowej infrastruktury w RAAF Base Curtin. Remont obejmie modernizację łączności, zakwaterowania, hangarów lotniczych i infrastruktury bezpieczeństwa. Minister przemysłu obronnego Melissa Price wskazuje, że firma konsultingowa WSP Australia jest zaangażowana jako kierownik projektu i administrator kontraktu w fazie rozwoju. Rosnące inwestycje w obronność Australii spowodowane są przybliżającym się do ich wybrzeży zagrożeniem ze strony Chin oraz przykładem Stanów Zjednoczonych, które coraz wyraźniej zauważają potrzebę wzmacniania swojego potencjału oraz potencjału swoich sojuszników w tym regionie geograficznym.

Kolejne kroki widać również w ramach paktu sojuszniczego AUKUS. Australia prowadzi obecnie negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi oraz Wielką Brytanią, których celem jest wybór dostawcy łodzi podwodnych o napędzie atomowym. Okręty podwodne mają być budowane w Australii, właśnie w ramach porozumienia AUKUS ze Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią. Szef nuklearnej grupy zadaniowej okrętów podwodnych Royal Australian Navy, wiceadmirał Jonathan Mead, powiedział, że trwają rozmowy z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej, aby zapewnić, że projekt będzie spełniał wszelkie standardy bezpieczeństwa, które w ramach Traktatu o nierozprzestrzeniania broni jądrowej lub NPT.
Wiceadmirał Mead wskazuje, że w celu efektywnego wykorzystania nowych technologii nabytych w ramach sojuszu z Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi, w początkowej fazie szkoleń australijskich wojskowych obecnych musi być minimum połowa marynarzy z UK albo USA. Mead odwiedził ośrodki szkoleniowe w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, aby sprawdzić ich systemy. Wielu członków załogi przechodzi szkolenie z obsługi reaktorów i uczy się podstaw fizyki jądrowej, mimo, iż nie są fizykami jądrowymi.
Planowane ćwiczenia wojskowe w bazie RAAF Curtin oraz zacieśniająca się współpraca w ramach AUKUS dowodzi, jak ważne dla Stanów Zjednoczonych jest zabezpieczenie regionu południowego Pacyfiku przed narastającym zagrożeniem chińskim. Zbliżająca się podróż prezydenta USA Joe Bidena do Seulu i na szczyt QUAD w Tokio ma na celu wysłanie jasnego komunikatu, że USA nadal są zaangażowane w rozwiązywanie kluczowych wyzwań w regionie Indo-Pacyfiku.

Jan Hernik

Redaktor naczelny portalu,ekspert, dziennikarz i publicysta, który zdobywał doświadczenie w polskich niezależnych mediach internetowych. W swojej karierze brał udział w tworzeniu projektów związanych z polityką krajową i geopolityką. Hernik ma doświadczenie w pracy jako prezenter telewizyjny i redaktor portalu informacyjnego. W Warsaw Institute jest redaktorem naczelnym strony internetowej i ekspertem w dziedzinie Stanów Zjednoczonych. Absolwent Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w teorii wpływu religii, rasy i pochodzenia etnicznego na wybór polityczny w amerykańskich wyborach prezydenckich. Jego zainteresowania badawcze obejmują także erę kolonialną Stanów Zjednoczonych, prawo do posiadania broni oraz amerykańską myśl wolnościową.


Niniejszy artykuł powstał w ramach działalności społeczno-misyjnej polskiego think tanku Warsaw Institute. Jeśli cenicie Państwo przygotowane przez naszych ekspertów treści, apelujemy o wsparcie finansowe naszej działalności realizowanej na zasadzie non-profit. Do regularnych darczyńców przysyłamy bezpłatnie anglojęzyczny kwartalnik The Warsaw Institute Review.
Więcej informacji: www.warsawinstitute.org/support/
Darowizny można dokonać bezpośrednio na konta bankowe:
USD: PL 82 1020 4900 0000 8502 3060 4017
EUR: PL 85 1020 4900 0000 8902 3063 7814
GBP: PL 18 1020 4900 0000 8302 3069 6641
PLN : PL 41 1020 1097 0000 7202 0268 6152
SWIFT: BPKOPLPW
Dziękujemy!

Warsaw Institute to polski think tank zajmujący się geopolityką. Główne obszary badawcze to stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo energetyczne oraz obronność. Warsaw Institute wspiera Inicjatywę Trójmorza oraz stosunki transatlantyckie.

Warsaw Institute is a Polish think tank focusing on geopolitics. The main research areas are international relations, energy security and defense. The Warsaw Institute supports the Three Seas Initiative and transatlantic relations.


The United States announces military exercises in the South Pacific


The US military command is decisively responding to the mounting tensions in the South Pacific region. The US military confirms that it is planned to conduct maneuvers at the RAAF military base in the northern part of Western Australia this year.


The threat to the interests of the United States and its allies in the Indo-Pacific region is increasing along with the progressive cooperation of the Solomon Islands, located less than 2,000 kilometers off the coast of Australia, with the People’s Republic of China. The agreement concluded between these parties does not exclude military interference by the Chinese People’s Liberation Army in the immediate vicinity of a key ally of the United States.

The position of Joe Biden’s administration was expressed by US Deputy Secretary of State for East Asia and the Pacific, Daniel Kritenbrink, who said that the Beijing-Honiara deal had “potential implications for regional security” for the US and other allies. At the end of April, the White House also announced that it would take appropriate action to respond to China’s actions. Also, Kurt Campbell, Indo-Pacific policy coordinator at the National Security Council, added that the United States recognized that the most pressing challenges for the country and the rest of the world lie in the Indo-Pacific region.

The reaction was swift as early as May, the command of the United States Armed Forces announced military maneuvers at the Royal Australian Air Force (RAAF) base in Curtin, WA. Curtin is one of the three “empty bases” of the Royal Australian Air Force, which means it can be used for exercise and training operations. This reaction can also be seen by observing changes in the position of American aircraft carriers, which are increasingly located in the central Indo-Pacific region.

Initial exercises at Curtin base with US and Australian troops are scheduled for July. According to the Australian ABC website, over 2,200 members of US military personnel stationed in the Northern Territory, Queensland and Western Australia will take part. The Captain of the US Marine Corps based in Darwin, Joseph DiPietro, said it has been a while since there was joint training exercise at the base. The upcoming maneuvers are to last 20 days.

Additionally, the Australian Department of Defense recently revealed plans to spend $ 244 million to upgrade key infrastructure at RAAF Base Curtin. The renovation will include the modernization of communications, accommodation, aircraft hangars and security infrastructure. Defense Industry Minister Melissa Price points out that the consulting firm WSP Australia is involved as project manager and contract administrator in development. Australia’s growing defense investments are driven by the threat from China looming closer to its shores and the example of the United States, which is increasingly recognizing the need to strengthen its potential and the potential of its allies in this geographical region.

The next steps are also visible in the framework of the AUKUS alliance pact. Australia is currently negotiating with the United States and the United Kingdom to select a supplier of nuclear powered submarines. The submarines are to be built in Australia, precisely under the AUKUS agreement with the United States and Great Britain. The head of the Royal Australian Navy’s nuclear submarine task force, Vice Admiral Jonathan Mead, said talks are ongoing with the International Atomic Energy Agency to ensure the project meets any safety standards that are under the Nuclear Non-Proliferation Treaty or NPT.

Vice Admiral Mead points out that in order to effectively use new technologies acquired as part of the alliance with Great Britain and the United States, at least half of the UK or US seafarers must be present at the initial stage of Australian military training. Mead visited training centers in the United Kingdom and the United States to check their systems. Many crew members are trained in reactor operation and are learning the basics of nuclear physics, even though they are not nuclear physicists.

The planned military exercises at the RAAF Curtin base and the intensifying cooperation within AUKUS prove how important it is for the United States to secure the South Pacific region against the growing Chinese threat. US President Joe Biden’s upcoming trip to Seoul and the Tokyo QUAD summit aims to send a clear message that the US remains committed to tackling key challenges in the Indo-Pacific region.

Jan Hernik
Editor in chief, ExpertJan Hernik is a journalist and publicist who gained experience in Polish independent Internet media broadcasts. In his career, he participated in the creation of projects related to domestic policy and geopolitics. Hernik has an experience in working as a TV presenter and editor of a news portal. At the Warsaw Institute, he is the editor-in-chief and expert in the field of the United States.

Hernik is a graduate of the American Studies Center at the University of Warsaw. He specializes in the theory of religion, race and ethnicity for political choice in the U.S presidential elections. His research interests also include the colonial era of the United States, the right to bear arms and the American liberal thought.

REKLAMA

2107214476 views

REKLAMA

2107214708 views

REKLAMA

2109011099 views

REKLAMA

2107214849 views

REKLAMA

2107214948 views

REKLAMA

2107215056 views