REKLAMA

REKLAMA

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona główna Polonia Dofinansowanie projektów polonijnych w 2020 roku

Dofinansowanie projektów polonijnych w 2020 roku

-

Komunikat Konsulatu Generalnego w Chicago

Konsulat Generalny RP w Chicago informuje o możliwościach dofinansowania projektów polonijnych. Poniżej przedstawiamy komunikat prasowy KG RP w Chicago.

REKLAMA

1)     Dofinansowanie PROJEKTÓW POLONIJNYCH w 2020 r. przez Konsulat Generalny RP w Chicago

2)     Dofinansowanie PROJEKTÓW POLONIJNYCH w 2020 r. przez Senat RP

3)     Dofinansowanie PROJEKTÓW MIĘDZYNARODOWYCH w 2020 r. przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP

4)     Inne możliwości dofinansowywania projektów polonijnych i polsko-amerykańskich (MSZ, IAM,  NAWA i in.)

1) Dofinansowanie PROJEKTÓW POLONIJNYCH w 2020 r. przez KONSULAT GENERALNY RP W CHICAGO

Nabór wniosków na dofinansowanie przez Konsulat Generalny RP w Chicago działalności polonijnej w 2020 r. trwa do wtorku 5 listopada 2019 r. Konsulat Generalny RP w Chicago informuje o możliwości uzyskania wsparcia finansowego dla projektów polonijnych realizowanych w pierwszej połowie 2020 roku oraz projektów całorocznych. Prosimy o uważną lekturę niniejszego materiału informacyjnego i zwrócenie szczególnej uwagi na zapis dotyczący wydatkowania środków finansowych i rozliczenia projektu (punkt 5). Wysokość dofinansowania wniosków projektowych zakwalifikowanych do realizacji jest ściśle ograniczona budżetem przyznanym placówce na współpracę z Polonią na dany rok.

Współpraca projektowa z Konsulatem Generalnym RP w Chicago:

 1. Terminy i zasady przesyłania wniosków
  Termin przyjmowania przez Konsulat Generalny RP w Chicago wniosków dot. projektów realizowanych w pierwszej połowie 2020 r. i projektów całorocznych upływa we wtorek 5 listopada 2019 r. Wnioski, które wpłyną po terminie nie zostaną rozpatrzone. Wnioski wypełnione na podanym poniżej wzorze formularza prosimy przesyłać wyłącznie w wersji elektronicznej w formacie Excel na dedykowany adres e mail: eliza.kasjan-gorecka@msz.gov.pl
  UWAGA: wnioski przesyłane w formacie innym niż Excel lub na inny niż wyżej wskazany adres e-mailowy nie będą rozpatrywane. W przypadku składania więcej niż jednego wniosku projektowego, prosimy o zhierarchizowanie projektów – zaczynając od najważniejszego. Prosimy o staranne, kompletne i szczegółowe wypełnienie wszystkich pól formularza wniosku w języku polskim, w tym pola kluczowego, które dotyczy kosztorysu projektu. Prosimy także o podanie swojego imienia i nazwiska, aktualnego numeru telefonu oraz adresu e-mail.
 2. Zakres merytoryczny projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie
  Wzorem ubiegłych lat wsparcie finansowe Konsulatu Generalnego RP w Chicago mogą uzyskać projekty dotyczące działań z zakresu szkolnictwa, kultury i aktywizacji polskich środowisk, realizowane w chicagowskim okręgu konsularnym tj. w następujących stanach: Illinois, Indiana, Iowa, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, Dakota Północna, Dakota Południowa i Wisconsin.
  Szkolnictwo polskie za granicą
  Wsparcie finansowe mogą uzyskać działania obejmujące organizację zajęć języka polskiego i w języku polskim dla Polonii i Polaków za granicą. W szczególności mogą być to: zakup materiałów niezbędnych do nauki (materiałów dydaktycznych, pomocy naukowych, książek), konferencje oświatowe, warsztaty edukacyjne dla nauczycieli, zajęcia dodatkowe, imprezy, konkursy dla dzieci i młodzieży, olimpiady, dyktanda, zawody sportowe, uroczystości, wycieczki edukacyjne.
  Kultura i aktywizacja polskich środowisk
  Wsparcie finansowe mogą uzyskać działania obejmujące: organizację przedsięwzięć kulturalnych mających na celu podtrzymywanie polskiej kultury i tradycji za granicą, aktywizację środowisk polskich, w tym m.in. organizację konferencji, seminariów, pokazy filmów polskich, obchodów ważnych rocznic historycznych, uroczystości i spotkań kombatanckich, wieczorów autorskich polskich artystów, koncertów, wystaw, przedstawień oraz warsztatów teatralnych, dni kultury polskiej, cyklicznych spotkań z przedstawicielami z dziedziny polskiej kultury, nauki, gospodarki i polityki. W ramach funduszu finansuje się ponadto zakup materiałów na cele polonijnych zespołów muzycznych i sportowych, wydawnictw i publikacji upamiętniających historię Polaków za granicą, funkcjonowanie mediów, zakładanie polonijnych stron internetowych, komputeryzację i archiwizację zbiorów bibliotecznych.
 3. Ocena i akceptacja wniosków
  Wnioski projektowe spełniające wymogi formalne oraz zgodne z celami zapisanymi w “Rządowym Programie współpracy z Polonią i Polakami Za Granicą w latach 2015-2020 są przesyłane do oceny i akceptacji Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Konsulat nie otrzymuje z MSZ informacji o powodach odrzucenia wniosków. Po otrzymaniu przez Konsulat informacji z MSZ o przyznaniu lub odrzuceniu wniosku o dofinansowanie danego projektu, poinformujemy Państwa drogą e-mailową.
 4. Wydatkowanie środków finansowych i rozliczenie projektu
  Wydatkowanie przyznanych przez Konsulat środków finansowych następuje zgodnie z zawartą umową. Dofinansowanie następuje na zasadzie refundacji kosztów poniesionych przez organizatora i obejmuje wyłącznie pozycje wskazane wcześniej w kosztorysie i uzgodnione w umowie. Rozliczenie projektu odbywa po jego zakończeniu i przedłożeniu przez organizatora projektu faktur/rachunków dokumentujących poniesione wydatki oraz sprawozdania z realizacji projektu. UWAGA: Przypominamy, iż zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie ma możliwości prefinansowania (zaliczkowania) projektów.
 5. Dokumenty do pobrania ze strony internetowej Konsulatu Generalnego RP w Chicago:
  – Formularz wniosku – projekty polonijne 2020
  – Rządowy Program Współpracy z Polonią i Polakami Za Granicą w latach 2015-2020
  https://chicago.msz.gov.pl/pl/p/chicago_us_k_pl/aktualnosci/dofinansowanie_projektow_polonijnych_w_2020_r_

 

2)     Dofinansowanie PROJEKTÓW POLONIJNYCH w 2020 r. przez SENAT RP

Ogłoszenie Kancelarii Senatu RP o naborze ofert w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2020 roku

Szef Kancelarii Senatu RP ogłosił nabór ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2020 roku. Projekty można składać za pośrednictwem organizacji zarejestrowanych w Polsce, które mają doświadczenie w pracy na rzecz środowisk polonijnych i polskich za granicą.
Przyjmowanie ofert rozpoczęło  się 15 października 2019 r., a zakończy według następującego harmonogramu:
–     dla ofert z kierunku Media polonijne i Pomoc charytatywna i socjalna – 31 października 2019 r.,
–     dla ofert z kierunku Wzmacnianie pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania – 8 listopada 2019 r.,
–     dla ofert z kierunku Edukacja i Infrastruktura polonijna –  22 listopada 2019 r.,
–     dla ofert z kierunku Kultura i promocja Polski oraz ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego – 29 listopada 2019 r.

Środki na realizację zadań publicznych w zakresie opieki na Polonią i Polakami za granicą zostaną przekazane w formie dotacji celowej. Ubiegać się o nie mogą wyłącznie organizacje zarejestrowane w Polsce, które mają doświadczenie w pracy na rzecz środowisk polonijnych i polskich za granicą. Prezydium Senatu wyznaczyło sześć kierunków działań w 2020 roku: edukacja, kultura i promocja Polski oraz ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego, wzmacnianie pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania, media polonijne, infrastruktura polonijna oraz pomoc charytatywna i socjalna. Oferty należy składać elektronicznie za pośrednictwem generatora ofert.

Pełna treść ogłoszenia Kancelarii Senatu RP o naborze:

Na podstawie uchwały nr 8 Prezydium Senatu z dnia 23 września 2016 r. w sprawie zasad zlecania zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, zmienionej uchwałą nr 17 Prezydium Senatu z dnia 28 września 2017 r., w związku z art. 4d ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j.t.) Szef Kancelarii Senatu ogłasza nabór ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2020 roku

 1. Informacje ogólne
  Oferty realizacji zadań mogą składać wyłącznie organizacje zarejestrowane w Polsce, wymienione w art. 4d ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 roku poz. 688 j.t.), posiadające doświadczenie w pracy na rzecz Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą.
  Celem naboru jest wsparcie środowisk polonijnych i polskich za granicą zgodne z kierunkami działań na rzecz Polonii i Polaków za granicą, określonymi w uchwale nr 49 Prezydium Senatu z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia kierunków działań na rzecz Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku, tj.
 2. Edukacja
  1.1.         Wspieranie bieżącego funkcjonowania placówek edukacyjnych poprzez dofinansowanie kosztów bezpośrednio związanych z procesem nauczania
  1.2.         Organizacja wydarzeń uzupełniających kształcenie
  1.3.         Pomoc nauczycielom polonijnym
  1.4.         Wzmacnianie struktury organizacji oświatowych współrealizujących programy edukacyjne w krajach zamieszkania
  1.5.         Stypendia
  2.        Kultura i promocja Polski oraz ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego
  2.1.         Promowanie Polski i kultury polskiej poza granicami kraju
  2.2.         Wspomaganie zachowania polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego
  3.         Wzmacnianie pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania
  3.1.         Wspieranie działalności statutowej struktur polonijnych o zasięgu regionalnym, krajowym i lokalnym polegające na dofinansowywaniu niezbędnych kosztów służących polepszeniu zdolności organizacyjnej oraz kosztów administracyjnych związanych z realizacją zadań lokalnych organizacji
  3.2.         Aktywizacja i integracja środowisk polonijnych w kraju zamieszkania i w Polsce, w szczególności organizacji polonijnych o zasięgu regionalnym, krajowym i lokalnym, organizacji akademickich, młodzieżowych, klubów sportowych i harcerstwa, grup kościelnych i pokoleniowych, środowisk gospodarczych i zawodowych
  3.3.         Wzmacnianie i podtrzymywanie tożsamości narodowej
  3.4.         Staże i szkolenia liderskie mające na celu podnoszenie kompetencji organizacyjnych i kierowniczych realizowane w kraju zamieszkania i w Polsce
  3.5.         Wspieranie programów sprzyjających powrotom
  4.         Media polonijne
  4.1.         Bieżące funkcjonowanie mediów tradycyjnych i elektronicznych
  4.2.         Modernizacja oraz poprawa jakości mediów, wspieranie działań służących zwiększeniu liczby odbiorców, a także zasięgu oddziaływania przy zastosowaniu nowoczesnych technologii komunikacyjnych
  5.         Infrastruktura polonijna
  5.1.         Inwestycje w infrastrukturę placówek edukacyjnych
  5.2.         Inwestycje w infrastrukturę Domów Polskich oraz siedzib organizacji polonijnych i polskich za granicą
  6.         Pomoc charytatywna i socjalna
  6.1.         Samoorganizacja i samopomoc środowisk polskich i polonijnych za granicą
  6.2.         Pomoc socjalna i charytatywna dla najbardziej potrzebujących środowisk polskich i polonijnych w świecie
  6.3.         Stypendia socjalne

Zasady zlecania zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą określają:
a)      uchwała nr 8 Prezydium Senatu z dnia 23 września 2016 r. w sprawie zasad zlecania zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą,
b)      zarządzenie nr 11 Szefa Kancelarii Senatu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą oraz trybu postępowania Kancelarii Senatu w sprawach dotyczących zlecania tych zadań.
Zadanie należy zrealizować w terminie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

 1. Finansowanie zadania
  1.      Środki na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą zostaną przekazane w formie dotacji celowej.
  2.      Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w 2020 r. wyniesie łącznie 110 500 000 zł. W przypadku nieotrzymania przez Kancelarię Senatu środków finansowych lub otrzymania ich w wysokości innej niż planowana w ustawie budżetowej na rok 2020, Kancelaria Senatu zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2020 r.

III. Opis sposobu przygotowania oferty
1.       Oferta może dotyczyć tylko jednego kierunku działania, określonego w uchwale nr 49 Prezydium Senatu z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia kierunków działań na rzecz Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku, z zastrzeżeniem punktu 2.
2.      W przypadku zadań polegających na budowie, przebudowie lub remoncie obiektu budowlanego (z wyjątkiem remontu bieżącego) jedna oferta może dotyczyć tylko jednego obiektu budowlanego.
3.      Do oferty należy załączyć kopie listów intencyjnych od beneficjentów ze środowisk polonijnych/polskich za granicą, wskazanych w szczegółowym opisie zadania, potwierdzające ich aktywny udział w opracowaniu zadania lub zobowiązanie do czynnej współpracy z oferentem w jego realizacji. W przypadku dokumentów w języku innym niż polski do listu należy dołączyć jego zwykłe tłumaczenie na język polski.
4.      Ofertę należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Ofert, dostępnego pod adresem https://generator.senat.gov.pl.
5.      Oferta musi być podpisana w Generatorze Ofert podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w danej organizacji, zgodnie z reprezentacją wskazaną w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź innym dokumencie rejestrowym.

 1. Termin składania ofert
  1.      Oferty można składać od 15 października 2019 r.
  2.      Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa:
  –     dla ofert z kierunku nr 4 (Media polonijne) i 6 (Pomoc charytatywna i socjalna) – w dniu 31 października 2019 r.,
  –     dla ofert z kierunku 3 (Wzmacnianie pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania) – w dniu 8 listopada 2019 r.,
  –     dla ofert z kierunku 1 (Edukacja) i 5 (Infrastruktura polonijna) – w dniu 22 listopada 2019 r.,
  –     dla ofert z kierunku 2 (Kultura i promocja Polski oraz ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego) – w dniu 29 listopada 2019 r.
 2. Sposób przekazywania informacji
  1.      Po podjęciu przez Prezydium Senatu uchwały w sprawie zlecenia zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą Biuro Polonijne poinformuje oferentów o decyzji Prezydium za pośrednictwem Generatora Ofert.
  2.      Wszelkie pytania dotyczące naboru ofert prosimy nadsyłać drogą e-mailową na adres dotacje@senat.gov.pl.
  3.      Wyjaśnień dotyczących naboru ofert udzielają pracownicy Biura Polonijnego pod następującymi numerami telefonów: (+48) 22 694 90 36, (+48) 22 694 92 64, (+48) 22 694 91 35, (+48) 22 694 92 66, (+48) 22 694 95 56, (+48) 22 694 91 42.

SZEF KANCELARII SENATU RP
Jakub Kowalski

3)     Dofinansowanie PROJEKTÓW MIĘDZYNARODOWYCH w 2020 r. przez MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO RP

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Ministry of Culture and National  Heritage) ogłosiło nabór dla podmiotów zarejestrowanych w Polsce do składania wniosków projektowych  w ramach 31 programów. Termin składania wniosków upływa 29 listopada 2019 r. Wybrane Programy: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą, Miejsca Pamięci Narodowej za Granicą, Promocja kultury polskiej za granicą, Wspieranie archiwów, bibliotek i muzeów poza krajem.

Szczegółowe informacje znajdują się na witrynie internetowej:
https://www.gov.pl/web/kultura/programy-mkidn-2020

 

 

4)     INNE możliwości dofinansowywania projektów polonijnych i polsko-amerykańskich

 

Konsulat Generalny RP w Chicago informuje, że poprzez organizacje i podmioty prawne zarejestrowane w Polsce istnieje możliwość wspierania finansowego polsko-amerykańskiej współpracy projektowej m.in. przez:

 1. Instytut Adama Mickiewicza (Adam Mickiewicz Institute), w tym m.in. w ramach programu dotacyjnego „Kulturalne pomosty” – nabory projektów na 2020 r. są jeszcze nieogłoszone
  https://iam.pl/pl
  https://iam.pl/pl/wsparcie-kultury/program-dotacyjny-iam-kulturalne-pomosty
  https://iam.pl/pl/dofinansowanie-kultury/kultura-polska-na-swiecie
  https://iam.pl/pl/dofinansowanie-kultury/inne-programy/program-dotacyjny-iam
 2. Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Ministry of Foreign Affairs) – Konkursy MSZ na 2020 r. są jeszcze nieogłoszone
  https://www.gov.pl/web/dyplomacja/konkursy?page=1 aktualna witryna internetowa
  https://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/konkursyministra/ archiwalna witryna internetowa
  https://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/konkursyministra/konkurs_historyczny_ministra_spraw_zagranicznych_na_najlepsze_publikacje_promujace_historie_polski_i_historie_polskiej_dyplomacji_2
 3. Instytut Kultury Polskiej w Nowym Jorku (Polish Cultural Institute in New York)

http://www.polishculture-nyc.org

 1. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA, Polish National Agency for Academic Exchange) – nabory na 2020 r. są jeszcze nieogłoszone
  https://nawa.gov.pl/instytucje/akademickie-partnerstwa-miedzynarodowe
  https://nawa.gov.pl/en/
  https://nawa.gov.pl/naukowcy/polskie-powroty
  https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/wspolne-projekty-badawcze
 2. Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. (PAIH, Polish Investment and Trade Agency) – poprzez Zagraniczne Biura Handlowe (ZBH, Foreign Trade Offices)
  https://www.paih.gov.pl/zbh_ameryka_polnocna
  https://www.paih.gov.pl/zbh_chicago
 3. Wojewódzkie i lokalne władze samorządowe w ramach promocji polskich regionów, powiatów, miast i gmin oraz międzynarodowej współpracy partnerskiej (siostrzanej)
  http://www.miasta.pl/strony/wspolpraca-miast-partnerskich
  https://zwrp.pl/pl/o-zwrp/wspolpraca-zagraniczna.html

 

fot.Peter Serocki

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Enable Notifications.    Ok No thanks