REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Co dalej z Nord Stream 2? 

-

Otrucie Aleksieja Nawalnego, o które jest podejrzana Rosja, ożywiło debatę na temat kontrowersyjnego projektu budowy gazociągu z Rosji do Niemiec o nazwie Nord Stream 2. Projekt został zainicjowany w listopadzie 2011 roku, kiedy prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew oraz liderzy europejscy, w tym Angela Merkel, spotkali się w niemieckim kurorcie Lubmin, aby oficjalnie zainaugurować prace nad gazociągiem Nord Stream. Rurociąg o wartości 10 mld euro, należący do rosyjskiego koncernu gazowego Gazprom, ma podwoić ilość rosyjskiego gazu ziemnego transportowanego z Rosji do Niemiec. Budowa gazociągu Nord Stream 2 wzmacnia Rosję w Europie, uzależnia ją od dostaw gazu z Rosji i izoluje Ukrainę i tym samym stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy. 

Projekt ten jest również sprzeczny z wysiłkami Brukseli na rzecz oddzielenia Europy od rosyjskiego gazu. W kwietniu 2018 roku Komisja Europejska odmówiła poparcia projektu, twierdząc, że nie przyczynia się on do realizacji celów UE w zakresie dywersyfikacji dostaw gazu. Do dyskusji włączyli się również ekolodzy, którzy twierdzą, że gazociąg byłby szkodliwy dla flory i fauny Morza Bałtyckiego.

REKLAMA

Stany Zjednoczone stanowczo sprzeciwiają się budowie gazociągu Nord Stream 2, twierdząc, że spowoduje on zbyt dużą zależność Europy od Rosji. Podpisana w 2019 roku przez Prezydenta Donalda Trumpa ustawa Protecting Europe’s Energy Security Clarification Act, skutecznie odstraszyła od realizacji projektu szwajcarską spółkę Allseas, która odpowiedzialna była za ułożenie rur Nord Stream 2. Dokument zawierał możliwe kary dla firm za zaangażowanie zarówno w budowę Nord Stream 2, jak i Turk Stream 2. W rezultacie ogłoszonych w grudniu 2019 roku amerykańskich sankcji, szwajcarska firma wycofała swoje statki służące do układania rurociągu na dnie Bałtyku. 

W czerwcu br. dwóch amerykańskich senatorów z różnych frakcji politycznych, przedstawiło projekt ustawy, który rozszerza sankcje na rosyjski gazociąg Nord Stream 2. Nowe sankcje rozszerzają obostrzenia z ustawy podpisanej w 2019 r. przez Prezydenta Donalda Trumpa. Dzięki temu, że proponowane przepisy cieszą się obustronnym poparciem, stanowisko USA wobec Nord Stream 2 będzie się utrzymywać, niezależnie od wyniku listopadowych wyborów prezydenckich. Ponadto, dla ubiegającego się o reelekcję prezydenta Donalda Trumpa uderzenie w Rosję stanowiłoby atut w jego kampanii, zwłaszcza w kontekście rzekomych podejrzeń o bliskie relacje z Moskwą.

Kanclerz Niemiec Angela Merkel opowiada się za wznowieniem budowy drugiej nitki gazociągu Nord Stream 2, jednak międzynarodowa presja po otruciu Aleksieja Nawalnego rośnie. Coraz więcej europejskich polityków opowiada się za zawieszeniem projektu. Pojawiają się nawet apele o usunięcie byłego kanclerza Niemiec Gerharda Schrödera ze stanowiska w rosyjskich państwowych firmach energetycznych m.in. z funkcji przewodniczącego komitetu akcjonariuszy Nord Stream 2.

Do dokończenia gazociągu potrzebnych jest 160 km rur w duńskich wodach, co stanowi już tylko 6% projektu. W tej chwili nie ma wykonawcy, ponieważ firmy wycofały się z projektu pod wpływem amerykańskich sankcji. Należy również liczyć się z tym, że nałożenie kolejnych sankcji przez USA na firmy, zaproponowane przez amerykańskich senatorów, jeszcze bardziej zniechęci ich do angażowania się w projekt.

 

Wydaje się, że wraz ze zbliżającym się potencjalnym końcem budowy gazociągu Nord Stream 2, rośnie świadomość międzynarodowej społeczności z konsekwencji i zagrożeń dla tego projektu. Ponadto, działania Rosji, która jawnie łamie prawo międzynarodowe, nie sprzyjają pozytywnej realizacji tego projektu. Organizacja ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) zwróciła uwagę na to, że zatrucie Nawalnego jest powodem do poważnego zaniepokojenia. Stwierdziła ona, że używanie broni chemicznej przez kogokolwiek w jakichkolwiek okolicznościach jest naganne i całkowicie sprzeczne z normami prawnymi ustanowionymi przez społeczność międzynarodową.

4 września Norbert Röttgen, konserwatywny szef niemieckiej parlamentarnej komisji spraw zagranicznych, napisał na Twitterze, że otruwając Nawalnego Putin miał jedno jasne przesłanie: opór wobec jego reżimu jest zagrożeniem dla życia. Europa musi udzielić zdecydowanej odpowiedzi w języku zrozumiałym dla Putina. To oznacza, że sprzeciwienie się agresywnej polityki rosyjskiej byłoby skuteczne tylko poprzez zablokowanie Nord Stream 2. Jednak Kanclerz Niemiec nie chce łączyć sprawy Nawalnego z budową Nord Stream 2. Na konferencji prasowej w Berlinie Merkel jasno wskazała, że oczekuje reakcji UE ws. Nawalnego, ale prace nad gazociągiem powinny być kontynuowane.

Berenika Grabowska – ukończyła studia licencjackie na kierunku stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim oraz obecnie kończy studia prawnicze na tym samym uniwersytecie. Berenika ukończyła również program Akademii Młodych Dyplomatów organizowany przez Europejską Akademię Dyplomacji. Obecnie Berenika jest Prezesem The Warsaw Institute Review oraz Wiceprzewodniczącą Europejskich Młodych Konserwatystów. W przeszłości Berenika była Przewodniczącą Stowarzyszenia Forum Młodych Dyplomatów i Wiceprzewodniczącą Warsaw Latin Convention. Berenika interesuje się organizacjami międzynarodowymi i prawem międzynarodowym, a także dyplomacją ekonomiczną. Głównym regionem zainteresowań Bereniki jest Europa oraz region Ameryki Północnej.

Berenika Grabowska

ukończyła studia licencjackie na kierunku stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim oraz obecnie kończy studia prawnicze na tym samym uniwersytecie. Berenika ukończyła również program Akademii Młodych Dyplomatów organizowany przez Europejską Akademię Dyplomacji. Obecnie Berenika jest Prezesem The Warsaw Institute Review oraz Wiceprzewodniczącą Europejskich Młodych Konserwatystów. W przeszłości Berenika była Przewodniczącą Stowarzyszenia Forum Młodych Dyplomatów i Wiceprzewodniczącą Warsaw Latin Convention. Berenika interesuje się organizacjami międzynarodowymi i prawem międzynarodowym, a także dyplomacją ekonomiczną. Głównym regionem zainteresowań Bereniki jest Europa oraz region Ameryki Północnej.


The Warsaw Institute Foundation to pierwszy polski geopolityczny think tank w Stanach Zjednoczonych. Strategicznym celem tej organizacji jest wzmocnienie polskich interesów w USA przy jednoczesnym wspieraniu unikalnego sojuszu między dwoma narodami. Jej działalność koncentruje się na takich zagadnieniach jak geopolityka, porządek międzynarodowy, polityka historyczna, energetyka i bezpieczeństwo militarne. The Warsaw Institute Foundation została założona w 2018 roku i jest niezależną organizacją non-profit, inspirowaną bliźniaczą organizacją działającą w Polsce – Warsaw Institute.

The Warsaw Institute Foundation is Poland’s first geopolitical think tank in the United States. The strategic goal of this organisation is to bolster Polish interests in the U.S. while supporting the unique alliance between the two nations. Its activity focuses on such issues as geopolitics, international order, historical policy, energy, and military security. Established in 2018, The Warsaw Institute Foundation is an independent, non-profit organization inspired the twin Poland-based Warsaw Institute.


What is next for Nord Stream 2?

The poisoning of Alexei Navalny, of which the suspect is Russia, has caused a lively debate about the controversial construction project of a natural gas pipeline from Russia to Germany called Nord Stream 2. The project was launched in November 2011 when Russian President Dmitry Medvedev and European leaders, including Angela Merkel, met in the German resort of Lubmin to officially launch the Nord Stream pipeline. The 10 billion euro pipeline, owned by the Russian gas company Gazprom, is expected to double the amount of Russian natural gas transported from Russia to Germany. The construction of Nord Stream 2 strengthens Russia in Europe, making it dependent on natural gas supplies from Russia and isolates Ukraine, thus posing a threat to European security.

Furthermore, this project conflicts with Brussels’ efforts to decouple Europe from Russian natural gas. In April 2018, the European Commission refused to support the project, claiming that it does not contribute to the EU’s goals of diversifying natural gas supplies. Environmentalists also joined the discussion, claiming that the gas pipeline would be harmful to the flora and fauna of the Baltic Sea.

The United States strongly opposes the construction of the Nord Stream 2 gas pipeline, claiming that it will make Europe too dependent on Russia. The Protecting Europe’s Energy Security Clarification Act, signed in 2019 by President Donald Trump, effectively deterred the Swiss company Allseas, which was responsible for laying Nord Stream 2 pipes, from implementation of the project. The document contained possible sanctions for companies involved in construction of Nord Stream 2 or Turk Stream 2. As a result of US sanctions announced in December 2019, the Swiss company withdrew its vessels laying the pipeline at the bottom of the Baltic Sea.

In June 2020, two US senators from different political factions presented a bill that extends sanctions to the Russian Nord Stream 2 pipeline. The new sanctions expand the restrictions of the bill signed by President Donald Trump in 2019. Due to the fact that proposed legislation is supported by both parties, the US position towards Nord Stream 2 will continue, regardless of the outcome of the November presidential election. Moreover, for President Donald Trump, who is running for reelection, striking at Russia would be an asset in his campaign, especially in the context of alleged suspicions of close relations with Moscow.

German Chancellor Angela Merkel advocates resuming the construction of the second string of the Nord Stream 2 gas pipeline, but international pressure is increasing after the poisoning of Alexei Navalny. More and more European politicians are in favor of suspending the project. There are even calls for the removal of former German Chancellor Gerhard Schröder from his position in Russian state-owned energy companies, among others, the position of Chairman of Shareholders Committee of Nord Stream 2.

To complete the gas pipeline, 160 km of pipes in Danish waters are needed, which is only 6% of the project. At the moment, there is no contractor because the companies withdrew from the project under the influence of American sanctions. It should also be expected that the imposition of further US sanctions on the companies, proposed by US Senators, will further discourage them from getting involved in the project.

With the potential completion of Nord Stream 2 approaching, it seems that the international community is becoming increasingly aware of the consequences and threats of the project. Moreover, the actions of Russia, which openly violates international law, are not favorable for a positive implementation of this project. The Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) has pointed out that Navalny’s poisoning is a cause for serious concern. It concluded that the use of chemical weapons by anyone under any circumstances is reprehensible and completely contrary to the legal standards established by the international community.

On September 4, Norbert Röttgen – conservative head of the German Parliamentary Committee on Foreign Affairs, wrote on Twitter that by poisoning Navalny, Putin had one clear message: resistance to his regime is a threat to life. Europe must give a strong response in a language that Putin understands. This means that opposing aggressive Russian policy would only be effective through blocking Nord Stream 2. However, the German Chancellor does not want to connect Navalny’s case with the construction of Nord Stream 2. At a press conference in Berlin, Merkel made it clear that she expects a reaction from the EU on Navalny, but work on the pipeline should be continued.

Berenika Grabowska – is graduated with BA in Political Science and International Relations at the University of Warsaw and she continues her education there studying law. Berenika also graduated the Academy of Young Diplomats program organized by the European Academy of Diplomacy.Currently Berenika is President of The Warsaw Institute Review and Vice President of European Young Conservatives. In the past, Berenika was President of the Forum of Young Diplomats Association and Vice President of the Warsaw Latin Convention. Berenika is interested in international organisations and international law, as well as economic diplomacy. Berenika’s main region of interest is Europe and the North America region.

Berenika Grabowska
is graduated with BA in Political Science and International Relations at the University of Warsaw and she continues her education there studying law. Berenika also graduated the Academy of Young Diplomats program organized by the European Academy of Diplomacy.Currently Berenika is President of The Warsaw Institute Review and Vice President of European Young Conservatives. In the past, Berenika was President of the Forum of Young Diplomats Association and Vice President of the Warsaw Latin Convention. Berenika is interested in international organisations and international law, as well as economic diplomacy. Berenika’s main region of interest is Europe and the North America region.

REKLAMA

2100025427 views

REKLAMA

REKLAMA

2100025662 views

REKLAMA

REKLAMA

2101822054 views

REKLAMA

2100025805 views

REKLAMA

2100025905 views

REKLAMA

2100026015 views