Podstawowe terminy ubezpieczeniowe

fot.123RF Stock Photos

 

Ubezpieczenia ze swojej natury są bardzo złożonym rodzajem usług. Równie skomplikowana jest terminologia, którą posługuje się branża ubezpieczeń, w tym samochodowych. Oto podstawowe terminy ubezpieczeniowe – ich znajomość może pomóc dobrać odpowiednią polisę oraz uniknąć kłopotów w razie wypadku.

Bodily injury liability insurance – ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za obrażenia cielesne. Ubezpiecza kierowcę, gdy spowodował on wypadek, w którym ktoś inny poniósł śmierć lub odniósł obrażenia cielesne. Obejmuje ono również ewentualne koszty sądowe.
Claim – zgłoszenie szkody.
Collision insurance – ubezpieczenie od kolizji. Rodzaj ubezpieczenia, które pokrywa szkody spowodowane kolizją z innym samochodem lub obiektem stałym, np. budynkiem. Ubezpieczenie to chroni tylko samochód właściciela polisy, nie pokrywa natomiast szkód, jakie zostały wyrządzone innym.
Comprehensive physical damage insurance – ubezpieczenie całkowite od szkody własnej. Obejmuje szkody wynikłe z kradzieży lub uszkodzenia przez pożar, powódź i inne przyczyny nieobjęte ubezpieczeniem od kolizji.
Death indemnity insurance – odszkodowanie w razie śmierci. Firma ubezpieczeniowa wypłaca odszkodowanie spadkobiercom w razie śmierci spowodowanej wypadkiem samochodowym.
Deductible – udział własny w pokrywaniu kosztów szkody. Jest to suma pieniędzy, którą ubezpieczony płaci z własnej kieszeni. Wszystkie koszty powyżej tej kwoty ponosi firma ubezpieczeniowa.
Driving record – kartoteka wykroczeń drogowych. Każdy posiadacz prawa jazdy ma swoją kartotekę prowadzoną przez stanowe wydziały ruchu drogowego. Notowane są tam wszystkie wykroczenia przepisów ruchu drogowego.
Insurance policy – polisa ubezpieczeniowa. Jest to umowa między kierowcą, a firmą ubezpieczeniową, w myśl której osoba wykupująca ubezpieczenie zobowiązuje się do płacenia określonej kwoty, a firma ubezpieczeniowa zobowiązuje się do zapłacenia za ewentualne straty objęte polisą, wynikłe z kolizji samochodowej.
Medical payments insurance – ubezpieczenie medyczne. Pokrywa wszystkie koszty leczenia kierowcy i pasażerów związane z pobytem w szpitalu, wizytami u lekarza, pogrzebem, niezależnie od tego, kto spowodował wypadek.
No-fault insurance – ubezpieczenie bez orzekania o winie. Forma ubezpieczenia, w której straty spowodowane wypadkiem samochodowym pokrywane są przez własne polisy ubezpieczeniowe kierowców biorących udział w wypadku, bez orzekania o winie. Wprowadzenie tego prawa znacznie upraszcza procedurę załatwiania roszczeń powypadkowych.
Premium – opłata za ubezpieczenie. Suma pieniędzy płacona za polisę ubezpieczeniową.
Property damage liability insurance – ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za uszkodzenie czyjejś własności. Pokrywa szkody spowodowane przez ubezpieczonego w stosunku do innych pojazdów lub własności typu budynki, drzwi garażowe, płoty, słupki itp.
Renewal – odnowienie polisy. Zawiadomienie, w którym firma ubezpieczeniowa przypomina o konieczności odnowienia polisy ubezpieczeniowej.
Rental car insurance – ubezpieczenie samochodów z wypożyczalni. Klauzula istotna dla osób często pożyczających samochody. Ubezpieczenie to jest znacznie tańsze niż to, za które musimy płacić przy wypożyczaniu.
Rental car reimbursement coverage – zwrot pieniędzy za samochód pożyczony w okresie, kiedy nasz samochód jest reperowany z powodu wypadku objętego polisą ubezpieczeniową.
Umbrella policy – rodzaj ubezpieczenia ochronnego pokrywającego wszystkie straty powyżej sumy płaconej przez inne rodzaje ubezpieczenia. Ważny rodzaj ubezpieczenia chroniący zwłaszcza nasz majątek w momencie, kiedy grozi nam odpowiedzialność cywilna za straty przewyższające nasze podstawowe ubezpieczenie.
Uninsured motorist protection – ubezpieczenie od nieubezpieczonych kierowców. Rodzaj ubezpieczenia, które płaci we wszystkich przypadkach odniesienia obrażeń spowodowanych potrąceniem przez kierowców nieposiadających ubezpieczenia, lub takich, którzy uciekli z miejsca wypadku.

Andrzej Babinicz

andrzej_babinicz
warszawiak z pochodzenia, wychowany w Bytomiu. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej wydziału MEiL. Pracował w Centralnym Biurze Projektów Bistyp w Warszawie. W 1979 r. wyemigrował do Chicago. Pracował m.in. dla Franka Bella – niezależnego dealera Fiata i MG. Po wycofaniu się fiata z rynku amerykańskiego od 1981 roku pracował dla firmy Chrysler. Od 1987 r. prowadził pogadanki motoryzacyjne w różnych polonijnych programach radiowych. W 1991 r. wydał poradnik zatytułowany: „Samochód w Ameryce”. W latach 1997-2016 prowadził ze swoim wspólnikiem Robertem Rogalskim salon samochodowy w Chicago. Poza samochodami jego pasją są podróże po świecie, zwłaszcza do Afryki.
babinicz@autowusa.com
Tel: 773-796-7015,
autowusa.com
facebook.com/AutowUsa
twitter.com/autowusa

Categories: Motoryzacja

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*