Reforma imigracyjna coraz bliższa zatwierdzenia w Senacie

Senat USA pokonał ko­lejną proceduralną prze­szkodę wyrażając w prób­nym głosowaniu poparcie dla propozycji reformy imigracyjnej zawierającej postanowienia o zaost­rzeniu bezpieczeństwa granic.

ATSCC Arizona CBP Operations, CBP border patrol. fot. Donna Burton

ATSCC Arizona CBP Operations, CBP border patrol. fot. Donna Burton

Stosunkiem głosów 67 do 27 senatorzy uznali, iż de­bata nad propozycją może dobiec końca, a ostateczne głosowanie o jej zatwier­dzeniu być może odbędzie się pod koniec bieżącego tygodnia.

Zwolennicy senackiej wersji potrzebowali 60 gło­sów, by w treści ustawy zna­lazł się plan zaostrzenia bezpieczeństwa granicy, którego domagali się repub­likańscy ustawodawcy.

„Po zatwierdzeniu refor­my imigracyjnej marszałek John Boehner powinien nie­zwłocznie poddać izbową wersję pod głosowanie na forum Izby Reprezentantów” – powiedział przywódca senackiej większości Harry Reid z Newady.

„Panie marszałku, zamiast spierać się o ekstremistów z partii herbacianej współ­pracujcie z umiarkowanymi ustawodawcami z obu partii nad zatwierdzeniem wspól­nej propozycji legislacyjnej” – dodał senator Reid.

Tymczasem senator Ted Cruz z Teksasu, zdecydo­wany przeciwnik reformy potępił republikanów „za niepotrzebny pośpiech w pomaganiu demokratom na rzecz przyjęcia ustawy”.

Biały Dom z zadowole­niem przyjął wynik głosowa­nia. „Wyrażamy satysfakcję z faktu, że Senat wspólnie kontynuuje prace nad sen­sowną reformą imigracyjną” – oświadczył rzecznik Białe­go Domu Bobby Whithorne. „Prezydent powiedział, że ta popierana przez obie partie ustawa spełnia stawiane jej wymagania i obecnie nad­szedł czas na jej ostateczne zatwierdzenie”.

W sobotnim przemówie­niu radiowym prezydent Obama uznał rozpatrywaną ustawę za „poważny krok w kierunku naprawy obecnego systemu imigracyjnego”.

„To nasza szansa na za­bezpieczenie granic. To rów­nież możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności tych pracodawców, którzy za­trudniają nieudokumento­wanych obcokrajowców. Równocześnie szansa na unowocześnienie systemu legalnej imigracji, byśmy mogli podjąć szkolenie ame­rykańskich pracowników do wykonywania zadań stawia­nych w przyszłości” – mówił Obama.

O swym poparciu dla senackiej wersji ustawy na­pisał też w oświadczeniu przysłanym do naszej re­dakcji senator Mark Kirk. „Bezpieczniejsze granice i umożliwienie nieudoku­mentowanym imigrantom uzyskanie obywatelstwa przyniesie korzyści gospo­darce i rynkowi pracy stanu Illinois” – stwierdził senator Kirk. „W nadchodzących dniach udzielę swego po­parcia na rzecz zatwierdze­nia reformy imigracyjnej” – dodał polityk.

Wśród postanowień usta­wy znajduje się poprawka wymagająca zatrudnie­nia dodatkowych 20 tys. agentów straży granicznej oraz dokończenie budo­wy 700-milowego płotu na południowej granicy z Meksykiem. Senacka wersja przewiduje zastosowanie najnowocześniejszej tech­nologii (wartości 3,2 mld), podobnej do używanej przez amerykańskie siły zbrojne w Iraku i Afganistanie.

Propozycja zawiera też plan wprowadzenia elektro­nicznego systemu weryfika­cji zatrudnienia i zaostrzoną kontrolę osób wjeżdżających na terytorium USA.

(ak)

Categories: Ameryka

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*