REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaThe Warsaw Institute FoundationLloyd Austin zwiera szyki wśród sojuszników Stanów Zjednoczonych

Lloyd Austin zwiera szyki wśród sojuszników Stanów Zjednoczonych

-

Nadchodzą manewry RIMPAC 2022

Przedstawiciele wszystkich najważniejszych państw zlokalizowanych w regionie Indo-Pacyfiku spotkali się w czasie 21. Szczytu Bezpieczeństwa Azji Shangri-La w Singapurze. W szczycie wzięli udział przedstawiciele 42 krajów, w tym 37 delegatów na szczeblu ministerialnym i ponad 30 wyższych urzędników ds. obrony. Spotkanie w Singapurze było okazją do rozmów wiodących sojuszników sprzeciwiających się chińskiej ekspansji w regionie Indo-Pacyfiku, którym przewodził sekretarz obrony USA Lloyd Austin.  

REKLAMA

Sekretarz obrony USA Lloyd Austin spotkał się w sobotę, 11 czerwca, w Singapurze ze swoimi odpowiednikami z Japonii i Australii. Austin pozował do zdjęć z australijskim ministrem obrony oraz wicepremierem Richardem Marlesem i japońskim ministrem obrony Nobuo Kishi. Trójstronne rozmowy ministrów obrony były dziesiątym spotkaniem przedstawicieli tych państw. Jak donosi komunikat wydany przez amerykański departament obrony, przedstawiciele USA, Australii i Japonii wyrazili swoją wizję wzmocnienia regionalnego środowiska bezpieczeństwa i zobowiązali się do współpracy w celu podjęcia konkretnych, praktycznych kroków w celu zapewnienia stabilności i dobrobytu w regionie Indo-Pacyfiku. Spotkanie na marginesie szczytu w Singapurze jest kontynuacją strategii Białego Domu w ramach zrównoważenia stref wpływów na Indo-Pacyfiku. Rezultatem rozmów było również postanowienie o zacieśnieniu współpracy pomiędzy samymi resortami obrony trzech krajów, które zdecydowanie narzucają ton odpowiedzi na narastające napięcie w regionie Morza Południowochińskiego. Kolejnym efektem negocjacji była wizyta Marlesa w Japonii kilka dni później. 

Ważnym głosem przedstawicieli trzech państw było stanowcze wyrażenie sprzeciwu wobec chińskich planów siłowego zaburzenia status quo w obszarze Cieśniny Tajwańskiej. Szefowie resortów obrony zapowiedzieli także wspólne ćwiczenia wojskowe. Okazją do uczestnictwa w monumentalnym pokazie siły sojuszu antychińskiego na morzu będą nadchodzące pod koniec czerwca manewry Rim of the Pacific 2022 – RIMPAC 2022. Wezmą w nich udział państwa zrzeszone w formacie QUAD oraz kluczowe państwa znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie regionu Morza Południowochińskiego. Chodzi o Indonezję, Filipiny, Malezję, Brunei. Łącznie w ćwiczeniach odbywających się w Honolulu i San Diego od 29 czerwca do 4 sierpnia wezmą udział jednostki wojskowe z 26 krajów. W ćwiczeniach uwzględniono 38 okrętów nawodnych, cztery okręty podwodne i 170 samolotów. W spotkaniu weźmie udział około 25 000 osób, w tym wojska lądowe z dziewięciu krajów. 

Na marginesie szczytu IISS w Singapurze doszło także do pierwszego spotkania Lloyda Austina ze swoim chińskim odpowiednikiem Wei Fenghe. Rozmowy prowadzono w piątek, 10 czerwca, a głównym przesłaniem uczestników spotkania była chęć dążenia do stabilizacji w relacjach amerykańsko-chińskich. Stabilizacja ta objawiać się ma odpowiedzialnością w bilateralnych relacjach oraz rozwagą w zarządzaniu kanałami komunikacyjnymi obu stron. Minister obrony Chińskiej Republiki Ludowej nie poprzestał jednak na dyplomatycznych słowach i dodał, że wszelka poprawa w relacji między oboma krajami uwarunkowana może być zmianą zachowania Stanów Zjednoczonych. Reprezentant Chin oczekiwał od USA zaprzestania „oczerniania Chin” oraz porzucenia „ingerencji w wewnętrzne sprawy” ChRL. Ton reprezentanta Chin łudząco przypominał wystąpienie ministra spraw zagranicznych ChRL Wanga Yi w czasie ubiegłorocznego szczytu USA-Chiny na Alasce. 

Słowa Fenghe spotkały się z natychmiastową reakcją Austina, który wskazał na ich prowokacyjny wydźwięk oraz destabilizujący efekt działań Chińskiej Republiki Ludowej w regionie Morza Południowochińskiego. Pierwsze spotkanie przedstawicieli USA i ChRL na tym szczeblu pozostawiło wiele niewiadomych w kontekście dalszego rozwoju sytuacji w regionie.

Z racji braku jednoznacznych deklaracji po obu stronach, niepokornej narracji prowadzonej przez przedstawicieli rządu w Pekinie oraz braku wyciągnięcia wniosków wobec konsekwentnie przesuwanej „czerwonej linii” przez Chiny spodziewać się można dalszej eskalacji w ramach roszczeń terytorialnych „Państwa Środka”. Obecnie walka pomiędzy Stanami Zjednoczonymi oraz Chinami rozgrywać się będzie na polu negocjacji sojuszniczych z państwami zlokalizowanymi w regionie Indo-Pacyfiku. Chodzi o rosnące wpływy Chin w Indiach oraz wciąż znaczące uzależnienie ich od rosyjskich militariów. Pomimo napięć geopolitycznych między Indiami a Chinami i pomimo zakazu w Indiach ponad 100 chińskich aplikacji, inwestycje z Chin w indyjski ekosystem startupów wzrosły do ponad 14 miliardów dolarów w 2021 roku. Wszystko wskazuje na to, że rosnąca pozycja ekonomiczna Chin wymusi na Indiach pozycję dążącą do wspólnej koegzystencji, chociaż Chiny stanowią dla Indii główną konkurencję w regionie. W miarę upływu czasu spodziewać się można, iż oba supermocarstwa wywierać będą presję na rząd Narendry Modiego, aby ten opowiedział się bardziej po jednej ze stron. 

Podobnym przykładem państw biorących udział w grze obu mocarstw są również: Wyspy Salomona, Filipiny, Indonezja, Malezja i Brunei. Z tego właśnie powodu niektóre z nich zostały włączone do nadchodzących manewrów RIMPAC 2022. Administracja Joe Bidena, widząc chwiejący się rozkład sił w istniejących już sojuszach koalicji antychińskiej, nie tylko intensyfikuje swoją obecność na czołowych szczytach politycznych, ale wciąga kolejne państwa do swojej gry. Przykładem na to jest rosnąca współpraca USA z Koreą Południową, której prezydent Yoon Suk-yeol stanowczo opowiedział się po stronie państw Wolnego Świata oraz uzyskał zaproszenie na szczyt QUAD w Tokio, który odbył się w maju 2022. Indo-Pacyfik pozostaje więc w zasięgu wzroku amerykańskiej administracji i staje się coraz poważniejszym obszarem działań politycznych w celu utrzymania status quo w regionie. 

Jan Hernik 

absolwent Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w teorii wpływu religii, rasy i pochodzenia etnicznego na wybór polityczny w amerykańskich wyborach prezydenckich. Jego zainteresowania badawcze obejmują także aktywność USA w regionie Indo-Pacyfiku.


Niniejszy artykuł powstał w ramach działalności społeczno-misyjnej polskiego think tanku Warsaw Institute. Jeśli cenicie Państwo przygotowane przez naszych ekspertów treści, apelujemy o wsparcie finansowe naszej działalności realizowanej na zasadzie non-profit. Do regularnych darczyńców przysyłamy bezpłatnie anglojęzyczny kwartalnik The Warsaw Institute Review.
Więcej informacji: www.warsawinstitute.org/support/
Darowizny można dokonać bezpośrednio na konta bankowe:
USD: PL 82 1020 4900 0000 8502 3060 4017
EUR: PL 85 1020 4900 0000 8902 3063 7814
GBP: PL 18 1020 4900 0000 8302 3069 6641
PLN : PL 41 1020 1097 0000 7202 0268 6152
SWIFT: BPKOPLPW
Dziękujemy!

Warsaw Institute to polski think tank zajmujący się geopolityką. Główne obszary badawcze to stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo energetyczne oraz obronność. Warsaw Institute wspiera Inicjatywę Trójmorza oraz stosunki transatlantyckie.

Warsaw Institute is a Polish think tank focusing on geopolitics. The main research areas are international relations, energy security and defense. The Warsaw Institute supports the Three Seas Initiative and transatlantic relations.


Lloyd Austin is making ranks among the allies of the United States. The RIMPAC 2022 is coming

Representatives of all the most important countries located in the Indo-Pacific region met during the 21st Asia Shangri-La Security Summit in Singapore. Representatives of 42 countries attended the summit, including 37 delegates at ministerial level and over 30 senior defense officials. The Singapore meeting was an occasion for talks by leading allies opposing Chinese expansion in the Indo-Pacific region, led by US Secretary of Defense Lloyd Austin.

US Defense Secretary Lloyd Austin met his Japanese and Australian counterparts in Singapore on Saturday 11 June. Austin posed for photos with the Australian Defense Minister, Deputy Prime Minister Richard Marles and Japanese Defense Minister Nobuo Kishi. The trialogue of defense ministers was the tenth meeting of representatives of these countries. As reported in a communiqué issued by the US Department of Defense, representatives from the US, Australia and Japan expressed their vision to strengthen the regional security environment and committed to working together to take concrete, practical steps to ensure stability and prosperity in the Indo-Pacific region. The meeting on the sidelines of the Singapore summit is a continuation of the White House’s strategy to balance spheres of influence in the Indo-Pacific. The talks also resulted in a decision to tighten cooperation between the defense ministries of the three countries themselves, which definitely set the tone of the response to the growing tension in the South China Sea region. Another result of the negotiations was Marles’ visit to Japan a few days later.

An important voice of the representatives of the three countries was a firm opposition to the Chinese plans to violently disrupt the status quo in the Taiwan Strait. Defense ministers also announced joint military exercises, Rim of the Pacific 2022. RIMPAC 2022 maneuvers will be taking place at the end of June and will be an opportunity to participate in the monumental demonstration of the anti-Chinese alliance’s strength at sea. They will be attended by countries associated in the QUAD format and key countries in the immediate vicinity of the South China Sea region. It is about Indonesia, Philippines, Malaysia, Brunei. In total, military units from 26 countries will take part in the exercises taking place in Honolulu and San Diego from June 29 to August 4. 38 surface ships, four submarines and 170 aircraft were included in the exercise. About 25,000 people will take part, including ground troops from nine countries.

On the sidelines of the IISS summit in Singapore, Lloyd Austin met his Chinese counterpart, Wei Fenghe, for the first time. The talks were held on Friday, June 10, and the main message of the meeting was to strive for stabilization in US-Chinese relations. This stabilization is to manifest itself in responsibility in bilateral relations and prudence in the management of communication channels on both sides. The Minister of Defense of the People’s Republic of China, however, did not stop at diplomatic words, adding that any improvement in relations between the two countries may be conditioned by a change in the behavior of the United States. The Chinese representative expected the US to stop “slandering China” and “interfering in internal affairs” with the PRC. The tone of the Chinese representative was confusingly similar to the speech of the PRC Foreign Minister Wang Yi during last year’s US-China summit in Alaska.

Fenghe’s words met with an immediate reaction from Austin, who pointed to the provocative tone of these words and the destabilizing effect of the People’s Republic of China’s actions in the South China Sea region. The first meeting of US and PRC representatives at this level left many unknowns in the context of further developments in the region.

Due to the lack of clear declarations on both sides, the rebellious narrative led by the representatives of the government in Beijing, and the lack of drawing conclusions in the face of the consistently shifted “red line” by China, further escalation in the territorial claims of the “Middle State” can be expected. At present, the fight between the United States and China will take place in the field of allied negotiations with countries located in the Indo-Pacific region. It is about China’s growing influence in India and its still significant dependence on Russian military. Despite geopolitical tensions between India and China, and despite India’s ban on over 100 Chinese apps, Chinese investments in India’s startup ecosystem have risen to over $ 14 billion in 2021. Everything seems to indicate that the growing economic position of China will force India to position itself towards common coexistence, although China is India’s main competition in the region. As time goes on, it is expected that both superpowers will put pressure on Narend Modi’s government to take more on one of the sides.

A similar example of countries participating in the game of both powers are also: Solomon Islands, the Philippines, Indonesia, Malaysia and Brunei. It is for this reason that some of them have been included in the upcoming RIMPAC 2022 maneuvers. The Joe Biden administration, seeing the shaky balance of power in the already existing anti-Chinese coalition alliances, not only intensifies its presence at leading political summits, but also draws more countries into its game. An example of this is the growing cooperation of the USA with South Korea, whose president Yoon Suk-yeol has strongly sided with the countries of the Free World and was invited to the QUAD summit in Tokyo, which took place in May 2022. The Indo-Pacific is therefore in the eyes of the American administration and is becoming an increasingly important area of political action in order to maintain the status quo in the region.

Jan Hernik
is a graduate of the American Studies Center at the University of Warsaw. He specializes in the theory of religion, race and ethnicity for political choice in the U.S presidential elections. His research interests also include US activity in the Indo-Pacific region.

REKLAMA

2105248488 views

REKLAMA

2105248721 views

REKLAMA

2107045113 views

REKLAMA

2105248864 views

REKLAMA

2105248964 views

REKLAMA

2105249073 views