UE: za tydzień Ukraina otrzyma pół miliona euro unijnej pomocy

UE: za tydzień Ukraina otrzyma pół miliona euro unijnej pomocy

Unia Eu­ro­pej­ska prze­ka­że Ukra­inie drugą część po­mo­cy fi­nan­so­wej w wy­so­ko­ści 500 mln euro 17 czerw­ca – po­in­for­mo­wa­ła Ko­mi­sja Eu­ro­pej­ska. We­dług KE środ­ki na sfi­nan­so­wa­nie wspar­cia dla Ki­jo­wa po­zy­ska­no na rynku ka­pi­ta­ło­wym.

fot.PAP/EPA

fot.PAP/EPA

Pół mi­lio­na euro, które w przy­szły wto­rek otrzy­ma Ukra­ina, to ko­lej­na rata z pro­gra­mu po­mo­cy ma­kro­fi­nan­so­wej dla tego kraju o łącz­nej war­to­ści 1,6 mld euro. Pie­nią­dze te mają zo­stać prze­zna­czo­ne na sta­bi­li­za­cję sy­tu­acji ukra­iń­skie­go bu­dże­tu i opła­ce­nie pil­nych na­leż­no­ści, w tym ure­gu­lo­wa­nie długu za gaz.

Pierw­sze 100 mln euro z tego pro­gra­mu Kijów otrzy­mał w maju.

Cały pa­kiet wspar­cia dla Ukra­iny, który UE przy­ję­ła już w marcu ma war­tość ponad 11 mld euro i ma być roz­ło­żo­ny na kilka lat. Skła­da­ją się na niego m. in. gran­ty oraz po­życz­ki z Eu­ro­pej­skie­go Banku Od­bu­do­wy i Roz­wo­ju oraz Eu­ro­pej­skie­go Banku In­we­sty­cyj­ne­go. Unij­ne wspar­cie za­le­ży jed­nak od wdra­ża­nia przez wła­dze w Ki­jo­wie re­form i pro­gra­mu na­praw­cze­go.

UE po­sta­no­wi­ła także jed­no­stron­nie otwo­rzyć swój rynek dla eks­por­tu z Ukra­iny, co ma przy­nieść pro­du­cen­tom z tego kraju oszczęd­no­ści rzędu 500 mln euro rocz­nie.

W środę am­ba­sa­do­ro­wie kra­jów unij­nych mają także po­twier­dzić, że druga część umowy sto­wa­rzy­sze­nio­wej po­mię­dzy UE a Ukra­iną, do­ty­czą­ca utwo­rze­nia stre­fy wol­ne­go han­dlu, zo­sta­nie pod­pi­sa­na 27 czerw­ca, na mar­gi­ne­sie szczy­tu sze­fów państw i rzą­dów w Bruk­se­li. Tego sa­me­go dnia umowy sto­wa­rzy­sze­nio­we z UE pod­pi­szą Gru­zja i Moł­da­wia. (PAP)

 

Categories: Świat

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*