Burmistrz honoruje Polonię – 218. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Chicago (Inf. wł.) – 23 kwietnia w chicagowskiej School of the Art Institute odbyły się obchody 218. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja organizowane przez burmistrza Chicago Richarda Daley. W imprezie wzięło udział liczne grono przedstawicieli organizacji polonijnych z członkami Komitetu Organizacyjnego Parady, któremu przewodniczył Tadeusz Czajkowski.

W tym gremium obecni byli: konsul generalny RP Zygmunt Matynia, prezes Związku Narodowego Polskiego i Kongresu Polonii Amerykańskiej Franciszek Spula, który jest Wielkim Marszałkiem tegorocznej Parady, prezeska Związku Polek Wirginia Sikora, prezes Zjednoczenia Polskiego Rzymsko Katolickiego Wallach Ozog, prezes Związku Podhalan w Ameryce Północnej Stanisław Zagata, honorowy prezes Związku Klubów Polskich Edward Mika, prezes Wydziału Stanowego KPA w Illinois Kazimierz Chlebek, przewodnicząca Obwodu Związku Harcerstwa Polskiego, druhna Barbara Chałko, prezes Związku Lekarzy Polskich Bronisław Orawiec, prezes Polish American Police Association William Szumacher, prezes Chicago Society Charles Komosa, prezes Polskiego Związku Inżynierów Michał Niedziński, prezes chicagowskiego oddziału Koła Armii Krajowej major Marian Prusek, prezes Karpatczyków Henryk Ścigała, prezes 5 Kresowej Dywizji Piechoty Mieczysław Bandur, prezeska Zrzeszenia Nauczycieli Polskich Ewa Koch, prezes Polonijnej Izby Gospodarczej Henryk Kaźmierczak, prezes Stowarzyszenia Polsko Amerykańskich Kontraktorów PACBA Lester Surowiec oraz wielu innych.

Na trybunę honorową zostały zaproszone laureatki wyborów miss, organizowanych przez poszczególne organizacje. Obok laureatek wyborów Królowej Parady: Natalii Kukułki, Angeliki Białas, Justyny Ryżewskiej i Angeli Wojnowskiej obecne były laureatki organizowanego przez Legion Młodych Polek 70. Balu Amarantowego, na czele z Królową Balu Morgan Cioromski. Związek Narodowy Polski reprezentowała Annette Gwóźdź. Ze Zjednoczenia Polskiego Rzymsko Katolickiego przybyła Natalia Paprocki, a ze Związku Polek w Ameryce Alexis Widlk. 

Zgromadzonych powitała dyrektor biura burmistrza Megan McDonald oraz prowadząca uroczystość Patricka Jackowiak. Po odśpiewaniu hymnów narodowych przez Valerie Glowiński z Lira Ensemble głos zabrał konsul generalny RP Zygmunt Matynia. 

W swoim wystąpieniu reprezentant władz RP nawiązał do wydarzeń sprzed 218 lat. Podkreślił, że Polacy mają prawo i są dumni z faktu, że ustawa zasadnicza uchwalona przez Sejm Czteroletni jest najstarszą demokratyczną konstytucją w Europie i drugą po amerykańskiej na świecie. W owym czasie była wielkim osiągnięciem narodu chcącego zachować niezależność państwową, zabezpieczała możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego. Wprowadzała szereg reform porządkujących sprawy państwa oraz ładu społecznego.
Jej uchwalenie oznaczało wprowadzenie trójpodziału władzy.

Władzę ustawodawczą miał sprawować dwuizbowy Sejm składający się ze szlachty i przedstawicieli miast. Konstytucja w znacznym stopniu ograniczała wpływ magnaterii na elekcję, pozbawiała szlachtę prawa najwyższej zwierzchności nad poddanymi przyjmując ich pod opiekę prawa i rządu krajowego. Znosiła prawo szlachty do jednostronnego unieważniania umów zwieranych przez chłopów o zamianie pańszczyzny na czynsz. Zakładała wprowadzenie jednolitego rządu, skarbu i wojska. Za religię panującą uznawała katolicyzm, przy pełnej tolerancji innych uznawanych przez państwo wyznań. Znosiła liberum veto i wprowadzała zasadę zwykłej większości głosów przy podejmowaniu decyzji. Niestety, jej wprowadzenie w życie zostało storpedowane przez kolejne rozbiory kraju.

Do znaczenia i symboliki Konstytucji Majowej odniósł się również burmistrz Richard Daley, który przypomniał wielowątkowość wzajemnych relacji narodu polskiego i amerykańskiego. W minionych dwóch stuleciach historia Stanów Zjednoczonych pełna jest przykładów wybitnego wkładu Polaków w tworzenie państwowości tego kraju, jego wolności i dobrobytu. Najlepszym przykładem takich postaw są historyczne postacie generałów: Tadeusza Kościuszki i Kazimierza Pułaskiego.

Do udziału w trzeciomajowych uroczystościach zaprosił wszystkich uczestników spotkania, przedstawicieli władz miasta i stanu oraz całą Polonię przewodniczący Komitetu Obchodów Tadeusz Czajkowski, który przypomniał, że w tym roku przemarsz rozpocznie się o godzinie 11:30 przed południem po ulicy Columbus. Wymarsz od skrzyżowania z ulicą Balbo do Monroe. 

Na ręce przewodniczącego burmistrz przekazał okolicznościową proklamację i uhonorował dyplomami grono działaczy polonijnych zaangażowanych w organizację trzeciomajowych uroczystości w „Wietrznym Mieście”.
W pierwszym rzędzie okolicznościowe upominki otrzymały laureatki kwietniowego konkursu na Królową Parady: Natalia Kukułka, Angelika Białas, Justyna Ryżewska i Angela Wojnowski. Następnie Richard Daley wręczył dyplomy uznania.

Jako pierwszy odebrał wyróżnienie George Migała, wieloletni współprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego Parady, odpowiedzialny między innymi za kontakty z amerykańskimi środkami masowego przekazu. Jego relacje w amerykańskich stacjach telewizyjnych relacjonujących przebieg obchodów kreują pozytywny wizerunek Polonii w społeczeństwie amerykańskim. Wieloletni działacz Kongresu Polonii Amerykańskiej i wielu innych organizacji. Bezkompromisowy orędownik działań niepodległościowych na rzecz Polski w okresie zniewolenia komunistycznego.

Kolejny dyplom uznania trafił w ręce Edwarda Miki, który przez ostatnich kilkanaście lat przewodził Komitetowi Organizacyjnemu i włożył wiele starań w sprawne przygotowanie majowych obchodów. Przez minione dwie kadencje prezesował Związkowi Klubów Polskich, który poprzez Komitet Organizacyjny czuwa nad przygotowaniem majowych uroczystości. Prezes ZKP z urzędu jest przewodniczącym Komitetu Obchodów.

Trzecim laureatem tegorocznych wyróżnień został Lester Surowiec, prezes Stowarzyszenia Polsko-Amerykańskich Budowniczych i Kontraktorów PACBA. Energiczny biznesmen i działacz społeczny przewodzi organizacji, która dała się poznać jako sprawny organizator wielu inicjatyw pomocowych dla Polski oraz propagator spraw polskich w USA. Tradycyjnie już PACBA wyróżnia się uczestnictwem w Trzeciomajowej Paradzie. Przygotowywany na tę okazję rydwan nawiązuje do historii i podkreśla akcenty patriotyczne.
To dzięki PACBIE społeczeństwo amerykańskie mogło obejrzeć stoiska rzemieślnicze, jakie 400 lat temu nasi protoplaści zbudowali w osadzie Jamestown przyczyniając się do uratowania angielskiej kolonii od niechybnej zagłady.
Ostatnim z wyróżnionych był znany prezenter chicagowskiej telewizji Alan Krashesky. Publicysta i orędownik spraw polskich w amerykańskich środkach przekazu. Nagradzany między innymi przez Kongres Polonii Amerykańskiej.
Przewodniczący Tadeusz Czajkowski w asyście prezesa ZPwAP Stanisława Zagaty uhonorował burmistrza insygniami stroju góralskiego – kapeluszem i ciupagą, a wiceprezeska Wydziału Stanowego KPA Teresa Buckner przekazała gospodarzowi uroczystości błogosławieństwo od Ojca Świętego Benedykta XVI.

Na zakończenie części oficjalnej w wiązance tańców warszawskich zaprezentował się zespół pieśni i tańca „Małe Wici”. Przy fortepianie zasiadł Marcin Januszkiewicz. Przy okazji spotkania z burmistrzem liczne grono uczestników skorzystało z możliwości zrobienie sobie pamiątkowych fotografii z włodarzem miasta Chicago.
Tekst i zdjęcia:
Andrzej Baraniak
/NEWSRP.com

Categories: Reportaże

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*