Konkurs: Polska – moja miłość

Zapraszamy serdecznie na konkurs dla dzieci i młodzieży w wieku 6 – 18 lat „Polska – Moja Miłość”. Tematem konkursu jest Polska – jak ją widzą młodzi ludzie, jak chcą ją pokazać innym, jakie zwyczaje i tradycje polskiej kultury są im najbliższe, co najmilej wspominają ze swoich wakacji w Polsce.

Praca konkursowa może mieć dowolny format: pracy plastycznej, muzycznej, nagrania, zdjęcia, filmu. Termin nadsyłania prac mija 30 kwietnia 2021 roku. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi 15 maja 2021 roku. Dla wszystkich uczestników konkursu przewidziane są nagrody:

– I miejsce laptop

– II miejsce tablet

– III miejsce ear buds

– zwycięzca głosowania publiczności – ChromeBook

Ponadto wśród uczestników rozlosujemy gift certificate do szkoły tańca, gift cards i piękne personalizowane koszulki. Każdy uczestnik dostanie upominek od sponsora!

Patroni medialni:


Regulamin konkursu: 

„Polska – moja miłość. Konkurs z okazji święta 3 Maja.” 

I. Postanowienia ogólne i cele konkursu 

1. Konkurs organizowany jest przez PDR Physical Therapy and Wellness Center, nazywany dalej „Organizatorem”. Patronami medialnymi są Dziennik Związkowy oraz Radio dla Ciebie/Polski FM, zwani dalej “Patronami medialnymi”. 

2. Celami konkursu są: 

a) zdobycie wiedzy na temat tego, jak młodzi ludzie postrzegają Polskę i jak chcieliby, aby widzieli je ich koledzy i koleżanki z USA, 

b) pokazanie swojego przywiązania do Polski

3. Komunikaty dotyczące konkursu publikowane będą na stronie internetowej Organizatora w  zakładce: www.zdrowechicago.com a także na stronach internetowych Patronów Medialnych:  www.dziennikzwiazkowy.com oraz www.wiadomosci.com i www.polski.fm.

4. Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres e-mail:  [email protected],com 

II. Uczestnicy konkursu 

1. Konkurs ma charakter indywidualny – każda zgłoszona praca może mieć jednego autora. 

2. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat – nazywanych dalej „Uczestnikami”. 

3. Dany Uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną ilość prac. 

4. W Konkursie mogą brać udział Uczestnicy spokrewnieni z pracownikami Organizatora, jednakże nie będą brani pod uwagę przy wyborze najlepszej pracy oraz otrzymaniu nagród. 

III. Zadanie konkursowe 

1. Zadaniem konkursowym jest stworzenie pracy na jeden z wybranych tematów:

  • Co lubię w Polsce? 
  • Co chciałbym / chciałabym, aby inni wiedzieli o Polsce?
  • Co sprawia, że  jestem dumny / dumna z Polski? 
  • Jaki jest mój ulubiony element polskiej kultury? 
  • Jak lubię spędzać czas w Polsce? 
  • Jakie jest moje ulubione wspomnienie związane z Polską? 
  • Wolny temat na temat Polski i polskości (włącznie z życiem polonijnym)

2. Przez pracę konkursową rozumie się pracę w dowolnym formacie: praca plastyczna, muzyczna, nagranie, zdjęcie, film. 

3. Do pracy konkursowej należy obowiązkowo dołączyć następujące informacje: 

a) Tytuł oraz krótki opis zgłoszonej pracy (co przedstawia, dlaczego Uczestnik  zdecydował się na ten wybór) 

b) Imię i nazwisko Uczestnika 

c) Wiek 

d) Imię i nazwisko Opiekuna (osoba pełnoletnia) 

e) Kontakt do Opiekuna: telefon oraz e-mail 

4. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi Uczestnika, dotychczas  niepublikowanymi. 

IV. Czas trwania Konkursu oraz warunki nadsyłania prac 

1. Konkurs rozpoczyna się 1 kwietnia 2021 roku. Termin nadsyłania prac upływa 30 kwietnia 2021 roku. Dla prac wysyłanych pocztą tradycyjną decyduje data stempla pocztowego. 

2. Prace nadesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę. 

3. Pracę konkursową należy dostarczyć na jeden z poniższych sposobów: 

a) pocztą na adres Organizatora: PDR Physical Therapy and Wellness Center, 920 E Northwest Highway, Mount Prospect, IL 60056

Prosimy o umieszczenie na kopercie dopisku „konkurs”. 

b) w formie elektronicznej na adres: [email protected]

− Maksymalna wielkość pliku: 10 MB, dopuszczalny format: *jpg. , *pdf

          − Pliki dostarczone w formie elektronicznej trafią do internetowej galerii on-line. 

− Plik elektroniczny powinien być opisany według klucza:  imię_i_nazwisko_uczestnika_wiek.jpg 

4. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane ich autorom. 

V. Wyłonienie laureatów, wręczenie nagród i publikacja prac 

1. Wszystkie nadesłane prace zostaną poddane ocenie Jury, które dokona wyboru laureatów. 

1a. Podczas głosowania via email, zostanie wyłoniony zwycięzca publiczności (liczy się tylko jeden  głos z każdego adresu emailowego).

2. Przewiduje się wyłonienie 3 laureatów głównych i 1 laureata w głosowaniu publiczności – ich autorzy otrzymają cenne nagrody.  Wszyscy pozostali uczestnicy otrzymają upominki od sponsora. 

3. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi 15 maja 2021 na stronie internetowej Organizatora: www.zdrowechicago.com oraz Patronów Medialnych: www.dziennikzwiazkowy.com  oraz www.wiadomosci.com i www.polski.fm.

4. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane w galerii on-line na stronie intrnetowej Organizatora.

VI. Postanowienia końcowe 

1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym, nieograniczonym terytorialnie ani  czasowo udzieleniem Organizatorowi licencji na wykorzystanie nadesłanych prac w celach  promocyjnych działalności Organizatora i Patronów Medialnych, Konkursu, jak również we wszystkich  czynnościach związanych z jego realizacją. 

2. Biorąc udział w konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora  jego danych osobowych. 

3. Dane osobowe Uczestników konkursu będą wykorzystywane wyłącznie do celów  związanych z projektem. 

4. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej: www.zdrowechicago.com.

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania  konkursu.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia lub wykluczenia uczestnika z  konkursu w przypadku niedostosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu i / lub  zachowań sprzecznych z prawem, nieetycznych, godzących w dobro osób trzecich. 

Sponsorzy konkursu:


Broker Margaret Ingut

Aneta Choma-Dlouchy, DDS
Elżbieta Stojkowski, DDS

Monika Tyszkowski, DDS