REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Cyfrowe serce Trójmorza

-

Podobnie jak cały świat, Polska boleśnie odczuwa skutki kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa z Wuhan. Dzięki stosunkowo wczesnym i zdecydowanym krokom polskiego rządu, przebieg pandemii nad Wisłą nie przybrał tak dramatycznego przebiegu, jak to miało miejsce w wielu innych europejskich krajach. Odwrotnie, może powiedzieć, że Polska jest jednym z tych krajów, które najlepiej w Europie radzą sobie z pandemią. Nie zmienia to jednak faktu, że środki zapobiegawcze, dystans społeczny, a przede wszystkim zamrożenie całych gałęzi gospodarki, odbija się na sytuacji ekonomicznej w kraju.

Mimo trudnej sytuacji, pojawiają się także pozytywne informacje. Na początku maja została ogłoszona decyzja globalnego potentata technologicznego – firmy Microsoft, która postanowiła zainwestować w Polsce 1 mld dolarów. Środki mają być przeznaczone na utworzenie pierwszego regionu przetwarzania danych w Europie Środkowo-Wschodniej. Jak powiedział Mark Loughran, dyrektor generalny polskiego oddziału Microsoft, Polska ma szansę stać się cyfrowym sercem Europy. Niewątpliwie ta inwestycja jest ważnym krokiem w tym kierunku.

REKLAMA

Szczególnie istotne, że przedsięwzięcie Microsoftu jest połączone z zawiązaniem partnerstwa strategicznego z Operatorem Chmury Krajowej, polską spółką zawiązaną przez PKO Bank Polski i Polski Fundusz Rozwoju. Dzięki temu OChK zyskuje możliwość poszerzenia swojej oferty o rozwiązania platformy chmurowej Azure, kluczowe z punktu widzenia rozwoju Internetu Rzeczy oraz sztucznej inteligencji w Polsce. Ma to swoje bardzo wymierne znaczenie dla transformacji cyfrowej nie tylko polskich przedsiębiorstw, ale także administracji publicznej.

Inwestycja Microsoftu jest szczególnie ważne w obliczu głębokich przemian na świecie. Przyspieszenie rozwoju polskiej gospodarki w oparciu o zastosowanie najnowocześniejszych rozwiązań i technologii, to wielka szansa na mądre i skuteczne wyjście z obecnego kryzysu.

We wrześniu 2019 r. Operator Chmury Krajowej zawarł umowę partnerstwa strategicznego z Google, w wyniku czego powstaje w Polsce region Google Cloud, stanowiący hub infrastruktury technicznej i oprogramowania dla całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Inwestycja kolejnego globalnego potentata powoduje, że śmiała wizja Polskiej Doliny Cyfrowej, czyli uczynienia Polski technologicznym hubem dla całego regionu, staje się coraz bardziej realna. Znaczenie łatwego, wygodnego, ale też bezpiecznego dostępu do najnowocześniejszych rozwiązań dla gospodarki jest trudne do przecenienia, szczególnie gdy potrzebne są silne impulsy rozwojowe.

Rozwiązania chmurowe są jednak stosowane wciąż w bardzo ograniczonym zakresie, dlatego duże znaczenie ma fakt, że równolegle do swojej inwestycji Microsoft zamierza uruchomić wieloletni program podnoszenia kompetencji cyfrowych na polskim rynku pracy. Planowane są szkolenia, warsztaty i hackathony z zakresu przetwarzania w chmurze, wykorzystania AI i uczenia maszynowego, zaawansowanej analityki danych oraz IoT. Według planów w programie miałoby wziąć udział 150 tys. pracowników, specjalistów IT, nauczycieli, studentów i innych osób w Polsce.

Inwestycja i rozwój krajowej chmury w kraju nad Wisłą wpisują się doskonale w plany stworzenia w Polsce regionalnego hubu technologicznego. To kolejny przykład poważnego zaangażowania finansowego i organizacyjnego USA w Trójmorzu. W pewnym sensie można powiedzieć, że obietnica o amerykańskiej inwestycji w Trójmorze o wartości 1 mld dolarów Mike’a Pompeo złożona w Monachium podczas Munich Security Conference już się materializuje. Oczywiście sekretarz stanu USA miał na myśli zupełnie inne przedsięwzięcie, związane z inwestycjami w energetykę i z Funduszem Trójmorza, niemniej trudno nie dostrzegać szerszego kontekstu działań Google i Microsoft w Polsce. Niewątpliwie dominujący jest czynnik biznesowy, ale pokazuje znaczenie i umiejscowienie Polski oraz regionu w amerykańskich planach na świecie.

Przedsięwzięcie Microsoftu należy także postrzegać w kontekście Inicjatywy Trójmorza, której głównym celem ma być wzmacnianie współpracy państw członkowskich, szczególnie w obszarze infrastruktury. Dotyczy to infrastruktury energetycznej, transportowej, ale również cyfrowej. Z tego punktu widzenia zlokalizowanie w Polsce przez dwie wiodące amerykańskie firmy na świecie dwóch centrów danych o kluczowym znaczeniu dla regionu umiejscawia nasz kraj w samym sercu cyfrowych połączeń Trójmorza. To bardzo dobry punkt wyjścia do dalszych działań dla Polski.

Paweł Pawłowski

ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie obecnie jest doktorantem w Instytucie Nauk o Państwie i Prawie. Absolwent stażu naukowego w The Institute of World Politics oraz Babson Entrepreneurship Program w Babson College.


The Warsaw Institute Foundation to pierwszy polski geopolityczny think tank w Stanach Zjednoczonych. Strategicznym celem tej organizacji jest wzmocnienie polskich interesów w USA przy jednoczesnym wspieraniu unikalnego sojuszu między dwoma narodami. Jej działalność koncentruje się na takich zagadnieniach jak geopolityka, porządek międzynarodowy, polityka historyczna, energetyka i bezpieczeństwo militarne. The Warsaw Institute Foundation została założona w 2018 roku i jest niezależną organizacją non-profit, inspirowaną bliźniaczą organizacją działającą w Polsce – Warsaw Institute.

The Warsaw Institute Foundation is Poland’s first geopolitical think tank in the United States. The strategic goal of this organisation is to bolster Polish interests in the U.S. while supporting the unique alliance between the two nations. Its activity focuses on such issues as geopolitics, international order, historical policy, energy, and military security. Established in 2018, The Warsaw Institute Foundation is an independent, non-profit organization inspired the twin Poland-based Warsaw Institute.


“Digital Heart of the Three Seas”

Much like to the rest of the world, Poland is painfully suffering from the crisis triggered by the Wuhan coronavirus pandemic. Thanks to relatively early and decisive measures taken by the Polish government, the course of the pandemic by the Vistula did not take as dramatic development as in many other European countries. On the contrary, it could be stated that Poland is one of those countries in the European milieu that is handling the pandemic well. The fact still remains, however, that preventive measures, social distancing and, above all, freezing of entire branches of the economy, affect the economic situation of the country.

Despite the difficult situation, positive information emerge as well. Microsoft – the global technological tycoon, announced at the beginning of May its decision to invest 1 billion dollars in Poland. The funds are to be earmarked for the creation of the first region of data processing in Central and Eastern Europe. As Mark Loughran, CEO of the Polish branch of Microsoft said, Poland has a chance to become the digital heart of Europe. Undoubtedly, this investment is a significant step in this direction.

It is particularly salient that Microsoft’s project is combined with the establishment of a strategic partnership with the National Cloud Operator (OChK), a Polish company established by PKO Bank Polski and the Polish Development Fund (PFR). Thanks to this, OChK gains the opportunity to extend its offer with solutions of the Azure cloud platform, which is crucial for the development of the Internet of things (IoT) and artificial intelligence (AI) in Poland. This has a very quantifiable relevance for the digital transformation not only of Polish enterprises, but also of public administration.

Microsoft’s investment is particularly significant in the face of profound transformations around the world. Accelerating the development of the Polish economy based on the application of state-of-the-art solutions and technologies is a huge opportunity for wise and effective recovery from the current crisis.

In September 2019, the National Cloud Operator concluded a strategic partnership agreement with Google, resulting in the creation of the Google Cloud region in Poland, which constitutes the hub of technical infrastructure and software for the entire region of Central and Eastern Europe. The investment of another global tycoon makes the bold vision of the Polish Digital Valley, i.e. establishing Poland a technological hub for the entire region, more realistic. The importance of easy, convenient, but also safe access to most of the modern solutions for the economy cannot be stressed enough, especially when strong developmental stimuli are needed.

Nevertheless, cloud solutions are still used to a very limited extent. Consequently, it is highly significant that Microsoft intends to launch a long-term program for improving digital competences on the Polish labor market in parallel to its investment. Training courses, workshops and hackathons in the fields of cloud computing, the use of AI and machine learning, advanced data analysis as well as IoT are foreseen under the program. According to the plans, 150,000 employees, IT specialists, teachers, students and others from Poland would participate in the scheme.

The investment and development of the national cloud in the country by the Vistula accord seamlessly with the plans to create a regional technological hub in Poland. This is yet another example of serious financial and organizational involvement of the USA in the Three Seas Initiative. In a way it could be stated that Mike Pompeo’s $1 billion investment promise in Three Seas, made during the Munich Security Conference, begins to materialize. Certainly, the U.S. Secretary of State intended a completely different venture, related to investments in the energy sector and the Three Seas Investment Fund, nevertheless, it would be hard not to notice the broader context of Google and Microsoft’s operations in Poland. Undoubtedly, the business driver is dominant, but it demonstrates the importance and location of Poland as well as the region in American plans worldwide.

Microsoft’s undertaking should also be perceived in the context of the Three Seas Initiative, whose main objective is to strengthen cooperation between the Member States, especially in the field of infrastructure. This concerns energy and transport, but also digital infrastructure. From this perspective, locating two data centers of key importance for the region in Poland by two leading American companies in the world, places our country in the very heart of Three Seas’ digital connections. This is an outstanding starting point for Poland’s further actions.

Paweł Pawłowski – Warsaw Institute’s Expert. He graduated law at the University of Warsaw, where he is currently a PhD student at the Institute of Sciences of the State and the Law. A graduate of a scientific internship at The Institute of World Politics and Babson Entrepreneurship Program at Babson College.

REKLAMA

2119240344 views

REKLAMA

2119240437 views

REKLAMA

REKLAMA

2121036790 views

REKLAMA

2119240504 views

REKLAMA

2119240560 views

REKLAMA

2119240602 views