REKLAMA

REKLAMA

Ogłoszenia(773) 763-3343

Przed 70 laty…

-

W 2014 roku przypada 70. rocznica wielu wydarzeń, które miały miejsce w 1944 r. i miały duże znaczenie dla Polonii. 70 lat temu już piąty rok trwała II wojna światowa. Szczególnego przypomnienia wymagają jednak trzy wydarzenia: bitwa o Monte Cassino, powstanie warszawskie i powołanie do życia Kongresu Polonii Amerykańskiej.

Bitwa pod Monte Cassino przyczyniła się do dzielącej Włochy Linii Gustawa. Sojusznicze armie, wojska amerykańskie i brytyjskie walczyły razem z II Korpusem Polskim pod dowództwem gen. Władysława Andersa, dla którego walka z Niemcami była sprawą honoru.

Powstanie warszawskie to heroiczny, ale i tragiczny 63-dniowy zryw celem wyzwolenia Warszawy spod hitlerowskiej okupacji. Opór Polaków podjęty przez Armię Krajową nasilił się, gdy linie niemieckie w Normandii zostały przełamane przez aliantów, a po drugiej stronie Wisły stacjonowała Armia Czerwona. Warszawa byłaby pierwszą europejską stolicą wyzwoloną od nazistów.

Również w 1944 r. został utworzony Kongres Polonii Amerykańskiej. Amerykanie polskiego pochodzenia powołali do życia ruch polityczny celem reprezentowania spraw Polski i amerykańskiej Polonii przed rządem Stanów Zjednoczonych. Ponadto celem organizacji było wspieranie działań Polski na rzecz samookreślenia, narodowej suwerenności i ponownego włączenia do rodziny narodów demokratycznych. Jednakowo istotne było poparcie Kongresu Polonii Amerykańskiej dla wzrostu uznania praw Amerykanów polskiego pochodzenia w realizowaniu swych aspiracji jako obywatele Stanów Zjednoczonych oraz promowania polskiego dziedzictwa w amerykańskim społeczeństwie.

Należy pamiętać o tych ważnych wydarzeniach, by oddać hołd tym, którzy cierpieli i mieli wizję, żeby ich dokonać. Wspomniane rocznice to doświadczenia o nadzwyczajnym znaczeniu, choć mało znane zarówno Amerykanom polskiego pochodzenia, jak i ogółowi amerykańskiego społeczeństwa.

Steve H. Tokarski, wydawca

 kpa

Seventy years ago

The year 2014 marks the 70th anniversary of numerous events which occurred in 1944 and are important to Polonia. Seventy years ago we were five years into the Second World War. Three major events demand particular recognition: the Battle of Monte Cassino, the Warsaw Uprising, and the formation of the Polish American Congress.

The Battle of Monte Cassino was necessary in order to break through Germany’s Gustav line across Italy. The Allied Armies comprised both American and British Armies together with the Second Polish Corps under the command of General Wladyslaw Anders for whom the struggle against the Germans was a matter of national honor.

The Warsaw Uprising was a heroic, but tragic 63-day battle to liberate the city of Warsaw from Nazi occupation. The Polish resistance movement undertaken by the Home Army (Armia Krajowa) occurred after the Normandy breakthrough by the Allies and as the Red Army was positioned at the Vistula River. Warsaw would have been the first European capital liberated from the Nazis.

Also, in 1944 the Polish American Congress was created. Polish Americans established the organization of a political movement for the expressed purpose of representing the concerns of Poland and Polish Americans before the United States government. Besides, they aimed to support Poland’s right to self-determination as well as national sovereignty and reintegration into the democratic family of nations. Equally of importance has been the Polish American Congress’s support for increased recognition of the right of Americans of Polish heritage to achieve their aspiration as citizens of the United States and to promote respect for the Polish cultural heritage throughout American society.

These important anniversaries need to be recognized to honor those who endured and had the foresight to accomplish these events. The anniversaries are extraordinarily impressive experiences, although too little known, both by Americans of Polish heritage as well as the American public in general.

Steve Tokarski, Publisher

 

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Enable Notifications    Ok No thanks