Polskie Legitymacje Szkolne – zaktualizowane wzory wniosków

Polskie Legitymacje Szkolne – zaktualizowane wzory wniosków

Konsulat Generalny RP w Chicago uprzejmie informuje, że na stronie internetowej KG RP w Chicago znajdują się do pobrania zaktualizowane wzory wniosków o polskie legitymacje ucznia i nauczyciela.

https://chicago.msz.gov.pl/pl/polonia/legitymacje_szkolne/

Legitymacje wydawane są uczniom szkół polonijnych oraz osobom uczącym się języka polskiego w szkołach amerykańskich, a także nauczycielom tych szkół. Legitymacje uprawniają do skorzystania z ulgowych przejazdów transportem publicznym w Polsce oraz wstępu do polskich muzeów i parków narodowych na takich zasadach jak uczniowie i nauczyciele szkół w Polsce. Wnioski można składać i odbierać legitymacje za pośrednictwem szkół lub indywidualnie w konsulacie.

Na formularzu wniosku należy uzyskać potwierdzenie dyrekcji szkoły o pobierania nauki. Potwierdzenie pobierania nauki może być również na odrębnym dokumencie. Potwierdzeniem może być również świadectwo szkolne w przypadku składnia wniosku po zakończeniu roku szkolonego. Legitymacje są ważne na rok szkolny do dnia 30 września. Wnioski o przedłużenie ważności na kolejny rok szkolny składane są na takich samych zasadach jak wnioski o wydanie legitymacji (ten sam formularz wniosku). Przy przedłużeniu ważności legitymacji na kolejny rok szkolny należy przedłożyć konsulowi wydaną wcześniej legitymację.
W przypadku zgubienia, zniszczenia w sposób utrudniający lub uniemożliwiający odczytanie albo jeśli zmianie ulegną dane posiadacza legitymacji należy zgłosić pisemnie taki fakt konsulowi.
Legitymację może otrzymać każdy uczeń nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia.
Legitymacja nie zawiera zdjęcia i jest ważna z innym dokumentem potwierdzającym tożsamość (paszport, dowód osobisty).
Warunkiem przyznawania legitymacji jest aktualna rejestracja szkoły w bazie danych Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą http://www.polska-szkola.pl
Szkoły są zobligowane do corocznej aktualizacji danych do dnia 30 września.

UWAGI dot. wniosków o wydanie lub przedłużenie legitymacji:
– wnioski powinny być wypełnione czytelnie, drukowanymi literami;
– na wniosku powinno być zakreślone odpowiednio czy dotyczy on wydania legitymacji, czy jej przedłużenia;
– należy upewnić się, czy legitymacja była już wydana w poprzednim roku szkolnym;
– data urodzenia powinna być zapisana wg polskich zasad pisowni daty, wraz z podaniem miesiąca słownie;
– potwierdzenia nauki powinno być opatrzone pieczęcią oraz podpisem dyrektora/prezesa szkoły;
– we wniosku należy wpisywać obywatelstwo, zgodne ze stanem faktycznym.
– brzmienie imienia i nazwiska imion powinno być zgodne z dokumentem tożsamości, którym osoba będzie posługiwała się w czasie pobytu w Polsce.
SKŁADANIE WNIOSKÓW:
Wnioski mogą być składane do konsulatu przez szkoły lub osoby zainteresowane osobiście lub korespondencyjnie z zaznaczeniem tel. kontaktowego.
ODBIÓR LEGITYMACJI:
Legitymacje odbierane są osobiście w konsulacie przez uprawnionych przedstawicieli szkoły oraz przez rodziców i uprawnionych opiekunów uczniów, a także przez osoby upoważnione do tej czynności na piśmie.
Czas oczekiwania na legitymację wynosi do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Więcej informacji:
Konsulat Generalny RP w Chicago
Referat ds. Współpracy z Polonią
tel. 312 337 8166 wewn. 227
e-mail: Eliza.Kasjan-Gorecka@msz.gov.pl
https://chicago.msz.gov.pl/pl/polonia/legitymacje_szkolne/

Piotr Semeniuk

Wicekonsul
Konsulat Generalny RP w Chicago

Categories: Polonia

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*