Szef MSZ: Polska w RB ONZ będzie działać wiarygodnie i odpowiedzialnie

Witold Waszczykowski fot.Michael Reynolds/EPA

Polskie działania w Radzie Bezpieczeństwa ONZ znamionować będzie wiarygodność i odpowiedzialność – powiedział w środę w Sejmie szef MSZ Witold Waszczykowski. Zaznaczył, że swoje wejście do Rady Polska zawdzięcza m.in. jednomyślnemu poparciu krajów Ameryki Łacińskiej.

Minister spraw zagranicznych i marszałek Sejmu Marek Kuchciński wzięli udział w otwarciu odbywającego się w Sejmie Dnia Ameryki Łacińskiej, zorganizowanego przez m.in. Kancelarię Sejmu, MSZ oraz Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Uczestnicy spotkania rozmawiali m.in. o miejscu Ameryki Łacińskiej w polityce zagranicznej Polski i perspektywach współpracy z państwami regionu.

Zdaniem szefa MSZ spotkanie może posłużyć refleksji nad rolą Ameryki Łacińskiej w polskiej polityce zagranicznej i jej miejscem na „mapie” priorytetów naszego kraju. „Możemy przy tej okazji zapoznać się z latynoamerykańską wizją relacji regionu Ameryki Łacińskiej i Karaibów z Unią Europejską i Polską” – wskazał.

Waszczykowski podkreślił, że trzy priorytety, którymi kieruje się Polska w swojej polityce zagranicznej, to bezpieczeństwo, rozwój oraz budowa międzynarodowego autorytetu Polski.

Zdaniem szefa dyplomacji w kwestiach bezpieczeństwa Polska i kraje Ameryki Łacińskiej to „partnerzy, którzy funkcjonują w odmiennych realiach i układach sił”. Wskazał jednocześnie, że obecna globalizacja zagrożeń „wymaga od nas pogłębienia dialogu”.

Waszczykowski podkreślił, że głównym obszarem współdziałania w tej dziedzinie są organizacje wielostronne, w tym w szczególności ONZ. Zwrócił w tym kontekście uwagę, że Polska jako niestały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ w latach 2018-2019 będzie zajmowała się kwestiami latynoamerykańskimi, m.in. procesem pokojowym w Kolumbii oraz stabilizacją sytuacji na Haiti, a jej partnerami w Radzie będą Peru i Boliwia.

Zauważył też, że swój udział w RB Polska zawdzięcza m.in. jednomyślnemu poparciu państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów. „Jesteśmy tym zaszczyceni i czujemy się oczywiście zobowiązani” – powiedział minister. Zadeklarował, że działania Polskie w RB znamionować będzie „wiarygodność i odpowiedzialność”.

Jak dodał Waszczykowski, Polska w tematyce bezpieczeństwa, prowadzi z krajami Ameryki Łacińskiej intensywne rozmowy m.in. o sprawach migracji, walki z terroryzmem, handlem narkotykami, przestępczości zorganizowanej, korupcji, handlu ludźmi, procederu „prania brudnych pieniędzy” oraz cyberprzestępczości.

Odnosząc się do relacji z Ameryką Łacińską minister SZ zaznaczył też, że Polska bierze udział w negocjacjach nowych unijnych umów o wolnym handlu z państwami regionu Ameryki Łacińskiej i Karaibów, dążąc do tego, by proces liberalizacji handlu światowego – tak jak było to do tej pory – przynosił korzyści polskiej gospodarce.

Wskazał również na potencjał współpracy z Argentyną, Brazylią i Meksykiem jako członkami G20, wyrażając nadzieję, że Argentyna, która od 1 grudnia przejmie przewodnictwo w grupie, udzieli wsparcia w staraniach o włączenie Polski w jej prace. „To pozwoliłoby wypełnić lukę, jaką stanowi brak reprezentacji krajów Europy Środkowo-Wschodniej w G20” – argumentował szef MSZ.

Zwrócił również uwagę na rozwój relacji gospodarczych łączących Polskę z poszczególnymi krajami latynoamerykańskimi. Wskazał w tym kontekście na podwojenie w ostatnich latach obrotów handlowych z Kolumbią, realizację projektów inwestycyjnych w Argentynie oraz zwiększenie ekspansji na rynek meksykański. Jak ocenił, polska marka „coraz częściej kojarzona jest w Ameryce Łacińskiej z dobrą jakością i atrakcyjną ceną”.

Odnosząc się do kwestii budowy wizerunku Polski szef MSZ podkreślił, że jego podstawą jest przywiązanie do zasad, takich jak „przywiązanie do wolności, uznanie pokojowego współistnienia narodów, pielęgnowanie pamięci o przeszłości, przy jednoczesnym dostrzeganiu wzywań współczesności”.

„Istotne jest dla nas utrzymanie stabilności i przewidywalności środowiska międzynarodowego, poszanowanie zasad demokratycznych, również przywiązanie do wartości chrześcijańskich” – dodał Waszczykowski, co – jak zaznaczył – łączy Polskę ze światem latynoamerykańskim.

„Nasze wspólne dziedzictwo sprawia, że dialog jest łatwiejszy, zaś różnice kulturowe są mniej widoczne niż w przypadku innych regionów” – mówił.

Z kolei Kuchciński podkreślił, że Ameryka Łacińska jest „fascynującym regionem i przypomina trochę Europę Środkową”. „Jest zarówno jednością w sferze wartości, w sferze aksjologicznej, ale jednocześnie jest różnorodnością w sferze politycznej, która jest mocno osadzona w rzeczywistości społecznej” – mówił marszałek Sejmu. Jak ocenił, mieszkańcy Ameryki Łacińskiej potrafią „fascynować” świat swoją kulturą, gospodarką, sportem, polityką a przede wszystkim – jak zaznaczył marszałek – „wyjątkowymi emocjami, które niosą radość życia”.

Marszałek dodał, że Sejm, który jest zaangażowany w politykę międzynarodową rządu, aktywnie działa na rzecz współpracy z Ameryką Łacińską. „Polska jest zainteresowana budowaniem najlepszych relacji dwustronnych z państwami latynoamerykańskimi” – wskazał Kuchciński.

Zauważył jednocześnie, że istotną rolę w rozwoju współpracy między Polską a Ameryką Łacińską, odgrywa polska emigracja, która osiedliła się w państwach tego regionu. „Moi rodacy są ważnym łącznikiem umożliwiającym współpracę” – zaznaczył Kuchciński.

Marszałek wyraził nadzieję, że odbywająca się w Sejmie konferencja będzie „mocnym impulsem” do rozwoju dalszej współpracy pomiędzy regionami. „Warto zabiegać o współpracę Ameryki Łacińskiej z Polską i Europą Środkową” – przekonywał Kuchciński.

Gościem konferencji był także szef dyplomacji Salwadoru Hugo Martinez, który w czwartek przeprowadzi także rozmowy w polskim MSZ. W swoim wystąpieniu akcentował szczególny charakter relacji Wspólnoty Państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów (CELAC) i UE oraz zbieżność wizji prezentowanych przez kraje obu regionów.

Wśród wspólnych dla obu regionów priorytetów znajdują się – jego zdaniem – przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu oraz zagwarantowanie wolnego i sprawiedliwego handlu „pomiędzy naszymi regionami i poszczególnymi krajami całego świata”.(PAP)

Categories: Polska

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*