REKLAMA

REKLAMA

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona główna porady prawne Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w Polsce

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w Polsce

-

Coraz częściej osoby dotychczas zamieszkujące stale za granicą, z różnych życiowych względów, decydują się na powrót do Polski – na stałe lub chociażby na kilka miesięcy. Czasami decyzja taka wiąże się z chęcią zapewnienia sobie opieki medycznej w Polsce – która z reguły jest znacznie tańsza, niż przykładowo w krajach anglosaskich
Często spotykamy się z pytaniem klientów: a co w sytuacji, gdy zachoruję w Polsce? Czy istnieje możliwość ubezpieczenia się w Polsce w Narodowym Funduszu Zdrowia? Ile to kosztuje? Jakie są warunki takiego ubezpieczenia? Biorąc pod uwagę obecną sytuację na świecie, pytania te stają się tym bardziej istotne.

Warunki ubiegania się o polskie ubezpieczenie zdrowotne

REKLAMA

Warunki ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce uregulowane zostały ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z treścią ww. ustawy, oprócz ubezpieczenia obowiązkowego, któremu podlegają osoby zamieszkujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej np. z tytułu umowy o pracę, istnieje możliwość skorzystania z dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego.
Tak więc, osoba która nie ma podstaw do ubezpieczenia obowiązkowego, może ubezpieczyć się dobrowolnie na podstawie pisemnego wniosku złożonego w Narodowego Funduszu Zdrowia, jeżeli ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (możliwość ta dotyczy również obcokrajowców, nieposiadających obywatelstwa polskiego). W przypadku chęci skorzystania z ubezpieczenia dobrowolnego przez cudzoziemców niebędących obywatelami państw członkowskich UE lub EFTA, muszą oni wykazać, że przebywają na terenie Polski na podstawie:
– wizy w celu wykonywania pracy,
– zezwolenia na pobyt czasowy (z wyłączeniem zezwolenia udzielonego na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),
– zezwolenia na pobyt stały,
– zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
– zgody na pobyt ze względów humanitarnych,
– zgody na pobyt tolerowany.

Koszty dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego

Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym uzależnione jest również od opłacania składki miesięcznej i wniesienia opłaty jednorazowej, która jest uzależniona od okresu w jakim osoba zgłaszająca się do ubezpieczenia dobrowolnego, nie była objęta ubezpieczeniem zdrowotnym na terenie Polski, i wynosi:
20% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki dla osoby, której przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie od 3 miesięcy do roku;
50% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki dla osoby, której przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie powyżej roku do 2 lat;
100% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki dla osoby, której przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie powyżej 2 lat do 5 lat;
150% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki dla osoby, której przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie powyżej 5 lat do 10 lat;
200% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki dla osoby, której przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie powyżej 10 lat.
Fundusz może odstąpić od pobrania opłaty jednorazowej lub rozłożyć ją na raty miesięczne, jednak nie więcej niż na 12 rat. Ocena zasadności odstąpienia od pobrania opłaty dokonywana jest przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu, w konkretnym przypadku, przy uwzględnieniu indywidualnych okoliczności i sytuacji finansowej oraz rodzinnej ubezpieczającego.
Podstawę wymiaru składki, od której liczona jest zarówno opłata miesięczna jak i opłata jednorazowa stanowi kwota deklarowanego miesięcznego dochodu, nie niższa jednak od kwoty odpowiadającej przeciętnemu wynagrodzeniu (które w marcu 2020 roku wynosiło 5 368,01,- złotych).
Miesięczna składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w miesiącach styczeń, luty, marzec 2020 r. wynosiła natomiast 483,12 złotych za każdy miesiąc (5368,01 zł x 9% podstawy wymiaru składki = 483,12 zł). Z uwagi na okoliczność, iż składka stanowi 9% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia może ona ulec zmianie w zależności od wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Umowa o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Osoba chcąca skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, musi zawrzeć z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę ubezpieczenia, która regulowała będzie m.in. datę od której dana osoba objęta zostanie ubezpieczeniem. Należy również pamiętać, że ochrona ubezpieczeniowa przestaje obowiązywać z dniem rozwiązania ww. umowy lub po upływie miesiąca nieprzerwanej zaległości w opłacaniu składek.

Co daje polskie ubezpieczenie zdrowotne?

W ramach zawartej umowy ubezpieczenia, ubezpieczonemu przysługują świadczenia gwarantowane z zakresu m.in. podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, rehabilitacji leczniczej, leczenia stomatologicznego.
Oznacza to, że osoba objęta ubezpieczeniem zdrowotnym może korzystać z prawie wszystkich świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej.

Ubezpieczenie zdrowotne w Polsce – czy można taniej?

Koszty ubezpieczenia zdrowotnego, w szczególności w kontekście opłaty jednorazowej, która w niektórych przypadkach może wynosić nawet ok 10 000 złotych mogą odstręczać od decyzji o zawarciu umowy ubezpieczenia dobrowolnego. Należy jednak pamiętać, że przeprowadzając się do Polski i podejmując pracę – jest się objętym ubezpieczeniem obowiązkowym. Koszty takiego ubezpieczenia pokrywa natomiast pracodawca. Co więcej – po ustaniu zatrudnienia jest możliwość kontynuowania ubezpieczenia zdrowotnego, jako dobrowolnego – bez konieczności uiszczania opłaty jednorazowej (a to z uwagi na brak przerwy w ubezpieczeniu zdrowotnym).

adwokat Katarzyna Pawłowska – Kmiecik

Partner Kancelarii Adwokackiej PDP – Pawłowska, Dębowska, Puchalski sp.p. z siedzibą w Warszawie, której jednym z profili działalności jest prowadzenie spraw osób zamieszkałych za granicą. Posiada bogate doświadczenie, które wykorzystuje przy prowadzeniu sporów sądowych z zakresu prawa zobowiązań, prawa rodzinnego oraz prawa spadkowego. Doświadczenie zawodowe zdobyte w Stanach Zjednoczonych umożliwia jej obsługę klientów zagranicznych oraz prowadzenie spraw o charakterze międzynarodowym.


Kancelaria Adwokacka PDP – Pawłowska, Dębowska, Puchalski Spółka partnerska
ul. Poznańska 21 lok. 34, 00 – 685 Warszawa
+ 48 22-828-12-15, + 48 609 572 585, +48 500 188 483
www.kancelariapdp.pl

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Botwinka

Sos kurkowy do mięsa

REKLAMA

Enable Notifications.    Ok No thanks