REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaPNAList prezesa KPA Franka Spuli do prezydenta USA Joe Bidena o sytuacji...

List prezesa KPA Franka Spuli do prezydenta USA Joe Bidena o sytuacji na granicy Rosji z Ukrainą

-

Poniżej przedstawiamy tłumaczenie i wersję oryginalną listu prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej Franka J. Spuli do prezydenta Stanów Zjednoczonych Josepha R. Bidena w sprawie zwiększenia obecności wojskowej w pobliżu granicy z Ukrainą przez Rosję i eskalacji jej żądań, jakie ostatnio postawiła USA i NATO.

22 grudnia 2021 r.

REKLAMA

Prezydent Joseph R. Biden

Biały Dom

1600 Pennsylvania Avenue NW

Washington, DC, 20500

Szanowny Panie Prezydencie Biden,

Od wiosny tego roku Federacja Rosyjska znacznie zwiększyła swoją obecność wojskową w pobliżu granicy z Ukrainą. Obecnie mówi się o prawie 200 000 żołnierzy grożących inwazją na Ukrainę. Oprócz tej militarnej ekspansji, Federacja Rosyjska rozpoczęła obecnie ofensywę dyplomatyczną, której celem jest znacząca rewizja istniejącej architektury bezpieczeństwa w Europie Wschodniej. W zeszłym tygodniu rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało projekty dwóch traktatów, jednego ze Stanami Zjednoczonymi, a drugiego z NATO. Propozycja ta ma na celu umieszczenie Ukrainy w rosyjskiej strefie wpływów. Dodatkowo proponowany traktat z NATO zabraniałby członkom NATO, którzy byli członkami sojuszu przed majem 1997 roku, stacjonowania wojsk w krajach, które weszły do NATO po tej dacie. Uniemożliwiłoby to NATO udzielanie skutecznej pomocy wojskowej Polsce, krajom bałtyckim, Rumunii i innym krajom, które przystąpiły do sojuszu po maju 1997 roku. Jesteśmy bardzo zaniepokojeni tą śmiałą rosyjską ofensywą wojskową i dyplomatyczną.

Kongres Polonii Amerykańskiej (PAC) zdecydowanie sprzeciwia się tym rosyjskim propozycjom jako głęboko sprzecznym z ideami demokracji, suwerenności i wolności. Uważamy, że Pańska administracja nie powinna rozważać jakichkolwiek konsultacji z Rosją w oparciu o te dwa dokumenty, gdyż sugerowałoby to, że bezpieczeństwo sojuszników NATO w Europie Środkowej i Wschodniej jest przedmiotem negocjacji. Nie jest. Co więcej, Polska i sojusznicy ze wschodniej flanki NATO powinni być pewni, że ich głos będzie w pełni wysłuchany w odniesieniu do wszelkich możliwych przyszłych dyskusji z Rosją na temat Ukrainy i bezpieczeństwa w regionie.

Kongres Polonii Amerykańskiej zdecydowanie popiera integralność terytorialną i suwerenność Ukrainy. W obliczu poważnego zagrożenia ze strony Rosji, uważamy, że Ukraina powinna otrzymać znaczącą i natychmiastową pomoc wojskową ze strony Stanów Zjednoczonych i NATO. Powinna ona obejmować znaczącą wojskową pomoc finansową, jak również bezpośrednią pomoc w postaci broni i technologii wojskowych najbardziej potrzebnych Ukrainie do obrony, w tym pocisków przeciwpancernych i przeciwlotniczych. Stany Zjednoczone nie powinny opuszczać Ukrainy w obliczu zagrożenia, które zagraża jej dalszemu niezależnemu istnieniu. Obawiamy się również, że atak na Ukrainę może przerodzić się w większy konflikt. Dlatego uważamy, że zwiększenie obecności wojsk USA i NATO w Polsce i u innych sojuszników na wschodniej flance służyłoby potrzebom bezpieczeństwa w tym regionie.

Dodatkowo postrzegamy gazociąg Nord Stream 2 jako zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego w całej Europie. Projekt ten będzie służył jedynie zwiększeniu rosyjskiego wpływu na sprawy europejskie, gdy zostanie w pełni uruchomiony. Już teraz widzimy, jak Rosja może wykorzystywać politykę energetyczną do szantażowania swoich sąsiadów i Unii Europejskiej, odcinając eksport gazu lub grożąc, że go zrealizuje. Prosimy Pana administrację o natychmiastowe nałożenie pełnych sankcji na Nord Stream 2, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Odstępstwa, które zostały przyznane niektórym podmiotom zaangażowanym w projekt, tylko ośmielają Rosję do wykorzystania polityki energetycznej do prowadzenia agresywnych działań w celu rekonfiguracji struktury bezpieczeństwa nie tylko Europy Wschodniej, ale całego wolnego świata. Wzywamy Pana administrację do stanowczego opowiedzenia się za tymi sankcjami.

Obawiamy się, że Rosja próbuje wykorzystać ten trudny dla wielu czas pandemii i trudności gospodarczych, aby ponownie ustanowić swoją strefę wpływów w Europie Wschodniej poprzez eskalację militarną i agresywną ofensywę dyplomatyczną. Pamiętamy z lekcji historii, jak polityka ustępstw może prowadzić do dalszej agresji i konfliktów. Apelujemy do Pana o przeciwstawienie się rosyjskiej eskalacji poprzez udzielenie wsparcia Ukrainie, aby mogła oprzeć się inwazji oraz prosimy o nałożenie sankcji na Rosję już teraz, aby zobaczyła silny i zjednoczony sojusz NATO zaangażowany w obronę jego wschodniej flanki.

Kongres Polonii Amerykańskiej – najbardziej wpływowy głos prawie dziesięciu milionów Amerykanów polskiego pochodzenia od 1944 roku – jest stanowczy w odniesieniu do naszych poważnych obaw przedstawionych w tym liście.

Z poważaniem

Frank J. Spula
Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej

12/22/2021

President Joseph R. Biden

The White House

1600 Pennsylvania Avenue NW

Washington, DC, 20500

Dear President Biden;

Since the spring of this year, the Russian Federation has greatly increased its military presence near the Ukrainian border. There are now reports of nearly 200,000 troops threatening the invasion of Ukraine. In addition to this military build-up, the Russian Federation has now embarked on the diplomatic offensive that aims to significantly revise the existing security architecture in Eastern Europe. Just last week the Russian Ministry of Foreign Affairs released drafts of two treaties, one with the United States and the other with NATO. This proposal intends to put Ukraine firmly within the Russian sphere of influence. Additionally, the proposed treaty with NATO would forbid NATO members that were members of the alliance before May 1997 from stationing troops in the countries that entered NATO after that date. This would prevent NATO from providing effective military assistance to Poland, the Baltics, Romania, and other countries that joined the alliance after May 1997. We are greatly concerned with this bold Russian military and diplomatic offensive.

The Polish American Congress (PAC) strongly opposes these Russian proposals as deeply inimical to ideas of democracy, sovereignty, and freedom. We believe that your administration should not consider any consultations with Russia based on these two documents as this would suggest that the security of NATO allies in Central and Eastern Europe is negotiable. It is not. Furthermore, Poland and the eastern flank NATO allies should be assured that their voice will be fully heard regarding any possible future discussions with Russia regarding Ukraine and the security of the region.

The Polish American Congress strongly supports the territorial integrity and sovereignty of Ukraine. With Ukraine facing a serious threat from Russia, we believe that it should receive substantial and immediate military assistance from the United States and NATO. This should include significant military financial assistance as well as the direct aid of weapons and military technology most needed for Ukraine to defend itself, including anti-tank and anti-aircraft missiles. The United States should not abandon Ukraine in the face of a threat that endangers the continuation of its independent existence.  We also fear that an attack on Ukraine could escalate into a larger conflict. Thus, we believe that an increase in U.S and NATO troop presence in Poland and other eastern flank allies would serve the security needs of the region.

Additionally, we see the Nord Stream 2 pipeline as a danger to energy security throughout Europe. This project will only serve to increase Russian influence over European affairs when fully operational. We already see how Russia can use energy policy to blackmail its neighbors and the European Union by shutting off or threatening to make good on gas exports. We ask your administration to immediately impose full sanctions on Nord Stream 2 as required by the existing provisions of the law. The waivers that were granted to some entities involved in the project only embolden Russia to use the energy policy to pursue aggressive measures to reconfigure the security structure not just of Eastern Europe, but the entire free world. We urge your administration to stand firm on these sanctions.

We fear that Russia is trying to use this difficult time of pandemic and economic hardship for many to re-establish its sphere of influence in Eastern Europe through military escalation and an aggressive diplomatic offensive. We remember from the lessons of history how a policy of appeasement can lead to further aggression and conflict. We appeal to you to stand strong against Russian escalation by providing support to Ukraine so it can resist an invasion, and we ask you to impose sanctions on Russia now so it sees a strong and united NATO alliance committed to defending its eastern flank.

The Polish American Congress – the most influential voice for nearly ten million Americans of Polish descent since 1944 – is resolute regarding our grave concerns as outlined in this letter.

Sincerely,

Frank J. Spula,

President

REKLAMA

2115423683 views

REKLAMA

2115423915 views

REKLAMA

REKLAMA

2117220305 views

REKLAMA

2115424055 views

REKLAMA

2115424154 views

REKLAMA

2115424262 views