REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaAmerykaZdrowie psychiczne jest priorytetem / Making Mental Health Parity a Priority

Zdrowie psychiczne jest priorytetem / Making Mental Health Parity a Priority

-

Zdrowie psychiczne jest priorytetem

Federalny sekretarz pracy Marty Walsh pisze w poniższym  komentarzu pt. „Zdrowie psychiczne to zdrowie. Koniec, kropka!”, że zdrowie psychiczne musi być traktowane na równi z fizycznym. Dlatego chorzy psychicznie i osoby uzlażnione od substancji odurzających muszą mieć taki sam dostęp do opieki zdrowotnej i usług medycznych jak pacjenci z problemami zdrowia fizczynego.

REKLAMA

Zdrowie psychiczne to zdrowie. Koniec, kropka!

Kiedy ktoś zachoruje na grypę lub skręci kostkę, nie ma wątpliwości, czy potrzebna jest opieka medyczna. Jeśli masz ubezpieczenie zdrowotne, możesz udać się do swojego lekarza, najbliższej przychodni lub szpitala. Jest to wówczas rutynowa procedura: wchodzisz, płacisz składkę, masz wizytę u pracownika służby zdrowia i wkrótce jesteś w drodze do domu.

Niestety, doświadczenie dla kogoś z zaburzeniami zdrowia psychicznego lub potrzebującego leczenia zaburzeń związanych z używaniem substancji odurzających jest zazwyczaj bardzo odmienne. Zwykle osoby takie obawiają się szukać leczenia. Martwią się, „Co pomyślą moi przyjaciele?” lub „Prawdopodobnie nie powinienem nikomu mówić w pracy, że potrzebuję czasu wolnego na wizytę u psychologa”. Uwierz mi – miałem podobne myśli, kiedy potrzebowałem pomocy w radzeniu sobie z alkoholizmem, mając dwadzieścia lat. Wiedziałem, że coś jest nie tak, ale tak trudno było zrobić ten pierwszy krok. Jestem wdzięczny, że jako członek związku zawodowego miałem dostęp do opieki, której potrzebowałem, bo kiedy już poprosiłem o pomoc, moje życie zaczęło się zmieniać na lepsze.

Ale dla wielu osób, kiedy już osiągną punkt, w którym są gotowe szukać pomocy, uzyskanie jej może być jeszcze większym wyzwaniem. Począwszy od znalezienia specjalistów, którzy przyjmą twoje ubezpieczenie, po zorientowanie się, jakie wymagania musisz spełnić, aby leczenie zostało pokryte przez twój plan ubezpieczeniowy, proces ten może być niezwykle trudny do przeprowadzenia. Nie tylko jest to frustrujące dla tych, którzy potrzebują krytycznych usług – w wielu przypadkach jest to nielegalne.

Ustawa o parytecie zdrowia psychicznego i równości w uzależnieniach (Mental Health Parity and Addiction Equity Act), uchwalona w 2008 roku, ma na celu poprawę dostępu do leczenia chorób psychicznych i zaburzeń związanych z używaniem substancji uzależniających. W swojej istocie ustawa ma na celu zapewnienie, że firmy ubezpieczeniowe i plany zdrowotne pokrywają leczenie zaburzeń zdrowia psychicznego i wynikających z używania substancji uzależniających w taki sam sposób, w jaki pokrywają opiekę nad zdrowiem fizycznym. Niezależnie od tego, czy szukasz pomocy w przypadku skręconej kostki, czy zażywania opioidów, twoje świadczenia są chronione przez prawo.

Prawie dwa lata po pandemii, więcej ludzi niż kiedykolwiek potrzebuje opieki i szuka opieki na choroby psychiczne i zaburzenia używania substancji uzależniających. Jest więc ważniejsze niż kiedykolwiek, aby upewnić się, że każdy może uzyskać pomoc, której potrzebuje. Uzyskanie opieki, do której masz prawo, nigdy nie powinno być trudnością.

Dlatego parytet zdrowia psychicznego jest priorytetem dla administracji Biden-Harris, dla Departamentu Pracy, i dla mnie osobiście.

W zeszłym roku Kongres dostarczył nam nowych narzędzi do egzekwowania prawa – i używamy ich. Nasza Administracja Bezpieczeństwa Świadczeń Pracowniczych (Employee Benefits Security Administration) podejmuje działania w celu zapewnienia równego dostępu do leczenia chorób psychicznych i zaburzeń w wyniku używania substancji odurzających dla ponad 136,5 mln osób w planach ubezpieczeniowych objętych prawem.

W tym tygodniu wysłaliśmy raport do Kongresu, który wskazuje firmy ubezpieczeniowe i plany zdrowotne, które są niedostateczne, jeśli chodzi o zapewnienie w opiece zdrowia psychicznego, i jakie podjęliśmy działania na rzecz zwiększenia egzekwowania obowiązującego prawa.

Zwiększyliśmy liczbę pracowników i zasobów przeznaczonych do tej pracy. Nasze zespoły identyfikują naruszenia przepisów oraz pracują z pracodawcami i firmami, aby podporządkowały się przepisom. Plany grupowe i ubezpieczyciele muszą pokazać nam, co  już zrobiły, by spełnić formalne wymagania na mocy prawa. Ponadto docieramy do konsumentów, planów zdrowotnych, firm ubezpieczeniowych i regulatorów stanowych, aby pomóc im zrozumieć, jak przestrzegać przepisów w przyszłości.

I co równie ważne, pracujemy z szerokim zakresem partnerów w całych Stanach Zjednoczonych, aby zmniejszyć piętno związane ze zdrowiem psychicznym i leczeniem uzależnień – piętno powstrzymuje ludzi przed korzystaniem z ich praw i szukaniem opieki w pierwszej kolejności. Wszędzie, gdzie podróżuję, rozmawiam o tych kwestiach – i zawsze znajduję rodziny, świadczeniodawców i społeczności, które chętnie się nimi zajmują.

Mamy nadzieję, że ten raport i nasze ciągłe wysiłki pokazują plany zdrowotne, że traktujemy tę kwestię poważnie – i zapewniają więcej możliwości dla ludzi, aby uzyskać opiekę, której potrzebują i do której są uprawnieni na mocy prawa.

Faktem jest, że zdrowie psychiczne jest po prostu zdrowie. I wiem z doświadczenia: kiedy ktoś wyciąga rękę po pomoc, to jest moment, kiedy opieka i leczenie musi być tam dla nich.

Marty Walsh jest sekretarzem ds. pracy Stanów Zjednoczonych. Więcej informacji na jego profilu: TwitterInstagram oraz @SecMartyWalsh.

Report to the appropriate committees of Congress on compliance by group health plans (and health insurance coverage offered in connection with such plans) with MHPAEA’s requirements

Making Mental Health Parity a Priority

By Secretary Marty Walsh 

Martin J. Walsh fot. SHAWN T. MOORE/Office of the Secretary of Labor

Mental health is health – period.

When someone gets the flu, or sprains an ankle, there’s no question about whether care is needed. If that person has health insurance, they can go to their doctor, or nearest urgent care or hospital. It’s often a commonplace, run-of-the-mill experience. You go in, you pay a copayment, you see the health care professional, and you’re on your way home.

Unfortunately, the experience for someone with a mental health condition or in need of treatment for substance use disorder is usually very different. Often, people feel apprehensive about seeking treatment in the first place. They worry, “What will my friends think?” or “I probably shouldn’t tell my job that I need time off to see a psychologist.” Trust me: I had similar thoughts when I needed help dealing with alcoholism in my twenties. I knew something was wrong, but it was so hard to take that first step. I’m grateful that as a union member I had access to the care I needed, because once I did ask for help, my life started to change for the better.

But for many, once they reach a point where they’re ready to seek care, getting that care can be an even bigger challenge. From identifying professionals who will take your insurance to figuring out what requirements you need to meet for treatment to be covered by your plan, the process can be incredibly difficult to navigate. Not only is this frustrating for those who need critical services — in many cases, it’s illegal.

The Mental Health Parity and Addiction Equity Act, passed in 2008, aims to improve access to treatment for mental health conditions and substance use disorders. At its core, the law is designed to make sure insurance companies and health plans cover mental health and substance use disorder treatment the same way they cover physical care. Whether you’re seeking help for a sprained ankle or for opioid use, your benefits are protected by the law.

Nearly two years into a pandemic, more people than ever need care, and are seeking care, for mental illness and substance use disorders. So it’s more important than ever to make sure everyone can get the help they need. Getting the care that you are entitled to should never be a struggle.

That’s why mental health parity is a priority for the Biden-Harris administration, for the Department of Labor, and for me personally.

Last year, Congress provided us with new tools to enforce the law – and we are using them. Our Employee Benefits Security Administration is taking action to ensure equal access to treatment for mental health conditions and substance use disorders for the more than 136.5 million people in insurance plans covered by the law.

This week, we released a report to Congress that highlights where we have found insurance companies and health plans are falling short when it comes to providing parity in care, and how we’re ramping up our enforcement of the law.

We have increased the staff and resources dedicated to this work. Our teams are identifying violations and working with employers and companies to increase compliance. Group plans and insurers must be able to show us their work, if they’re claiming to meet the requirements of the law. In addition, we are reaching out to consumers, health plans, insurance companies, and state regulators to help them understand and follow the law moving forward.

And, just as important, we are working with a wide range of partners all across America to reduce the stigma attached to mental health and substance use treatment that prevents people from exercising their rights and seeking care in the first place. Everywhere I travel, I talk about these issues – and I always find families, providers, and communities who are eager to address them.

We hope this report and our ongoing efforts show health plans that we take this issue seriously — and provide more opportunities for people to get the care they need and are entitled to under the law.

The fact is, mental health is simply health. And I know from experience: when someone reaches out their hand for help, that is the moment when care and treatment must be there for them.

Marty Walsh is the U.S. Secretary of Labor. Follow him on Twitter and Instagram at @SecMartyWalsh.

REKLAMA

2107533483 views

REKLAMA

2107533715 views

REKLAMA

2109330106 views

REKLAMA

2107533856 views

REKLAMA

2107533955 views

REKLAMA

2107534063 views