REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaPoloniaList prezesa KPA Franka Spuli do prezydenta RP

List prezesa KPA Franka Spuli do prezydenta RP

-

Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej i Związku Narodowego Polskiego Frank Spula zajął zdecydowane stanowisko w sprawie nowelizacji ustawy o IPN oraz amerykańskiej ustawy dotyczącej restytucji mienia żydowskiego w Polsce. Po liście do przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów, kongresmana Eda Royce’a, prezes Frank Spula napisał dwa listy – do sekretarza stanu USA Rexa Tillersona oraz prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Oto ich treść:

 

REKLAMA

12 lutego 2018 r.

Szanowny Prezydent Andrzej Duda
Kancelaria Prezydenta RP
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa

Szanowny Panie Prezydencie,

Zapewniam, że Kongres Polonii Amerykańskiej (KPA) nie pozwoli na presję ze strony pewnej grupy Amerykanów, by Polska zapłaciła niebagatelne odszkodowania za zgrabione majątki z okresu II wojny światowej, narażając relacje między obydwoma krajami.

W przemowie wygłoszonej w ubiegłym roku w Warszawie, na rozpoczęcie szczytu Trójmorza, prezydent Donald Trump powiedział jasno, że wspólne wartości wolności i swobody przedsiębiorczości łączą Polaków i Amerykanów. Prezydent Trump stwierdził też wyraźnie, że Polska i Polacy zasłużyli się swoją walecznością i bohaterską postawą w czasie II wojny światowej. KPA będzie ciągle przypominać Amerykanom o pozytywnym wizerunku Polski, jaki przedstawił przywódca USA.

Priorytetem KPA w najbliższym czasie jest przekonanie zarówno władz, jak i opinii publicznej w Stanach Zjednoczonych, by wcielili w życie tę wartość, jaką jest wolność, popierając dwie strategie polityczne.

Po pierwsze władze Ameryki muszą zobligować NATO, by powstrzymało rewanżyzm Kremla, podważający zasady funkcjonujące w oparciu o międzynarodowy system polityczny. Dlatego KPA wzywa do założenia stałych baz NATO z armią amerykańską w Polsce.

Po drugie KPA będzie wspierać wysiłki mające na celu pogłębienie i rozszerzenie handlu między Polską a Stanami Zjednoczonymi, by inicjatywa Trójmorza okazała się sukcesem. Konkretne strategie osiągnięcia tego celu przedstawiono na Polish Leadership Summit (konferencji dla liderów) w Miami (9-11 lutego), gdzie John Czop reprezentował Kongres Polonii Amerykańskiej.

Zdecydowanie popieram Pana decyzję o podpisaniu ustawy przegłosowanej niedawno przez polski parlament zakazującej posługiwania się określeniem: „polskie obozy śmierci”. Polacy w Ameryce są z Wami. W załączeniu przedstawiam trzy pisma wyrażające poparcie dla Pańskiego stanowiska:

List do sekretarza stanu Reksa Tillersona
List do kongresmana Eda Royce’a, przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów
Oświadczenie o Polsce i Polakach w czasie II wojny światowej wydane przez KPA

Z niecierpliwością czekamy na wizytę Pana Prezydenta na wiosnę w Chicago.

Z poważaniem

Frank J. Spula

Prezes

February 12, 2018

The Honorable President Andrzej Duda
Chancellery of the President of the Republic of Poland
Ul. Wiejska 10
00-902 Warsaw

Dear President Duda,

You can be assured that the Polish American Congress (PAC) will not allow pressure by some Americans on Poland to pay extravagant compensation for World War II era heirless private property to harm the core of our state-to-state relationship.

In his speech, which he delivered last year in Warsaw, at the opening of the Three Seas Conference, President Trump made in clear that the shared values of freedom and free enterprise bind together Poles and Americans. President Trump also made it crystal clear that Poland and the Poles played a gallant and honorable role in World War II. The PAC will continue to remind our fellow Americans of the positive view of Poland expressed by President Trump.

The top priority of the PAC over the near term is to persuade both official and public opinion in the United States to put into action these core values of freedom by advocating two specific policies.

First, American leadership must make NATO deter Kremlin revanchism which is undermining the rules based on the international political system. This is why the PAC calls for the establishment of permanent NATO bases with United States armed forces in Poland.

Second, the PAC will work to support deepening and enlarging trade between Poland and the United States to make the Three Seas Initiative a success. Specific policies to achieve this goal will emerge at the Polish Leadership Summit held in Miami (February 9-11), where Mr. John Czop, represented the Polish American Congress.

I strongly support your decision to sign the law, recently voted-up by Poland’s Parliament, which prohibits the locution: “Polish Death Camps.” Polish America is with you. Please find with this letter three expressions of my support for your position:
1. My letter to Secretary of State Rex Tillerson
2. My letter to Congressman Ed Royce, Chairman of the House Foreign Affairs Committee
3. The PAC Statement on Poland and the Poles during World War II

I look forward to welcoming you to Chicago this spring.

Sincerely,

Frank J. Spula
President

[spacer color=”000000″ icon=”Select a Icon” style=”1″]

[spacer color=”000000″ icon=”Select a Icon” style=”1″]

7 lutego 2018 r.

Szanowny Pan Rex Tillerson

Departament Stanu USA

2201 C Street, NW

Washington, D.C. 20520

Szanowny Panie Sekretarzu,

Francja i Niemcy wprowadziły przepisy zakazujące rozpowszechniania kłamstwa oświęcimskiego. Rząd Stanów Zjednoczonych nigdy nie spotkał się z protestem przeciwko tym przepisom z tego powodu, iż ograniczałyby swobodę prowadzenia badań naukowych. Historycy we Francji i Niemczech nie mogą weryfikować takiej hipotezy: Holocaust nigdy nie miał miejsca. Rząd Stanów Zjednoczonych powinien być więc konsekwentny i przychylny nowemu polskiemu prawu, które zabrania sprawdzania hipotezy, że Polska i Polacy współpracowali z nazistowskimi Niemcami w masowym mordowaniu europejskich Żydów. Dlaczego stosować inne standardy wobec prawa francuskiego i niemieckiego, a inne wobec nowego prawa polskiego?

Szokuje mnie i przeraża Pana przekonanie, że państwo polskie i naród polski współpracowały z nazistowskimi Niemcami w masowym mordzie europejskich Żydów podczas II wojny światowej.

Z pewnością nie jest to stanowisko ostatnio przyjęte w oświadczeniu dla prasy przez niemieckiego ministra spraw zagranicznych Sigmara Gabriela, który w sposób bezpośredni przypisuje nazistowskim Niemcom odpowiedzialność za masowy mord europejskich Żydów. Ponadto minister Gabriel słusznie postrzega Polskę i Polaków jako ofiary nazistowskiej brutalności, a nie jako złoczyńców, będących współsprawcami masowej zagłady europejskich Żydów.

Jako prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej (KPA) reprezentuję społeczność polonijną, liczącą około 11 milionów osób, które oczekują, iż ujawni Pan źródło informacji, iż państwo polskie i naród polski były współsprawcami masowego mordu Żydów europejskich na podbitych ziemiach polskich. Po 3 października 1939 r., po kapitulacji twierdzy Modlin, polskie siły zbrojne nie miały już kontroli nad żadną częścią Polski. Zna Pan fakty, które temu przeczą? Jeśli tak, proszę je nam udostępnić.

Niewiele osób kwestionuje słuszność obserwacji niemieckiego socjologa Maksa Webera: zasadniczą cechą państwa jest monopolistyczna kontrola legalnego źródła przemocy na terytorium, które uważa za swoje. Jakie ma Pan dowody świadczące o tym, że po 3 października 1939 r. państwo polskie sprawowało kontrolę nad jakimkolwiek terytorium w granicach Polski, po tym jak naszą ojczyznę najechały nazistowskie Niemcy 1 września 1939 r.? Według mojej wiedzy Polska została podbita przez nazistowskie Niemcy, a państwo polskie nie miało kontroli nad swoim dawnym terytorium.

Czekam z niecierpliwością na Pana odpowiedź na te dwa pytania.

W załączniku znajduje się Oświadczenie o Polsce i Polakach z okresu II wojny światowej, przyjęte przez Radę Dyrektorów KPA 17 września 2016 r., które ustala związek między wielokrotnymi wypaczeniami historii Polski w czasie II wojny światowej a naciskiem rządu Stanów Zjednoczonych na nasze państwo, by wypłacić niebagatelne odszkodowania za prywatną własność Żydów z podbitych ziem polskich, która została zagrabiona przez nazistowskie Niemcy, a następnie znacjonalizowana przez komunistów.

Z poważaniem

Frank J. Spula

Prezes

February 7, 2018

The Honorable Rex Tillerson
U.S.Department of State
2201 C Street,
NW Washington, D.C. 20520

Dear Secretary Tillerson,
Germany and France have enacted laws prohibiting Holocaust Denial. The United States Government never registered a protest against these laws on the grounds that they restrict freedom of academic inquiry. Historians in France and Germany are prohibited from testing the hypothesis that: the Holocaust never took place. The United States Government should be consistent and view with favor Poland’s new law prohibiting the testing of the hypothesis that: Poland and the Poles collaborated with Nazi Germany in the mass murder of European Jewry. Why apply one standard to the French and German laws and a different one to the new Polish law?

This is why I am shocked and dismayed that you are convinced that the Polish State and the Polish Nation collaborated with Nazi Germany in perpetrating the mass murder of European Jewry during World War II.

This certainly is NOT the position recently taken in a statement for the press by Germany’s Foreign Minister, Sigmar Gabriel, who squarely places blame on Nazi Germany for the mass murder of European Jewry. Moreover, Minister Gabriel correctly views Poland and the Poles as victims of Nazi German brutishness, and not as villains, who were co-perpetrators in the mass murder of European Jewry.

As President of the Polish American Congress (PAC), I represent the Polish American Community, approximately 11 million strong, who look forward to learning from you the source of your information for stating that the Polish State and the Polish Nation were co-perpetrators of the mass murder of European Jewry on conquered Polish territory. After October 3, 1939, when Modlin Fortress surrendered, Polish Armed Forces no longer had control over any part of Poland. Have you facts that refute this? If so, please share them with us.

Few challenge the truth of the German sociologist Max Weber’s observation that: the essential attribute of the State is monopolistic control of the legitimate source of violence on territory it claims as its own. What evidence have you which shows that, after October 3, 1939, the Polish State exercised control over any territory within the borders of Poland before our homeland was invaded by Nazi Germany on September 1, 1939? My understanding is that Poland was conquered by Nazi Germany and the Polish State had no control over its former territory.

I look forward to the favor of your reply to these two questions.

Please find attached a Statement on Poland and the Poles during World War II voted-up by the PAC Council of National Directors on September 17, 2016, which links persistent distortions of Poland’s history during World War II with pressure by the United States Government on our ancestral country to pay extravagant compensation for private property formerly owned by Jews on conquered Polish territory that was despoiled by Nazi Germany and then nationalized by the communists.

Sincerely,
Frank J. Spula
President

 

fot.PAC/KPA/Wikipedia

REKLAMA

2128785337 views

REKLAMA

REKLAMA

2128785353 views

REKLAMA

REKLAMA

2130581673 views

REKLAMA

2128785363 views

REKLAMA

2128785367 views

REKLAMA

2128785371 views