REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaThe Warsaw Institute FoundationBiden będzie uczestniczył w szczycie państw QUAD w Japonii 

Biden będzie uczestniczył w szczycie państw QUAD w Japonii 

-

Szczyt państw zrzeszonych w sojuszu QUAD odbyć się ma 24 maja 2022 roku. QUAD to partnerstwo między Australią, Stanami Zjednoczonymi, Japonią i Indiami, którego nieoficjalnym celem jest odparcie chińskiej ekspansji na Indo-Pacyfiku. Planowane spotkanie liderów państw sojuszniczych jest ważnym punktem polityki zagranicznej administracji Joe Bidena w kontekście rosnących napięć na Indo-Pacyfiku. 

W pierwszej połowie kwietnia, prezydent Joe Biden wskazał, że planuje wziąć udział w zbliżającym się szczycie państw sojuszniczych QUAD. Współpraca partnerska państw zrzeszonych w tym układzie jest kluczowa dla odparcia narastającej ingerencji Chin na wodach Pacyfiku. Spotkanie liderów Stanów Zjednoczonych, Australii, Japonii i Indii będzie miało za zadanie pogłębić współpracę i pokazać jedność w obliczu obecnych zagrożeń w tym regionie świata. Obecność Bidena na tym spotkaniu wiązać się będzie z jego pierwszą wizytą w Azji i Japonii, jako prezydent Stanów Zjednoczonych. 

REKLAMA

W czasie gdy sporą część uwagi światowych, w tym amerykańskich, polityków przykuwa obecnie wojna na Ukrainie, administracja Białego Domu udowadnia, że nie traci z  pola widzenia również innych kluczowych dla dalszego rozkładu sił na świecie miejsc. Takim regionem niewątpliwie jest Indo-Pacyfik. Narastające napięcia na Morzu Południowochińskim i chińskie roszczenia względem Tajwanu stoją na priorytetowym miejscu polityki zagranicznej administracji Bidena. Potwierdza to zapowiadany na 24 maja szczyt QUAD w Japonii. 

Szczyt w Japonii ma być wyrazem wysokiej pozycji tego państwa w strategii działań amerykańskich na Indo-Pacyfiku. To właśnie Japonia ma być w niej filarem bezpieczeństwa na północnych wodach, podczas gdy na południu widać rosnącą pozycję sojuszniczą Australii. O dyplomatycznej randze Japonii świadczy fakt, że poprzednik premiera Fumio Kishidy, Yoshihide Suga, był pierwszym zagranicznym przywódcą zaproszonym do Białego Domu na rozmowy po zwycięstwie Joe Bidena w wyborach prezydenckich w 2020 roku. 

Rosnąca rola Australii, która wchodzi w szereg paktów bezpieczeństwa w regionie Indo-Pacyfiku objawia się regularnym wzmacnianiem potencjału militarnego. Zarówno działania podejmowane w ramach sojuszu AUKUS, jak i propozycje zwiększenia liczebności australijskiej armii przez Scotta Morrisona pokazują, że ciężar odpowiedzialności za bezpieczeństwo tego regionu spoczywał będzie również na barkach Canberry. Uwagę amerykańskiej administracji w kierunku Australii przykuwa dodatkowo zagrożenie, jakie niesie ze sobą rozwijająca się współpraca Wysp Salomona z Chińską Republiką Ludową. Problematyczne może okazać się jednak wyznaczenie australijskiej delegacji na szczyt QUAD. Odbędzie się on bowiem tylko 3 dni po wyborach federalnych w tym kraju. Australijczycy oddadzą swoje głosy  21 maja 2022 r. Jeśli wyniki wyborów okażą się zbliżone, a parlament jest zawieszony, oznacza to, że do czasu szczytu może nie udać się zaprzysiężyć nowych reprezentantów australijskiej władzy. Biuro Prasowe Białego Domu odmówiło ujawnienia, czy data zostanie zmieniona w związku z ogłoszeniem australijskich wyborów.

11 kwietnia 2022 roku prezydent Joe Biden rozmawiał w czasie wirtualnej konferencji  z premierem Indii Narendra Modim. Prezydent USA wyraził chęć spotkania się z indyjskim politykiem w czasie majowego szczytu QUAD. Sam szczyt w Tokio, jak i spotkania bilateralne ze stroną indyjską dowodzą, iż Stany Zjednoczone zamierzają znacząco poprawić stosunki w celu wzmocnienia swojej pozycji w regionie Indo-Pacyfiku. Indie, które historycznie mają bliskie związki z Rosją, wyróżniają się wśród członków QUAD tym, że nie potępiają jednoznacznie Moskwy za wojnę na Ukrainie, a także powstrzymują się od nałożenia sankcji. Szczyt w Tokio może być więc dogodnym momentem dla amerykanów, aby wymusić na Indiach zajęcie twardego stanowiska w kwestii Federacji Rosyjskiej, a co za tym idzie, również sprzymierzonych z reżimem Władimira Putina Chin. 

Przed spotkaniem liderów QUAD, prezydent-elekt Korei Południowej Yoon Suk-yeol nieoficjalnie zwrócił się do liderów sojuszu z prośbą o udzielenie jego państwu charakteru obserwatora podczas zbliżającego się szczytu. W obliczu narastających tarć i roszczeń terytorialnych w regionie, nowy południowokoreański przywódca dąży do zacieśnienia więzi z Tokio i Waszyngtonem. Z pewnością rozszerzenie partnerstw na Pacyfiku byłoby na rękę Stanom Zjednoczonym, które budują stabilizację regionalnych demokracji na bazie zacieśnianych współpracach i sojuszach multilateralnych. 

Spotkanie liderów państw regionu okalanego przez oceany Indyjski i Spokojny jest kolejnym dowodem na to, iż miejsce to jest kluczowe dla dalszego rozkładu sił na świecie i odegra ważną rolę w wyścigu supermocarstw pomiędzy Chińską Republiką Ludową, a Stanami Zjednoczonymi wspomaganymi przez licznych sojuszników paktów i koalicji anty-chińskich. 

Jan Hernik

Absolwent Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w teorii wpływu religii, rasy i pochodzenia etnicznego na wybór polityczny w amerykańskich wyborach prezydenckich. Jego zainteresowania badawcze obejmują także erę kolonialną Stanów Zjednoczonych, prawo do posiadania broni oraz amerykańską myśl wolnościową.


Niniejszy artykuł powstał w ramach działalności społeczno-misyjnej polskiego think tanku Warsaw Institute. Jeśli cenicie Państwo przygotowane przez naszych ekspertów treści, apelujemy o wsparcie finansowe naszej działalności realizowanej na zasadzie non-profit. Do regularnych darczyńców przysyłamy bezpłatnie anglojęzyczny kwartalnik The Warsaw Institute Review.
Więcej informacji: www.warsawinstitute.org/support/
Darowizny można dokonać bezpośrednio na konta bankowe:
USD: PL 82 1020 4900 0000 8502 3060 4017
EUR: PL 85 1020 4900 0000 8902 3063 7814
GBP: PL 18 1020 4900 0000 8302 3069 6641
PLN : PL 41 1020 1097 0000 7202 0268 6152
SWIFT: BPKOPLPW
Dziękujemy!

Warsaw Institute to polski think tank zajmujący się geopolityką. Główne obszary badawcze to stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo energetyczne oraz obronność. Warsaw Institute wspiera Inicjatywę Trójmorza oraz stosunki transatlantyckie.

Warsaw Institute is a Polish think tank focusing on geopolitics. The main research areas are international relations, energy security and defense. The Warsaw Institute supports the Three Seas Initiative and transatlantic relations.


Biden will participate in the QUAD Summit in Japan

The summit of the states associated in the QUAD alliance is to be held on May 24, 2022. QUAD is a partnership between Australia, the United States, Japan and India with the unofficial goal of repelling Chinese expansion in the Indo-Pacific. The planned meeting of the leaders of the allied countries is an important item in the foreign policy of the Joe Biden administration in the context of growing tensions in the Indo-Pacific.

In the first half of April, President Joe Biden indicated that he planned to take part in the upcoming QUAD summit. The partnership cooperation of the countries associated in this system is crucial for repelling China’s increasing interference in the waters of the Pacific. The meeting of the leaders of the United States, Australia, Japan and India will be designed to deepen cooperation and show unity in the face of the current threats in this region of the world. Biden’s presence at this meeting will mark his first visit to Asia and Japan as president of the United States.

At a time when a large part of the attention of world politicians, including American politicians, is now attracted by the war in Ukraine, the administration of the White House is proving that it is not losing sight of other places crucial for the further distribution of power in the world. Undoubtedly, such a region is the Indo-Pacific. Growing tensions in the South China Sea and Chinese claims against Taiwan stand at the forefront of the Biden administration’s foreign policy. This is confirmed by the QUAD summit in Japan announced on May 24.

The summit in Japan is to be an expression of the country’s high position in the strategy of American actions in the Indo-Pacific. It is Japan that is to be the pillar of security in its northern waters, while in the south Australia’s growing allied position can be seen.

Japan’s diplomatic rank is evidenced by the fact that Prime Minister Fumio Kishida’s predecessor, Yoshihide Suga, was the first foreign leader to be invited to the White House for talks after Joe Biden’s victory in the 2020 presidential election.

The growing role of Australia, which is part of a series of security pacts in the Indo-Pacific region, manifests itself in the regular strengthening of its military potential. Both the actions taken under the AUKUS alliance and Scott Morrison’s proposals to increase the size of the Australian army show that the burden of responsibility for the security of this region will also rest on Canberra’s shoulders. The attention of the American administration towards Australia is additionally attracted by the threat posed by the developing cooperation of the Solomon Islands with the People’s Republic of China.

However, it may be problematic to appoint the Australian delegation to the QUAD summit. It will take place only three days after the federal elections in this country. Australians will cast their votes on May 21, 2022. If the election results turn out to be close, and the parliament is suspended, it means that the new representatives of Australian government may not be sworn in by the time of the summit. The White House Press Office declined to disclose whether the date would be changed in view of the announcement of the Australian elections.

On April 11, 2022, President Joe Biden spoke during a virtual conference with Indian Prime Minister Narendra Modi. The US president expressed his willingness to meet Indian politician during the May QUAD summit. The Tokyo meeting itself and the bilateral meetings with the Indian side prove that the United States intends to significantly improve relations in order to strengthen its position in the Indo-Pacific region.

India, which historically has close ties with Russia, stands out among QUAD members in that it does not unequivocally condemn Moscow for the war in Ukraine, and refrains from imposing sanctions. The Tokyo summit may therefore be an opportune moment for the Americans to force India to take a tough stance on the Russian Federation, and thus also on China allied with Vladimir Putin’s regime.

Prior to the meeting of QUAD leaders, South Korean President-elect Yoon Suk-yeol made an unofficial appeal to the leaders of the alliance to grant him the observer status of the upcoming summit. In the face of mounting friction and territorial claims in the region, the new South Korean leader is seeking to strengthen ties with Tokyo and Washington. Certainly, the expansion of partnerships in the Pacific would be of use to the United States, which builds the stabilization of regional democracies on the basis of enhanced multilateral cooperation and alliances.

The meeting of the leaders of the countries of the region bordered by the Indian and Pacific oceans is another proof that this place is crucial for the further distribution of power in the world and will play an important role in the superpower race between the People’s Republic of China and the United States, supported by numerous allies of the pacts and anti-Chinese coalitions.

Jan Hernik 

is a graduate of the American Studies Center at the University of Warsaw. He specializes in the theory of religion, race and ethnicity for political choice in the U.S presidential elections. His research interests also include the colonial era of the United States, the right to bear arms and the American liberal thought.

REKLAMA

2107437236 views

REKLAMA

2107437468 views

REKLAMA

2109233859 views

REKLAMA

2107437609 views

REKLAMA

2107437708 views

REKLAMA

2107437816 views