REKLAMA

2131306769 views

REKLAMA

2131306768 views
0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Koszty wojny rosną

-

Mija 10. rocznica wybuchu wojny w Iraku. Dotychczasowe koszty tego konfliktu ocenia się na $2 biliony. Konflikt w Zatoce Perskiej kosztuje nas ok. $12 miliardów rocznie wydawane tylko na rekompensaty tym, którzy przestali pełnić służbę wojskową oraz członkom rodzin żołnierzy, którzy zginęli. Do kosztów powojennych nie wliczono wydatków na opiekę medyczną oraz innych świadczeń dla weteranów i należy spodziewać się, że w przyszłości będą jeszcze rosły.

 

REKLAMA

Niespotykana w przeszłości liczba nowych weteranów składa wnioski o rekompensaty za odniesione obrażenia. Wpływ na to ma kilka czynników, m.in. słaba gospodarka, zmuszająca bezrobotnych weteranów do starań o należne im finansowe świadczenia, duża liczba rannych żołnierzy oraz większa ogólna wiedza o kwestii zespołu pourazowego i zdrowia psychicznego.

 

Z analizy federalnych odszkodowań za obrażenia wojenne przeprowadzonej przez Associated Press wynika, że $40 mld rocznie wypłaca się tym weteranom (lub członkom ich rodzin), którzy uczestniczyli w wojnie amerykańsko-hiszpańskiej w 1898 r. oraz w wojnie koreańskiej i wietnamskiej. Pieniądze te zaklasyfikowano jako świadczenia społeczne. Kongres dąży do redukcji świadczeń, a równocześnie odmawia znalezienia dochodów na rekompensaty dla weteranów.

 

Ta sama partia, która wplątała nas w konflikt z Irakiem utrzymuje, że mamy problem z wydatkami. Kongres nie ma problemu z wydatkami, Kongres ma problem z wojną. Irak nie stanowił zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego Ameryki. Przeciwnicy wojny z Irakiem domagali się pociągnięcia do odpowiedzialności za zbrodnie wojenne winnych inwazji na Irak.

 

Powyższa analiza AP nie omawia kwestii utraty istnień ludzkich, strat materialnych, rozbitych rodzin i 22 samobójstw popełnianych każdego dnia przez weteranów wojennych. Koszt wojen ponosi się przez 100 lat od ich zakończenia.

 

My, podatnicy płacimy na weteranów, którzy za nas ryzykowali swe życie. Nie chcemy jednak, by nam wmawiano, że mamy problem z wydatkami i musimy obciąć pomoc finansową dla szkół, na stypendia, badania naukowe, NASA, policję, narodowe bezpieczeństwo, dla ubogich, na opiekę medyczną, itp. tylko dlatego, że Kongres ma problem z wojną.

 

Steve H. Tokarski,

wydawca

 


War costs linger


This is the ten year anniversary of the start of the Iraq War. The actual costs to date have been estimated at $2 trillion dollars. This Persian Gulf conflict is costing about $12 billion dollars a year to compensate those who have left military service and to members of those who have died, These post-service costs do not include the expenses of medical care and other benefits to veterans and are expected to grow for many years into the future.


New veterans are filing for disabilities at historic rates and for compensation tor injuries. A variety of factors are driving this surge such as a bad economy that have led to more jobless veterans to seek the financial benefits that they have earned, soldiers who survive wounds of war, and more awareness about head trauma and mental health issues.


The Associated Press analysis of federal payment records for war related compensation have found the following: $40 billion dollars a year are going to compensate veterans and survivors from the Spanish-American War frorn 1898; World War I, World War II, the Korean War, and the Vietnam War. This $40 billion is classified as entitlements. Congress wants to reduce the costs of entitlements, yet Congress refuses to look at revenue as a way of compensating our veterans.


The same political party that got us into the Iraq war claims that we have a spending problem. Congress does not have a spending problem, Congress has a war problem. American national security interests were not endangered by Iraq. Critics of the war have demanded that those responsible for our invasion of Iraq be charged for war crimes.


The above AP financial analysis does not even discuss the loss of lives, materials, broken families, and the 22 suicides per day by Iraq way veterans. Costs of war linger for 100 years after combat ends, we as taxpayer,- must pity the price for the veterans who risked their lives. But do not tell us that we have a spending problem and must cut financial assistance for schools, scholarships, scieutific research, NASA, police, national security, the poor, medical care, etc. all because Congress has a war problem.


Steve H. Tokarski,

Publisher

REKLAMA

2126586534 views

REKLAMA

REKLAMA

2126586551 views

REKLAMA

REKLAMA

2128382871 views

REKLAMA

2126586561 views

REKLAMA

2126586565 views

REKLAMA

2126586569 views