REKLAMA

REKLAMA

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona główna porady prawne Bezpieczne pełnomocnictwo na odległość

Bezpieczne pełnomocnictwo na odległość

-

W poprzednich artykułach opisywaliśmy możliwości zakupu nieruchomości w Polsce. Po publikacji artykułów, otrzymaliśmy liczne pytania od czytelników dotyczące sposobu udzielenia skutecznego pełnomocnictwa na odległość do nabycia nieruchomości oraz bezpieczeństwa takiej transakcji.

Pełnomocnictwo na odległość rodzi wiele obaw co do sposobu jego udzielenia oraz co do bezpieczeństwa transakcji. W związku z powyższym, warto pochylić się nad tą kwestią z podstawowego powodu – ustanowienie pełnomocnika nie tylko okazuje się być oszczędnością czasu ale też pieniędzy związanych z podróżami. Niewątpliwie przed udzieleniem takiego pełnomocnictwa warto jest zapoznać się z instytucją pełnomocnictwa w danym kraju, by w sposób świadomy udzielić upoważnienia do działania w naszym imieniu, wiedząc jakie rodzi to konsekwencje.
Po pierwsze w polskim prawie cywilnym wyróżniamy dwa rodzaje pełnomocników, tj. pełnomocników prawa procesowego, którzy mogą reprezentować nas w toczącym się postępowaniu sądowym oraz pełnomocników prawa materialnego, którzy mogą reprezentować nas w takich czynnościach, jak np. zakup nieruchomości.
Z uwagi na wcześniejszą tematykę naszych artykułów dotyczącą zakupu nieruchomości na odległość, w dzisiejszym artykule zajmiemy się zagadnieniem udzielenia pełnomocnictwa do zakupu lub sprzedaży nieruchomości w Polsce tj. pełnomocnictwa materialnego. Jak już zostało wspomniane wcześniej, zakup nieruchomości w Polsce następuje poprzez sporządzenie umowy w formie aktu notarialnego i co do zasady ta sama forma dotyczy również pełnomocnictwa do tej czynności. Wyjątek od tej zasady stanowi pełnomocnictwo udzielane za granicą, które do swej ważności wymaga zachowania formy wymaganej w kraju jego udzielania. Zgodnie z prawem obowiązującym w Stanach Zjednoczonych jest to zwykła forma pisemna. W tym miejscu warto zauważyć, iż notariusz w Stanach Zjednoczonych ma inne uprawnienia niż notariusz w Polsce i poświadczanie przez niego dokumentów nie jest wiążące w Polsce. Podsumowując, do skutecznego udzielenia pełnomocnictwa przez osobę zamieszkującą w Stanach Zjednoczonych wystarczy zachowanie zwykłej formy pisemnej oraz zaopatrzenie pełnomocnictwa w klauzulę apostille.
Kolejną kwestią jest natomiast treść takiego pełnomocnictwa. Z uwagi na okoliczność, iż umowa sporządzona będzie w formie aktu notarialnego, nad całą czynnością oprócz pełnomocnika czuwał będzie również notariusz, który powinien skontrolować treść udzielonego przez nas pełnomocnictwa – tak, aby pozwalało ono na dokonanie danej czynności (zakupu lub sprzedaży nieruchomości w Polsce). Formułując treść pełnomocnictwa należy również uwzględnić to, aby było ono bezpieczne dla mocodawcy. Ważne jest, aby pełnomocnictwo swoją treścią nie odejmowało zbyt dużego zakresu czynności. Pełnomocnictwo powinno zawierać dane osób je udzielających (ze wskazaniem dokumentu, który dane te potwierdza), dane osoby pełnomocnika (również z powołaniem się na dokument tożsamości), szczegółowy opis nieruchomości, oraz opis czynności do których jest umocowany pełnomocnik, w tym np.:
– zawarcia umowy kupna/sprzedaży nieruchomości,
– podpisywania stosownych aktów notarialnych,
– reprezentowania przed wszelkimi osobami fizycznymi i prawnymi, organami administracji państwowej i samorządowej, urzędem skarbowym, sądem wieczystoksięgowym w związku z umową kupna/sprzedaży nieruchomości,
Istotnym jest również, czy wybrany przez nas pełnomocnik będzie miał prawo udzielania dalszych pełnomocnictw (np. w przypadku choroby pełnomocnika). Jeżeli chcemy, aby tak było, w treści pełnomocnictwa należy zamieścić klauzulę zezwalającą pełnomocnikowi na powoływanie dalszych pełnomocników.
Ostatnio zwróciła się do nas z problemem osoba, która chciała udzielić pełnomocnictwa do sprzedaży swojej nieruchomości w Polsce, nie posiadała natomiast żadnego ważnego dokumentu z wyjątkiem amerykańskiego prawa jazdy. Tutaj pojawił się problem, ponieważ dokument wskazany w pełnomocnictwie musi zawierać dane osoby sprzedającej, odpowiadające danym zawartym w księdze wieczystej nieruchomości. Konieczność ta wynika z potrzeby zidentyfikowania sprzedającego, jako faktycznego właściciela nieruchomości.
Ostatnią kwestią jaka pozostała nam do rozważenia jest odpowiedź na pytanie: Kto może zostać pełnomocnikiem do zakupu/sprzedaży nieruchomości? Musi być to osoba posiadająca zdolność do czynności prawnych (nie może być to osoba ubezwłasnowolniona). Może być to zatem ktoś z rodziny, znajomy ale również profesjonalny pełnomocnik, taki jak np. adwokat lub radca prawny. Ważne jest, abyśmy darzyli tę osobę zaufaniem.
Jak widać udzielenie pełnomocnictwa nie jest skomplikowaną czynnością, należy jednak pamiętać, aby rozsądnie wybrać osobę pełnomocnika, a przy udzielaniu pełnomocnictwa poddać analizie jego zakres.

REKLAMA

adwokat Katarzyna Pawłowska – Kmiecik

Partner Kancelarii Adwokackiej PDP – Pawłowska, Dębowska, Puchalski sp.p. z siedzibą w Warszawie, której jednym z profili działalności jest prowadzenie spraw osób zamieszkałych za granicą. Posiada bogate doświadczenie, które wykorzystuje przy prowadzeniu sporów sądowych z zakresu prawa zobowiązań, prawa rodzinnego oraz prawa spadkowego. Doświadczenie zawodowe zdobyte w Stanach Zjednoczonych umożliwia jej obsługę klientów zagranicznych oraz prowadzenie spraw o charakterze międzynarodowym.

Kancelaria Adwokacka PDP – Pawłowska, Dębowska, Puchalski Spółka partnerska
ul. Poznańska 21 lok. 34, 00 – 685 Warszawa
+ 48 22-828-12-15, + 48 609 572 585, +48 500 188 483
www.kancelariapdp.pl

 

fot.Pixabay.com

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Enable Notifications    Ok No thanks