Darowizna gospodarstwa rolnegoa majątek wspólny małżonków

W stosunkach wiejskich bardzo często się zdarza, że rodzice darują gospodarstwo rolne żonatemu synowi lub zamężnej córce. Rodzi się pytanie, czy to gospodarstwo wejdzie do majątku wspólnego małżonków, czy też będzie stanowić majątek osobisty czyli odrębny jednego z nich? Wydawałoby się, iż odpowiedź jest prosta, albowiem gdy w akcie notarialnym darowizny sporządzonym przez notariusza w Polsce (zagraniczne umowy są z mocy prawa nieważne) wyraźnie jest zapisane, że darowizna jest na rzecz syna lub córki, nie ma wątpliwości co do osoby obdarowanej. Nadto stosowne przepisy kodeksu cywilnego potwierdzają tę zasadę, o ile darczyńcy nie postanowili inaczej. Zatem rodzice w sposób wyraźny musieliby wskazać w akcie notarialnym, że gospodarstwo wejdzie do majątku wspólnego małżonków. Jeśli zaś tego nie uczynili, gospodarstwo jest majątkiem odrębnym. Gdyby później doszło między nimi do rozwodu i podziału majątku małżeńskiego, gospodarstwo nie będzie podlegać podziałowi, chyba że współmałżonek wykaże przed sądem, iż weszło ono jednak do majątku wspólnego, ponieważ wolą rodziców było obdarowanie obojga małżonków. Może także przywołać na poparcie swoich racji umowę o rozszerzeniu wspólności majątkowej małżeńskiej zawartą przez małżonków przed notariuszem, na podstawie której gospodarstwo rolne wyszło z majątku osobistego jednego z nich i zostało objęte wspólnością ustawową małżeńską.

 

Trzeba zwrócić uwagę na odmienność sytuacji, gdy gospodarstwo rolne zostało przekazane na innej podstawie i w innym trybie. Wchodzą tutaj w grę dwojakiego rodzaju przypadki. Pierwszy obejmuje przekazanie w trybie przepisów ustawy z 27 października 1977 r. o zaopatrzeniu emerytalnym oraz o innych świadczeniach dla rolników i członków ich rodzin. W zamian za rentę lub emeryturę od państwa rodzice przekazali uprawnionemu następcy gospodarstwo rolne na podstawie umowy sporządzonej przed ówczesnym naczelnikiem gminy, a więc bez pośrednictwa notariusza. Jeśli następcą był żonaty syn lub zamężna córka gospodarstwo nabywali oboje małżonkowie i na podstawie takiej umowy zostało ono ujawnione w księgach więczystych jako majątek wspólny. Podobna jest sytuacja w drugim przypadku, gdy nieodpłatne przekazanie nastąpiło w trybie przepisów ustawy z 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin, które weszły w miejsce tych z 1977 r., a zostały całkowicie uchylone od początku 1999 r. Jedyna różnica to konieczność zawarcia takiej nieodpłatnej umowy przekazania w formie aktu notarialnego przed notariuszem, a nie przed organem administracji państwowej.

 

Zatem w celu określenia czy gospodarstwo rolne stanowi majątek odrębny, czy też wspólny małżonków konieczne jest sięgnięcie do podstawy prawnej jego nabycia. Ona wskaże na prawidłową odpowiedź. Gdyby w trakcie sądowego postępowania działowego doszło do odmiennych ustaleń trzeba tego rodzaju orzeczenie zaskarżyć w trybie instancji i doprowadzić do jego zweryfikowania uwzględniającego rzeczywisty stan prawny.

 

Bogdan Mucha, doktor nauk prawnych jest autorem, współautorem książek i wielu publikacji naukowych oraz publicystycznych. Dzięki współpracy z polskimi kancelariami prawniczymi, bez konieczności wyjazdu do Polski, pomoże w sprawach z zakresu prawa polskiego(rozwody, legalizacje rozwodów amerykańskich, podziały majątku, sprawy alimentacyjne, spadkowe, obrotu nieruchomościami, sprawy mieszkaniowe, profesjonalne pełnomocnictwa z apostille do kupna, sprzedaży, darowizn). Po umówienie dzwonić pod nr tel. (773) 481-0588, adres kancelarii: 5736 W. Belmont, Chicago, Il 60634. Więcej informacji i artykułów na stronie www.upowaznienia.com Zapraszam do słuchania programu radiowego „Paragrafy i Finanse” w każdą sobotę od 6 do 7 wieczorem na stacji WPNA 1490AM. Sponsorem artykułów jest biuro ALTA TRAVEL AGENCY, które poleca tanie bilety do Polski, Europy oraz po USA, pakiety wakacyjne na Florydę, Karaiby, Hawaje, Tahiti, do Meksyku. Najświeższe informacje na stronie www.altatravel.com lub pod nr tel. (773) 481-0585.

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*