REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaThe Warsaw Institute FoundationHongkong, Tybet, WHO – chińsko-amerykańskie strefy starcia

Hongkong, Tybet, WHO – chińsko-amerykańskie strefy starcia

-

Początek lipca 2020 r. przyniósł kolejne sankcje Waszyngtonu na Chiny. Tym razem, 2 lipca br. przyjęto ustawę dot. kar dla banków współpracujących z władzami ChRL. Kilka dni później, 7 lipca br., Stany Zjednoczone oficjalnie wycofały się ze Światowej Organizacji Zdrowia, której już w maju Prezydent Donald Trump zarzucał ignorowanie doniesień dot. rozprzestrzeniania się koronawirusa i uleganie presji Chin. Natomiast 8 lipca br. sekretarz stanu Mike Pompeo zapowiedział, że Waszyngton wprowadzi ograniczenia wizowe dla niektórych przedstawicieli rządu i urzędników ChRL w wyniku rzekomego utrudniania podróży Amerykanów do Tybetańskiego Regionu Autonomicznego i okolic.

To kolejny miesiąc sankcjonowania Chin przez Waszyngton. 2 lipca br. amerykański Kongres przyjął ustawę zapowiadającą kary dla banków, które współpracują z przedstawicielami władz ChRL. odpowiedzialnymi za narzucenie Hongkongowi prawa o bezpieczeństwie państwowym. Przypomnijmy, że 30 czerwca br. Stały Komitet Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych jednogłośnie przyjął kontrowersyjny projekt, który według krytyków odbierze wolność i praworządność Hongkongu. Nowe przepisy zostały wprowadzone dekretem Xi Jinpinga z pominięciem lokalnej legislatywy Hongkongu i weszły w życie z dniem podpisania. „Prawo o bezpieczeństwie państwowym” zwiększyło uprawnienia hongkońskiej policji, która bez nakazu sądowego ma prawo do m.in. przeszukiwań, konfiskaty mienia i podsłuchiwania podejrzanych. Służby w Hongkongu mogą również od teraz usuwać z Internetu treści uderzające w sprawy bezpieczeństwa państwowego. Chińskie władze uznają, że nowe przepisy pomogą w zwalczaniu działalności terrorystycznej, separatystycznej i wywrotowej, które będą karane nawet dożywotnią karą więzienia. Lojalna Pekinowi szefowa administracji Hongkongu Carrie Lam dodała, że nowe prawo dotyczy jedynie wąskiej grupy osób, które zagrażają bezpieczeństwu państwa, jednak już kilkanaście dni po wprowadzeniu przepisów hongkońskie biuro edukacji poleciło szkołom wycofanie podręczników, które mogą naruszać nowy porządek, a z bibliotek publicznych wycofano kilka prodemokratycznych książek. – To koniec zasady „jeden kraj, dwa systemy” – komentują zachodni dziennikarze. Narzucenie nowego prawa przez ChRL krytykowały m.in.: władze USA, Kanady, W. Brytanii, Japonii oraz szefowie Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej.

REKLAMA

Kolejnym wyrazem dezaprobaty dla działań ChRL, wyjątkowo radykalnym i z pewnością bolesnym w skutkach, jest oficjalna decyzja Donalda Trumpa o wycofaniu Stanów Zjednoczonych z szeregów Światowej Organizacji Zdrowia. Już 29 maja br. ogłosił on zerwanie stosunków z WHO, oskarżając ją o uleganie presji i kontroli Chin. O decyzji D. Trumpa 7 lipca br. za pośrednictwem Twittera poinformował senator Bob Menendez. Prezydent USA uznaje, że to działania chińskiego rządu doprowadziły do pandemii, natomiast Światowa Organizacja Zdrowia tuszowała zagrożenie, pozwalając rozprzestrzeniać się epidemii. Stany Zjednoczone przekazywały organizacji WHO 400 mln dolarów rocznie, co stanowiło 15% budżetu organizacji. Przekazana do ONZ notyfikacja o wycofaniu się USA z WHO zostanie wprowadzona w życie za rok – 6 lipca 2021 r. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział, że amerykańskie środki przeznaczane dotąd na WHO zostaną przeznaczone na inne potrzeby z zakresu zdrowia publicznego.

Na kolejne tarcie na linii USA-Chiny nie trzeba było czekać dłużej niż jeden dzień. 8 lipca br. amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo ogłosił wprowadzenie „ograniczeń wizowych dla rządu ChRL i urzędników Komunistycznej Partii Chin, którzy zdecydowali się znacząco zaangażować w formułowanie lub wykonywanie polityki związanej z dostępem cudzoziemców do obszarów tybetańskich”. Szef amerykańskiej dyplomacji po raz kolejny wezwał do nieingerowania w autonomię górskiego regionu zaznaczając, że chiński rząd utrudnia Amerykanom podróżowanie do Tybetańskiego Regionu Autonomicznego i okolic. Zachodnie media przypominają, że Chiny „blokują dostęp zagranicznych dziennikarzy do Tybetu od 2008 r., gdy przez region przelała się fala samospaleń w proteście przeciwko traktowaniu jego rdzennej ludności przez chińskie władze”. Chińskie MSZ nie pozostało obojętne wobec wizowych sankcji i kilka godzin później zapowiedziało własne restrykcje wizowe, skierowane do Amerykanów, którzy „wykazali się niewłaściwą postawą w sprawie Tybetu”.

To jedynie mały wycinek z obustronnej „przepychanki” światowych mocarstw. Obok kwestii oskarżeń o zaniedbania dot. epidemii koronawirusa i walki z rozprzestrzenianiem się mechanizmów systemu komunistycznego, amerykańska federalna komisja komunikacji (FCC) uznała chińskie Huawei i ZTE za firmy „stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego USA”, a ministerstwo handlu dopisało 33 firmy i instytucje chińskie do „czarnej listy”, zarzucając im współpracę z chińskim rządem i armią w ramach budowy systemu elektronicznej inwigilacji.

Łukasz Biernacki


specjalista ds. komunikacji w Warsaw Institute i The Warsaw Institute Review. Swoje doświadczenie w promocji i marketingu zdobywał w redakcjach gazet codziennych, firmach szkoleniowych oraz agencjach eventowych. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania badawcze: komunikacja, marketing, dziennikarstwo i public relations.


The Warsaw Institute Foundation to pierwszy polski geopolityczny think tank w Stanach Zjednoczonych. Strategicznym celem tej organizacji jest wzmocnienie polskich interesów w USA przy jednoczesnym wspieraniu unikalnego sojuszu między dwoma narodami. Jej działalność koncentruje się na takich zagadnieniach jak geopolityka, porządek międzynarodowy, polityka historyczna, energetyka i bezpieczeństwo militarne. The Warsaw Institute Foundation została założona w 2018 roku i jest niezależną organizacją non-profit, inspirowaną bliźniaczą organizacją działającą w Polsce – Warsaw Institute.

The Warsaw Institute Foundation is Poland’s first geopolitical think tank in the United States. The strategic goal of this organisation is to bolster Polish interests in the U.S. while supporting the unique alliance between the two nations. Its activity focuses on such issues as geopolitics, international order, historical policy, energy, and military security. Established in 2018, The Warsaw Institute Foundation is an independent, non-profit organization inspired the twin Poland-based Warsaw Institute.


Hong Kong, Tibet and the WHO – Chinese-American zones of conflict

The beginning of July 2020 brought further sanctions of Washington against China. This time, on July 2, the bill on penalties for banks cooperating with the PRC authorities was adopted. A few days later, on July 7, the United States began the process of official withdrawal from the World Health Organization (WHO), which already in May was under President Donald Trump’s accusations of ignoring reports on the spread of coronavirus and succumbing to Chinese pressure. Furthermore, on July 8, Secretary of State Mike Pompeo announced that Washington would impose visa restrictions on certain PRC government representatives and officials as a result of allegedly obstructing travels of American citizens to the Tibet Autonomous Region (TAR) and surrounding areas.

This is another month of Washington’s sanctions against China. On July 2, the US Congress adopted a law announcing penalties for banks that cooperate with representatives of the PRC authorities, responsible for imposing state security laws on Hong Kong. Let us recall that on June 30 the Standing Committee of the National People’s Congress unanimously adopted a controversial project, which, according to critics, will take away Hong Kong’s freedom and rule of law. The new regulations were introduced by Xi Jinping decree without the local Hong Kong legislature and entered into force on the day of signing. The “Hong Kong national security law” increased the powers of Hong Kong’s police, who gained the right to search, confiscate property and wiretap suspects, among others, without a court order. Authorities in Hong Kong can now also remove any content that strikes against state security matters from the Internet. The Chinese establishment recognizes that the new legislature will help to combat terrorist, separatist and subversive activities, which will be punishable by even life imprisonment. Carrie Lam – Chief Executive of Hong Kong, who remains loyal to Beijing, added that the new law only applies to a small group of people that threaten state security. However, just a few days after the introduction of the bill, the Hong Kong Education Bureau instructed schools to remove textbooks that might violate the new order and several pro-democracy books were removed from public libraries. As Western journalists’ comment: “This is the end of the ‘one country, two systems’ principle.” The imposition of the new law by the PRC was criticized by the authorities of the USA, Canada, Great Britain and Japan, among others, as well as the heads of the European Commission and the European Council.
A subsequent expression of disapproval of the PRC’s actions, which is exceptionally radical and certainly a painful consequence, is Donald Trump’s official decision to withdraw the United States from the WHO. He announced a severance of relations with the WHO already on May 29, accusing it of succumbing to China’s pressure and control. Senator Bob Menendez announced Trump’s decision via Twitter on July 7. The US President recognizes that it was the actions of the Chinese government that led to the pandemic, while the WHO covered up the threat, allowing the epidemic to spread. The United States donated USD 400 million annually to the WHO, which constituted 15% of the Organization’s budget. The notification concerning the withdrawal of the USA from the WHO, already submitted to the UN, will be effective in one year’s time – on July 6, 2021. The President of the United States announced that the American funds which were allocated to the WHO so far will be used for other public health needs.

It was not long before another dispute between the US and China began. The following day, on July 8, US Secretary of State Mike Pompeo announced the introduction of “visa restrictions on PRC government and Chinese Communist Party officials determined to be substantially involved in the formulation or execution of policies related to access for foreigners to Tibetan areas.” The head of American diplomacy once again called for non-interference in the autonomy of the mountain region, pointing out that the Chinese government is hindering travels of Americans to the Tibet Autonomous Region and surrounding areas. The Western media remind that China “Has been blocking foreign journalists’ access to Tibet since 2008, when a wave of self-immolation poured through the region in protest against the Chinese authorities’ treatment of its indigenous people.” The Chinese Ministry of Foreign Affairs was not indifferent to visa sanctions and a few hours later announced its own visa restrictions, addressed to Americans who “showed an inappropriate attitude towards the matter of Tibet.”

This is only a small sample of the two-sided “scuffle” between the world’s powers. Apart from the issues, such as making accusations against neglecting the coronavirus epidemic and fighting against the spread of mechanisms of the communist system, the American Federal Communications Commission (FCC) recognized Chinese companies Huawei and ZTE as “posing a threat to US national security.” Furthermore, the US Department of Commerce added 33 Chinese companies and institutions to the “blacklist”, accusing them of collaboration with the Chinese government and army in building an electronic surveillance system.

Łukasz Biernacki

Communications Specialist at Warsaw Institute and The Warsaw Institute Review. Previous experience includes marketing and promotional strategies among editorials of daily newspapers, training companies and event agencies. Graduate of the Faculty of Journalism, Information and Bibliology at the University of Warsaw. Expertise and research interests include communication, marketing, journalism, and public relations.

REKLAMA

2129181278 views

REKLAMA

REKLAMA

2129181293 views

REKLAMA

REKLAMA

2130977613 views

REKLAMA

2129181303 views

REKLAMA

2129181306 views

Piąta siła wszechświata

Gwiezdne wrota

Znajda w metrze

Karuzela mutacji

Potwór o 21 twarzach

REKLAMA

2129181310 views