Mieszkańcy Illinois wyjdą z bronią na ulice

Za niespełna rok miesz­kańcy Illinois będą mogli włożyć broń za pasek lub do torebki i wyjść na uli­cę. Po odrzuceniu przez Legislaturę poprawek gubernatora, wchodzi w życie jedna z najmniej re­strykcyjnych w kraju ustaw dotyczących broni palnej.

Od nowego roku mieszkańcy Illinois będą mogli nosić przy sobie ukrytą broń. fot. ohioattorneygeneral.gov

Za niespełna rok mieszkańcy Illinois będą mogli nosić przy sobie ukrytą broń. fot. ohioattorneygeneral.gov

Prawodawcy stanowi spełnili swoje pogróżki i obalili poprawki guberna­tora Pata Quinna do ustawy regulującej kwestię noszenia przy sobie naładowanej bro­ni palnej.

Stanowa Izba Reprezen­tantów oddaliła we wtorek poprawki gubernatora więk­szością 77 głosów do 31, przy głośnym aplauzie zgroma­dzonych na sali zwolenni­ków broni palnej, a głównie przedstawicieli stowarzyszeń strzeleckich hojnie finanso­wanych przez producentów broni. Głosowanie odbyło się bardzo szybko – trwało zaledwie 2 minuty.

Senat unieważnił popraw­ki gubernatora stosunkiem głosów 41 do 17. Jednak przewodniczący Senatu John Culleron obiecał, że odbędzie się jeszcze jedno głosowanie w tej sprawie podczas na­stępnej sesji Legislatury.

Poprawki – określane przez Quinna jako zdrowo­rozsądkowa gwarancja bez­pieczeństwa mieszkańców Illinois – ograniczały m.in. ilość posiadanej przy sobie broni palnej i amunicji, a tak­że zabraniały przynoszenia broni palnej do lokali, które utrzymują się ze sprzedaży alkoholu oraz wymagały, by broni nie było w ogóle widać. Aktualnie zawierdzona usta­wa dopuszcza, by broń była częściowo widoczna.

Kto optuje za zakazem broni w stylu wojskowym?

Od wejścia w życie ustawy samorządy lokalne mają tylko dziesięć dni na zatwier­dzenie własnych przepisów dotyczących broni typu woj­skowego. Jeśli nie skorzystają z tej okazji, będą zobowiąza­ne wprowadzić przepisy sta­nowe należące do najmniej restrykcyjnych w kraju.

Na razie tylko cztery mia­sta, w tym Chicago, wyraziły zainteresowanie wprowa­dzeniem zakazu posiadania broni w stylu militarnym (np. półautomatycznej i maszy­nowej), około 30 zastanawia się, kilkanaście zaś zdecy­dowało, że nie wprowadzi takiego zakazu.

Burmistrz Rahm Emanuel na przyszłą środę wyzna­czył głosowanie w Radzie Miejskiej dotyczące broni typu wojskowego. Chicago już posiada zakaz importu, sprzedaży, transferu i posia­dania takiej broni, a także magazynków o dużej po­jemności. Jednak burmistrz chce dołączyć d0 istniejącej ustawy miejskiej listę kon­kretnych rodzajów broni, która byłaby nielegalna w Wietrznym Mieście.

Emanuel spodziewa się szybkiego zatwierdzenia re­gulacji, która jest też popiera­na przez szefa chicagowskiej policji.

Tylko 16 godzin 0szkolenia, by nosić broń…

Szef policji chicagowskiej Garry McCarthy wyraża oba­wy dotyczące wielu przepi­sów określonych nową stano­wą ustawą o broni palnej. Np. wymagane w niej 16 godzin szkolenia, w celu uzyskania zezwolenia na noszenie przy sobie broni, to według McCarthy´ego stanowczo za mało dla bezpiecznego obchodzenia się z nią.

Po upływie sześciu miesię­cy od wejścia w życie ustawy, policja stanowa musi być gotowa do przyjmowana podań o zezwolenie na broń. Eksperci szacują, że w ciągu pierwszego roku obowiązy­wania ustawy, wpłynie około 300 tys. podań.

Przypomnijmy, że stan Illinois został zmuszony przez federalny sąd apelacyjny do legalizacji noszenia ukrytej broni palnej w miejscach publicznych. Illinois jako ostatni stan w kraju umoż­liwi swoim mieszkańcom noszenie broni. Inne amery­kańskie stany zrobiły to dużo wcześniej.

A reformy emerytalnej wciąż brak

Warto dodać, że na wtor­kowym posiedzeniu specjal­nym Legislatury miała być debatowana ustawa o refor­mie systemu emerytalnego pracowników administracji stanu. Do debaty jednak nie doszło, ponieważ dwupar­tyjny i dwuizbowy 10-oso­bowy panel nie sporządził projektu kompromisowej ustawy. Członkowie komite­tu utrzymują, że gubernator Quinn dał im za mało czasu na wypracowanie regulacji. Gubernator zaś twierdzi, że ustawodawcy zwlekają z reformą już od co najmniej dwóch lat i wymyślają różne usprawiedliwienia, podczas gdy Illinois pogrąża się w kryzysie finansowym. Brak reformy spowodował już obniżenie wskaźników wiary­godności kredytowej Illinois do najniższego poziomu w kraju oraz cięcia w fundu­szach na edukację i ważne programy socjalne.

Alicja Otap

a.otap@zwiazkowy.com

Categories: Chicago

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*