CBOS: większość Polaków czuje się związana z miejscem zamieszkania

fot.DzidekLasek/pixabay.com

fot.DzidekLasek/pixabay.com

Większość Polaków (51 proc.) czuje się związana przede wszystkim ze swoją społecznością lokalną, z miejscowością, w której mieszka. Co czwarty badany (25 proc.) najsilniej jednak identyfikuje się z krajem, Polską – wynika z najnowszego sondażu CBOS.

Trzecim terytorium co do częstości wskazań jest region (stawiany na pierwszym miejscu przez 14 proc. respondentów). Niektórzy Polacy czują się najsilniej związani z Europą (4 proc.) lub innym obszarem (4 proc.).

Chociaż – jak podkreśla CBOS – deklaracje silnych więzi ze społecznościami lokalnymi przeważają we wszystkich grupach społeczno-demograficznych, takie czynniki, jak wykształcenie, wielkość zamieszkiwanej miejscowości czy wiek, a nawet poglądy polityczne, różnicują poczucie tożsamości terytorialnej.

Według badań CBOS największe różnice dotyczą identyfikowania się z poszczególnymi obszarami, w zależności od wykształcenia. Im niższy poziom wykształcenia ankietowanych, tym częstsze wskazywanie na społeczności lokalne jako najważniejszy punkt odniesienia (61 proc. wśród badanych z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym wobec 40 proc. wśród tych, którzy legitymują się wykształceniem wyższym), jednocześnie tym rzadszy wybór Polski (19 proc. wśród najsłabiej wykształconych wobec 34 proc. wśród najlepiej wykształconych).

W ocenie CBOS w im mniejszej miejscowości mieszkają respondenci, tym częściej czują się związani właśnie z nią, natomiast im większa miejscowość, tym częściej najważniejsze jest przywiązanie do Polski.

fot.Skitterphoto/pixabay.com

fot.Skitterphoto/pixabay.com

Badani w wieku 35-54 lata, a więc najbardziej mobilni i wykazujący największą aktywność na rynku pracy, nieco rzadziej niż pozostali czują się silnie związani ze społecznością lokalną. Wraz z wiekiem rośnie odsetek osób deklarujących przywiązanie przede wszystkim do kraju. Swój związek z Polską na pierwszym miejscu najczęściej stawiają badani identyfikujący się z prawicą (32 proc.).

Respondenci poproszeni zostali również o wskazanie obszaru, z którym czują się związani w drugiej kolejności. Odpowiadając na to pytanie najczęściej mówili o Polsce (34 proc.) lub regionie (33 proc.). Dla co piątego ankietowanego (20 proc.) drugoplanowe są związki z zamieszkiwaną miejscowością, a dla co dwunastego (8 proc.) z Europą.

Respondenci, dla których najważniejsza jest społeczność lokalna (a stanowią oni większość), w drugiej kolejności czują się równie często związani z krajem, co z regionem (46 proc.). Natomiast dla niemal połowy badanych, dla których najważniejsze są ich związki z Polską (47 proc.), na drugim miejscu są społeczności lokalne, a dla niemal jednej trzeciej (32 proc.) zamieszkiwany region.

W ocenie CBOS w sumie na pierwszym lub drugim miejscu pod względem ważności prawie trzy czwarte badanych (71 proc.) wskazało miejscowość zamieszkania, ponad połowa ankietowanych (59 proc.) Polskę, a niemal połowa (47 proc.) swój region. Co ósmy Polak (13 proc.) zadeklarował, że czuje się związany (przede wszystkim lub w drugiej kolejności) z Europą.

Jak wynika z badań CBOS, zdecydowana większość Polaków (82 proc.) niezależnie od swojego wieku i sytuacji rodzinnej oraz materialnej uważa Polskę za najlepsze dla siebie miejsce do mieszkania. Mniej więcej co siódmy (15 proc.) wolałby jednak mieszkać za granicą. Im młodsi są ankietowani, tym częściej wyrażają chęć mieszkania za granicą (wśród badanych w wieku 18-24 lata, natomiast wśród 65-letnich i starszych tylko 5 proc.

Sondaż CBOS został zrealizowany w dniach 15-21 października tego roku na liczącej 1114 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. (PAP)

 

Zamieszczone na stronach internetowych portalu www.DziennikZwiazkowy.com materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Codziennego Serwisu Informacyjnego PAP, będącego bazą danych, którego producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Alliance Printers and Publishers na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione.

Categories: Społeczeństwo

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*