Tymczasowe opóźnienie sponsorowania przez pracę

Urząd Imigracyjny kontynuuje rozpatrywanie aplikacji o stały pobyt przez pracę – ogłasza jedynie tymczasowe opóźnienie procesu
W celu rozwiania wszelkich wątpliwości, które pojawiły się w ostatnich dniach, chciałbym wszystkich Państwa zapewnić, że droga sponsorowania przez pracę jest ciągle otwarta dla osób chcących otrzymać stały pobyt w Stanach Zjednoczonych.

Wątpliwości i niejasności z tym związane pojawiły się po ogłoszeniu ograniczenia dostępnych numerów wizowych, co równa się ograniczeniu liczby osób uprawnionych do starania się o stały pobyt w danym roku. Początkowo, Departament Stanu ogłosił, że każdy (za wyjątkiem osób zakwalifikowanych do kategorii „unskilled workers”), kto kwalifikował sie do złożenia trzeciego, ostatniego etapu sponsorowania przez pracę, mógł wysłać swoją aplikację w lipcu tego roku. Nieco później, po przeanalizowaniu sytuacji, Urząd Imigracyjny zmienił swoją wcześniejszą decyzję i ogłosił, że pomimo swych wcześniejszych zapewnień, nie będzie przyjmował nowych aplikacji w trzecim etapie procesu sponorowania przez pracę, gdyż złożone już wcześniej aplikacje, czekające na rozpatrzenie wyczerpują cały limit numerów dostępnych na dany rok.

Jednocześnie Urząd Imigracyjny przypomniał, że nowy rok wizowy, a tym samym nowa pula numerów wizowych, będzie dostępna 1 października tego roku. W związku z tym zaistniała sytuacja (nie przyjmowanie nowych aplikacji składanych w trzecim etapie sponsorowania przez pracę) jest tymczasowa i ulegnie zmianie z chwilą udostępnienia nowych numerów wizowych. Sytuacja, w której tymczasowo zawieszona jest możliwość składania aplikacji o stały pobyt zdarza się wtedy, gdy Urząd Imigracyjny obawia się, że liczba aplikacji już złożonych przekracza limit wydawanych „zielonych kart”, wyznaczony na dany rok. Sytuacja ta powtarza się od czasu do czasu i nie może być powodem jakichkolwiek obaw.

Proszę pamiętać, że zaistniała sytuacja jest tymczasowa, a proces starania się o stały pobyt przez pracę jest nadal aktualną drogą dostępną dla osób starających się o zalegalizowanie pobytu w Stanach Zjednoczonych! Nadal, pomimo czasowego ograniczenia składania aplikacji w trzecim etapie sponsorowania, można składać aplikacje do Departmentu Pracy (I etap) oraz petycje do Urzędu Imigracyjnego (II etap).

Nowe aplikacje
– kontynuacja procesu
Proszę więc pamiętać, że jeżeli planują Państwo złożenie aplikacji przez pracę, nadal istnieje taka możliwość. Droga ta, pomimo dochodzących do Państwa nieprawdziwych informacji, jest nadal otwarta. Proces ten składa się z trzech etapów. Pierwszy etap polega na złożeniu aplikacji do Departamentu Pracy. W drugim etapie składa się petycję do Urzędu Imigracyjnego, gdzie weryfikuje się możliwości finansowe pracodawcy oraz jego zdoloność do zatrudnienia aplikanta i płacenia mu wymaganej stawki. W trzecim, ostatnim etapie, w Urzędzie Imigracyjnym składana jest aplikacja o stały pobyt. Opóźnienia, o których wspominałem wcześniej, dotyczące możliwości złożenia trzeciego etapu sponsorowania przez pracę zostaną zlikwidowane w momencie udostępienia nowych numerów, w nowym roku wizowym.
Aplikacje już złożone –
kontynuacja procesu
Jeśli już rozpoczęli Państwo proces sponsorowania przez pracę, rozpatrywanie waszych aplikacji będzie kontynuowane. Jeśli aplikacja złożona została do Departamentu Pracy, jej rozpatrywanie jest kontynuowane i w niedługim czasie powinni Państwo otrzymać jej zatwierdzenie. Jeśli Wasza aplikacja znajduje się w drugim etapie, również podlega dalszemu rozpatrywaniu. Jeśli jeszcze nie złożyliście Państwo aplikacji w trzecim etapie, tymczasowo nie będziecie Państwo mogli jej złożyć, do czasu aż nowe numery wizowe nie zostaną wydane. Nowe numery wizowe powinny znowu być dostępne od 1 października. Można oczekiwać, że nowy Biuletyn Wizowy na październik, ogłaszany w połowie września, przewidywać może limity wizowe ustalane wg tzw. „priority date”, podobnie jak miało to miejsce w Biuletynie Wizowym wydanym na miesiąc czerwiec.

Jeszcze raz chciałbym powtórzyć, że proces sponsorwania przez pracę jest nadal dostępny i ważny. Jeśli go Państwo już rozpoczęli, będzie kontynuowany. Nie ma żadnych zmian w jego prowadzeniu, za wyjątkiem tymczasowego zawieszenia przyjmowania nowych aplikacji w jego trzecim, ostatnim etapie.
Bardzo ważną konsekwencją w/w sytuacji, w przypadku osób przebywających w Stanach Zjednoczonych, posiadających ważną wizę, jest konieczność utrzymania ważnej wizy przez dłuższy okres czasu.
Osoby posiadające wizę F
powinny kontynuować naukę
Jeśli przebywają Państwo w Stanach Zjednozconych jako posiadacze wizy F, powinni Państwo utrzymać ten status, dopóki nie otrzymają Państwo pozwolenia na pracę. Pozwolenie to (plastikową kartę z napisem: „Employment Authorization”), otrzymają Państwo po złożeniu aplikacji w trzecim etapie. W tym samym czasie składają Państwo aplikację o stały pobyt. Oznacza to, że powinni Państwo (lub Państwa małżonkowie, jeśli przebywają Państwo na statusie F2) kontynuować naukę, aż do czasu otrzymania karty upoważniającej do pracy.

Posiadacze Wizy H –
konieczność utrzymania Wważnego statusu
Jeśli są Państwo posiadaczami wizy H, powinni Państwo posiadać ważną wizę przynajmniej do czasu, aż Urząd Imigracyjny przyjmie waszą aplikację o stały pobyt, bądź do czasu, aż dostaną Państwo pozwolenie na pracę. Jeśli wasza wiza pracownicza H1 wygasa z końcem września, najbezpieczniej jest złożyć aplikację o jej przedłużenie lub zmianę statusu tak, aby wykazać się ważną wizą w momencie składania aplikacji o stały pobyt, w trzecim ostatnim etapie.
Czy powinienem złożyć aplikację w ostatnim etapie sponsorowania?
Niektórzy adwokaci doradzają swoim klientom, aby składali dokumenty w trzecim etapie, pomimo tego, że Urząd Imigracyjny ogłosił, że nie przyjmuje nowych aplikacji. Taka praktyka może nie mieć większego sensu, po tym jak Urząd Imigracyjny ogłosił, że pomimo wcześniejszych ogłoszeń, w miesiącu lipcu nie przyjmuje żadnych aplikacji składanych w trzecim etapie oraz prawdopodobnie nie będzie ich przyjmował do 1 października. W takiej sytuacji bezsensowne wydaje się być składanie w/w aplikacji gdyż wiadomo, że zostaną one zwrócone. Dodatkowo, istnieje obawa, że Urząd Imigracyjny zatrzyma opłaty dołączone do aplikacji jako koszty administracyjne oraz wyda decyzję odmowną. Jeśli aplikacja zostanie wprowadzona do systemu, a następnie wydana zostanie decyzja odmowna, aplikant musi liczyć się nawet z koniecznością deportacji jako konsekwencją zbyt wczesnego złożenia aplikacji. Ten negatywny skutek ewentualnego złożenia aplikacji przemawia za powstrzymaniem się od jej składania, a ewentualne korzyści nie wydają się być warte podejmowania tak wielkiego ryzyka.

Jedyną ewentualną korzyścią wypływającą ze złożenia aplikacji pomimo braku numerów wizowych jest następująca idea: jeśli aplikacja zostanie odrzucona, a sąd orzeknie, że Urząd Imigracyjny nie miał prawa zmieniać wcześniej wydanych decyzji, aplikant może mieć prawo w przyszłości do domagania się pewnych korzyści od Urzędu Imigracyjnego.

Jednakże nie wydaje się, by Sąd Federalny Stanów Zjednoczonych orzekł, że z powodu zmiany decyzji wydanej dwa tygodnie wcześniej przez Urząd Imigracyjny, ktokolwiek mógłby być uprawniony do otrzymania jakichkolwiek przywilejów.

Podsumowanie
Tzw. „Labor Certification”– proces starania się o stały pobyt przez sponsorowanie przez pracę, zainicjowany trzydzieści lat temu, nadal jest dostępną drogą do zalegalizowania pobytu w Stanach Zjednoczonych. Departament Pracy nadal przyjmuje i rozpatruje aplikacje składane w jego pierwszym etapie. Podobnie Urząd Imigracyjny kontynuuje przyjmowanie i rozpatrywanie aplikacji składanych w drugim etapie tego procesu. Jedyną zmianą ogłoszoną 2 lipca, było oświadczenie Departamentu Stanu oraz Urzędu Imigracyjnego powiadamiające, że nie będą przyjmowane aplikacje w trzecim, ostatnim etapie sponsorowania przez pracę, dopóki nie wydane zostaną nowe numery wizowe. Nowe numery wizowe najprawdopodobniej dostępne będą 1 października, kiedy to rozpoczyna się nowy rok wizowy.

Jeśli zastanawiają się Państwo nad tym, czy rozpoczynać sprawę sponsorowania przez pracę, odpowiedź jest: zdecydowanie tak! Jeśli znajdują się Państwo w pierwszym lub drugim etapie sponsorowania, powinni Państwo kontynuować proces oraz otrzymać niezbędne zatwierdzenia. Jeśli mają Państwo zatwierdzenie drugiego etapu (I-140 petycja), powinni Państwo czekać do czasu aż wydane zostaną nowe numery wizowe, co najprawdopodobniej nastąpi 1 października, wraz z rozpoczęciem nowego roku wizowego.
Christopher Kurczaba
Kurczaba Law Offices
6219 N. Milwaukee Avenue
Chicago, IL 60646
(773) 774 0011
www.kurczaba.info

Categories: Sprawy Imigracyjne

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*