Pewien postęp w rozmowach z Iranem ws. programu atomowego

Pewien postęp w rozmowach z Iranem ws. programu atomowego

W negocjacjach z Iranem w sprawie jego programu atomowego nastąpił pewien postęp, ale jeszcze wiele pozostało do zrobienia – powiedział w środę wieczorem w Wiedniu urzędnik Departamentu Stanu po rozmowach szefów dyplomacji USA, Iranu i UE.

Sekretarz stanu USA John Kerry, minister spraw zagranicznych Iranu Mohammad Dżawad Zarif i szefowa unijnej dyplomacji Catherine Ashton rozmawiali w środę ponad sześć godzin.

W czwartek rozmowy w stolicy Austrii w sprawie irańskiego programu atomowego będą kontynuowane w pełnym składzie z udziałem negocjatorów państw „5+1” (USA, Wielka Brytania, Rosja, Francja, Chiny plus Niemcy), a także Ashton i Zarifa.

Pro­wa­dzo­ne od 2013 roku ne­go­cja­cje w spra­wie ogra­ni­cze­nia irań­skie­go pro­gra­mu ato­mo­we­go w za­mian za zła­go­dze­nie mię­dzy­na­ro­do­wych sank­cji go­spo­dar­czych na razie nie przy­nio­sły ocze­ki­wa­nych re­zul­ta­tów. Wy­zna­czo­ny pier­wot­nie na 20 lipca osta­tecz­ny ter­min za­war­cia po­ro­zu­mie­nia w tej spra­wie zo­stał prze­su­nię­ty na 24 li­sto­pa­da.

We­dług me­dial­nych do­nie­sień głów­nym przed­mio­tem spo­rów jest skala i wy­daj­ność irańskiego pro­gra­mu wzbo­ga­ca­nia uranu, który mógł­by zo­stać wy­ko­rzy­sta­ny do

pro­duk­cji broni ją­dro­wej. (PAP)

Na zdjęciu:

John Kerry (z lewej), Catherine Ashton i minister spraw zagranicznych Iranu Javad Zarif podczas spotkania w Wiedniu fot.Carolyn Kaster/Pool/EPA

 

 

Zamieszczone na stronach internetowych portalu www.DziennikZwiazkowy.com materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Codziennego Serwisu Informacyjnego PAP, będącego bazą danych, którego producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Alliance Printers and Publishers na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione.

Categories: Ameryka
Tags: iran, rozmowy, USA

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*