REKLAMA

REKLAMA

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona główna Ameryka Obama: Putin ma szansę powrócić na drogę prawa międzynarodowego

Obama: Putin ma szansę powrócić na drogę prawa międzynarodowego

-

– Po wy­bo­rach pre­zy­denc­kich na Ukra­inie pre­zy­dent Rosji Wła­di­mir Putin ma szan­sę po­wró­cić na drogę prawa mię­dzy­na­ro­do­we­go – po­wie­dział pre­zy­dent USA Ba­rack Obama po za­koń­cze­niu dwu­dnio­we­go szczy­tu G7 w Bruk­se­li. We­zwał także Fran­cję do wstrzy­ma­nia się ze sprze­da­żą Rosji okrę­tów de­san­to­wych Mi­stral. – Le­piej by­ło­by przy­ci­snąć kla­wisz pauzy – po­wie­dział po szczy­cie G7 w Bruk­se­li.

Prezydent Rosji Władimir Putin fot.Mikhail Klimentyev/RIA/Novosti/PAP/EPA
Prezydent Rosji Władimir Putin fot.Mikhail Klimentyev/RIA/Novosti/PAP/EPA

REKLAMA

– Pre­zy­dent Putin ma szan­sę po­wró­cić na drogę prawa mię­dzy­na­ro­do­wym. Na Ukra­inie jest pre­zy­dent Petro Po­ro­szen­ko, z któ­rym może on ne­go­cjo­wać – oświad­czył Obama na wspól­nej kon­fe­ren­cji pra­so­wej z bry­tyj­skim pre­mie­rem Da­vi­dem Ca­me­ro­nem.

Przy­po­mniał, że G7 jed­no­gło­śnie za­ape­lo­wa­ła do Pu­ti­na, by “sko­rzy­stał z tej szan­sy”, uznał Po­ro­szen­kę jako pra­wo­wi­te­go przy­wód­cę Ukra­iny, za­prze­stał wspie­ra­nia se­pa­ra­ty­stów i po­wstrzy­mał na­pływ broni dla grup se­pa­ra­ty­stów.

– Jeśli pre­zy­dent Putin po­dej­mie te dzia­ła­nia, to umoż­li­wi to nam od­bu­do­wy­wa­nie za­ufa­nia mię­dzy Rosją a jej są­sia­da­mi i Eu­ro­pą. Jeśli tego nie uczy­ni, to będą do­dat­ko­we kon­se­kwen­cje – dodał ame­ry­kań­ski pre­zy­dent.

– Nie mo­że­my po­zwo­lić sobie na dry­fo­wa­nie. Fakt, że Rosja wy­co­fa­ła część wojsk znad gra­ni­cy z Ukra­iną i że de­sta­bi­li­zu­je teraz Ukra­inę ra­czej przez pod­sta­wio­nych ludzi niż bez­po­śred­nio, nie ozna­cza, że mo­że­my sobie po­zwo­lić na prze­cią­ga­nie kon­flik­tu na Ukra­inie przez trzy, czte­ry czy sześć mie­się­cy – po­wie­dział.

We­dług Obamy, jeśli przez kilka nad­cho­dzą­cych ty­go­dni Putin “utrzy­ma obec­ny kurs”, to kraje G7 mogą za­ostrzyć sank­cje wobec Rosji.

Obama wzywa Francję by wstrzymała się ze sprzedażą okrętów Rosji

Pre­zy­dent USA we­zwał po­nad­to Fran­cję do wstrzy­ma­nia się ze sprze­da­żą Rosji okrę­tów de­san­to­wych Mi­stral.

– Wy­ra­zi­łem pewne obawy – i nie sądzę, że je­stem w tym osa­mot­nio­ny – co do kon­ty­nu­owa­nia zna­czą­cych trans­ak­cji do­ty­czą­cych obron­no­ści z Rosją w cza­sie, gdy po­gwał­ci­ła ona pod­sta­wo­we prawo mię­dzy­na­ro­do­we i su­we­ren­ność te­ry­to­rial­ną są­sia­da – po­wie­dział Obama na kon­fe­ren­cji pra­so­wej.

– Uzna­ję, że to duża trans­ak­cja i że miej­sca pracy we Fran­cji są ważne. Ale by­ło­by le­piej przy­ci­snąć kla­wisz pauzy. Pre­zy­dent (Fran­co­is) Hol­lan­de jak dotąd pod­jął inną de­cy­zję – dodał ame­ry­kań­ski pre­zy­dent.

War­tość trans­ak­cji do­ty­czą­cej sprze­da­ży okrę­tów Mi­stral opie­wa na 1,2 mld euro. (PAP)

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Enable Notifications    Ok No thanks